Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Bwyd & Diod

Bwyd & Diod
  • CY
  • Bwyd & Diod

Bwyd & Diod

Croeso i'r Caffi Bar!

Mae ganddon ni fwydlen dymhorol flasus newydd, ac rydyn ni wedi gwneud rhai gwelliannau i’n gofodau awyr agored, felly gallwch fwynhau tamaid blasus i’w fwyta a diod ffres yn yr awyr agored. Mae ganddon ni babell hyfryd o flaen yr adeilad, a seddi ychwanegol dan do yn ein gardd gwrw. Mae gwresogyddion patio ar gael yn y ddwy ardal i’ch cadw’n gynnes ac yn glyd pan fydd hi’n oeri – ac mae cysylltiad di-wifr ar gael. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib pan fyddwch chi'n ymweld â ni, gofynnwn i chi weithio gyda ni drwy ddilyn ein canllawiau diogelwch.

Oherwydd cyfyngiadau presennol Covid, rydyn ni’n gwneud pethau ychydig yn wahanol y tro yma, felly darllenwch y wybodaeth yma i weld beth sydd angen ei wybod cyn ymweld. Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd, yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

 

Diweddariad 3 Ionawr 2022

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i'ch cadw chi'n ddiogel.

Y drysau blaen yw unig fynedfa'r adeilad. Os ydych chi'n ddeiliad Bathodyn Glas, mae digon o lefydd parcio mynediad i'r anabl yn ein maes parcio o flaen yr adeilad ar Blas y Farchnad.

Wrth gyrraedd, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Tracio ac Olrhain. Gallwch wneud hyn wrth y ddesg flaen. Bydd aelod o'n tîm yn eich tywys at y bwrdd a ddyrannwyd i chi. Caniateir uchafswm o 6 o bobl i bob bwrdd a does dim modd i chi gadw bwrdd mwyach.

Rhaid i chi wisgo mwgwd nes eich bod yn eistedd wrth eich bwrdd.

Gallwch osod archeb drwy sganio'r cod QR ar eich bwrdd, neu drwy ofyn i aelod o dîm y Caffi Bar a fydd yn gallu cymryd eich archeb wrth eich bwrdd. Does dim modd archebu wrth y cownter mwyach. Byddwn ni'n dod â bwyd a diod at y bwrdd.

Yn debyg i lawer o’n cyfoedion yn y diwydiant lletygarwch, rydyn ni’n profi prinder staff. Er ein bod ni’n gwneud popeth gallwn ni i gynnig ein bwydlen lawn bydd ein cegin ar gau ar ddydd Llun. Mae hyn er mwyn i ni allu edrych ar ôl ein tîm llai o staff, a pharatoi ar gyfer yr wythnos i ddod i sicrhau bod ein cynnig o fwyd a diod yn ffres ac yn flasus. Er y bydd ein cegin ar gau ar ddydd Llun, byddwn ni’n dal i weini toesenni melys a sawrus, detholiad mawr o gacennau, brechdanau ffres, byrbrydau oer, a’n diodydd poeth ac oer arferol. Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra, ac yn gobeithio mai trefniant dros dro fydd hyn.

 

Oriau Agor

Dydd Sul - Dydd Mercher: 9am – 10pm, Dydd Iau - Dydd Sadwrn: 9am - 11pm

Caffi: Dydd Llun – Dydd Sul: 9am – 9pm (sylwch, ein bwydlen llawn dim ar gael dydd Llun*)

Bar: Dydd Sul – Dydd Mercher: Canol y dydd – 10pm, Dydd Iau – Dydd Sadwrn: Canol y dydd – 11pm

Rydyn ni’n gweini bwyd ar yr amseroedd canlynol:
• Brecwast: Mawrth – Sul, 9 – 11.30am
• Cinio: Mawrth – Sadwrn,  12 – 2.30pm
• Bwydlen drwy’r dydd: Mawrth – Sadwrn, 12 – 2.30pm & 5 – 8.30pm
• Cinio Sul: 12 – 4pm

* Ar ddydd Llun, rydyn ni’n dal i weini toesenni melys a sawrus, detholiad mawr o gacennau, brechdanau ffres, byrbrydau oer, a’n diodydd poeth ac oer arferol. Rydyn ni’n ymddiheuro am yr anghyfleustra, ac yn gobeithio mai trefniant dros dro fydd hyn.

 

Chwilio am fwrdd

Os ydych chi’n ymweld â’r Caffi Bar, y drysau blaen yw'r unig fynedfa. Pan fyddwch yn cyrraedd, rhaid i chi gofrestru ar gyfer Tracio ac Olrhain wrth ein desg flaen. Yna bydd aelod o'n tîm yn eich tywys at y bwrdd a ddyrannwyd i chi. 

Bydd ein staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol, ac mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb tan eich bod yn eistedd wrth eich bwrdd (mae eithriadau i hyn). Mae glanweithydd dwylo ar gael ledled yr adeilad, ac rydyn ni'n gweithredu trefn lanhau drylwyr. Rydyn ni wedi lleihau ein capasiti, ac mae'r byrddau o leiaf 2m oddi wrth ei gilydd. Mae marciau ar y llawr i'ch helpu gyda chadw pellter cymdeithasol a chanfod eich ffordd o gwmpas y gofod.

 

Archebu bwyd a diod

 

Gallwch archebu a thalu drwy'ch ffôn neu ddyfais ddigidol, a does dim angen i chi lawrlwytho ap. Os yw'n well gennych, gallwch archebu o'ch bwrdd drwy aelod o staff. Does dim modd archebu wrth y cownter mwyach.

 

Bwydlen 

Mae ein bwydlen newydd yn cynnwys llawer o'ch ffefrynnau yn Chapter, gan gynnwys brecwast poeth swmpus, byrgys cig eidion neu blanhigion blasus, powlenni salad lliwgar, a brechdanau bendigedig. Rydyn ni hefyd wedi ychwanegu rhai prydau tymhorol, fel Powlen Tortila Jerk a phrydau Canoldir a Groegaidd blasus, rydyn ni’n gwybod y byddwch chi wrth eich boddau â nhw! 

Gweld ein bwydlen

 

Bwyd i fynd

 

Bydd dal angen i chi gofrestru ar gyfer Tracio ac Olrhain wrth ein desg flaen, ac yna bydd aelod o staff yn eich tywys i'r man bwyd i fynd. Lle bo'n bosib, defnyddiwch daliad di-gyswllt. Cofiwch gadw pellter cymdeithasol – mae marcwyr ar y llawr i ddangos i chi sut i gadw pellter diogel os oes ciw bach ar gyfer casglu bwyd i fynd.

 

Canllawiau i Ymwelwyr  

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib pan fyddwch chi'n ymweld â ni, gofynnwn i chi weithio gyda ni drwy ddilyn ein canllawiau diogelwch:

  • Peidiwch â dod i Chapter os oes gennych symptomau COVID
  • Cofrestwrch ar gyfer tracio ac olrhain 
  • Gwisgwch orchudd wyneb
  • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo a golchwch eich dwylo
  • Cadwch bellter cymdeithasol

 

Hygyrchedd

Dylech nodi mai'r drysau blaen yw unig fynedfa'r adeilad. 

Mae ein Caffi Bar ar y llawr gwaelod lle mae mynediad gwastad i'r adeilad drwy ddrysau awtomatig. Mae gofodau parcio anabl penodedig yn y maes parcio blaen a chefn.

Rydyn ni'n wrth ein boddau o gael toiledau pob-rhywedd newydd sbon yn ein Caffi Bar, ynghyd â thoiledau ar wahân i ddynion a menywod yn yr ardal Sinema. Mae dau gyfleuster newid sy'n addas i gadeiriau olwyn, ac un cyfleuster Changing Places (sy'n cynnig digon o ofod ac offer i bobl nad oes modd iddynt ddefnyddio'r toiled yn annibynnol) ar y llawr gwaelod.

 

Cwestiynau Cyffredin: Bwyd & Diod

Bwyd & Diod