Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Amdanom

Polisi Goruchwylio Plant

Cyflwyniad

Rydyn ni'n ganolfan gelfyddydau boblogaidd a phrysur, ac yn croesawu ystod eang o unigolion drwy ein drysau bob dydd. Mae Chapter yn lleoliad cyffrous a phrysur, ac rydyn ni'n falch o ddweud ei fod wir yn croesawu pawb.

Diben y polisi hwn yw cynnig canllaw i'n cwsmeriaid ynghylch goruchwylio plant yn briodol ar ein safle. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd, fel bod modd i ni eich cadw chi mor ddiogel â phosib pan fyddwch chi ar y safle, gan gynnwys cadw pellter cymdeithasol priodol.

Mae copi o'r polisi hwn ar gael ar gais wrth y Ddesg Wybodaeth.

 

Diogelwch

Rydyn ni am fod yn sicr bod plant yn ddiogel pan maen nhw yn ein hadeilad. Rydyn ni'n cael ein cydnabod fel 'gofod diogel' - gyda staff wedi'u hyfforddi wrth law a chamerâu cylch cyfyng drwy'r adeilad - ond rydyn ni'n ofod cyhoeddus prysur, gyda nifer fawr o ymwelwyr bob dydd.

Yn ogystal, mae angen i ni fod yn sicr nawr fod ein holl ymwelwyr a staff mor ddiogel â phosib, drwy gynnal mesurau cadw pellter priodol.

Y tu mewn i'r adeilad, ac yn y caffi bar a'r sinemâu yn benodol, mae'n rhaid bod oedolyn priodol yn goruchwylio plant ar bob adeg, a dylai'r plant aros yn eu seddi wrth eu bwrdd dynodedig. Dylai oedolyn fynd gyda nhw i'r tŷ bach, ac ni ddylid eu gadael heb oruchwyliaeth i chwarae yno. Mae croeso i blant o dan 12 oed yn ein caffi bar tan 9yh bob dydd, ac os na fyddwch wedi gadael bryd hynny, bydd y Rheolwr ar Ddyletswydd yn gofyn i chi wneud. Mae croeso i blant dros 12 oed aros yn hwyrach, ond mae'n rhaid iddynt eistedd wrth fwrdd a chael eu goruchwylio'n barhaus.

Yn yr oriel, mae'n rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Mae hyn gan fod ein harddangosfeydd yn aml yn cynnwys themâu heriol neu aeddfed, ac weithiau mae gwaith yn edrych fel petai'n addas i'w gyffwrdd er ei fod yn fregus iawn mewn gwirionedd. Mae tîm cyfeillgar yr oriel bob amser wrth law i siarad am y gwaith, ac maen nhw'n dod o hyd i ffyrdd o ennyn diddordeb pobl ifanc yn y cynnwys.

Pan fyddwch y tu allan i'r adeilad ond yn dal i fod ar y safle, mae'n dal yn ofynnol i oedolyn priodol oruchwylio plant yn llawn. Mae blaen Chapter yn ardal chwarae ddeniadol. Fodd bynnag, dylid cofio ein bod yn ffinio â ffordd brysur, a gall chwarae swnllyd amharu ar ein cymdogion neu ddangosiadau ffilm neu berfformiadau sy'n digwydd yn gyfagos.

Nid ein staff sy'n gyfrifol am oruchwylio eich plant, ac mae'r cyfrifoldeb hwn yn aros gyda'r rhiant neu'r gwarcheidwad ar bob adeg.

Os bydd ein staff o'r farn bod perygl i ddiogelwch, os yw lefelau sain yn amharu ar unrhyw rai o'n gweithgareddau eraill, neu os na chaiff y gofynion uchod eu dilyn, byddwn yn gofyn i chi adael yr ardal.

 

Staff Chapter a Chyfarwyddyd

Gofynnwn i chi beidio â digio os yw ein staff yn dod atoch ynghylch ymddygiad eich plant. Mae gofyn iddynt sicrhau amgylchedd diogel a hwyliog, a nhw sy'n gyfrifol am ddiogelwch a llesiant pawb ar y safle. Os ydynt o'r farn bod angen gwneud, byddant yn dod atoch i drafod y mater yn dawel. Rhaid glynu at bob cais gan ein staff, ac os caiff ceisiadau eu hanwybyddu'n rheolaidd neu os nad ydynt yn teimlo bod y sefyllfa wedi gwella, mae'n bosib y byddant yn gofyn i chi adael y safle.

Mae penderfyniad ein staff yn derfynol, ac maent yn gweithredu o dan awdurdodiad llawn Bwrdd Chapter, yr Uwch Dîm Rheoli a'r deiliaid trwydded dirprwyedig.

Ni fyddwn yn goddef ymddygiad amharchus nac annerbyniol, boed yn eiriol neu'n gorfforol.

Gellir cyfeirio sylwadau neu adborth mewn perthynas â'r polisi yma at y Pennaeth Gwasanaethau Ymwelwyr, Chapter, Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QE.

Amdanom