Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Croeso i Ganolfan Gelfyddydau Chapter. Mae ganddon ni lawer o ddigwyddiadau, ffilmiau, perfformiadau, ac arddangosfeydd ar eich cyfer chi yn ystod y misoedd nesaf. Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio i gael diweddariadau, newyddion a rhestriadau sioeau yn syth i’ch mewnflwch.

Bwyd & Diod

Bwyd & Diod
  • CY
  • Bwyd & Diod

Bwyd & Diod

Important notice -
 
Please note, for the next couple of days there will be changes to our menus and service in our Café Bar. On Friday 3 September, we'll be offering a light breakfast menu and our usual lunch service. From 3pm onwards, we will be running a reduced menu. Saturday 4 September is normal service until 3pm, then a reduced menu for the evening. Normal service resumes on Sunday 5 September. This is due to staff shortages and we apologise for any inconvenience this may cause.

-

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gael eich croesawu chi'n ôl!

Mae ganddon ni fwydlen dymhorol flasus newydd, ac rydyn ni wedi gwneud rhai gwelliannau i’n gofodau awyr agored, felly gallwch fwynhau tamaid blasus i’w fwyta a diod ffres yn yr awyr agored. Mae ganddon ni babell hyfryd o flaen yr adeilad, a seddi ychwanegol dan do yn ein gardd gwrw. Mae gwresogyddion patio ar gael yn y ddwy ardal i’ch cadw’n gynnes ac yn glyd pan fydd hi’n oeri – ac mae cysylltiad di-wifr ar gael. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib pan fyddwch chi'n ymweld â ni, gofynnwn i chi weithio gyda ni drwy ddilyn ein canllawiau diogelwch.

Oherwydd cyfyngiadau presennol Covid, rydyn ni’n gwneud pethau ychydig yn wahanol y tro yma, felly darllenwch y wybodaeth yma i weld beth sydd angen ei wybod cyn ymweld. Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd, yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

 

Oriau Agor

Sul - Mercher: 9am – 10pm, Iau - Sadwrn: 9am - 11pm

Caffi: Llun – Sul: 9am – 8.30pm

Bar: Sul – Mercher: Canol y dydd – 10pm, Iau – Sadwrn: Canol y dydd – 11pm

Y Babell: 9am – 10pm (archebion bwrdd olaf am 8pm)

Gardd Gwrw: Sul – Mercher: 9am – 10pm, Iau – Sadwrn: 9am – 11pm

Rydyn ni’n gweini bwyd ar yr amseroedd canlynol:
• Brecwast: 9 – 11.30am
• Cinio: 11.30am – 4pm
• Bwydlen drwy’r dydd: 12 – 8.30pm

 

Archebu Bwrdd

Rydyn ni'n gwybod y bydd rhai ohonoch chi am allu galw heibio pan fydd yr awydd am ein byrgyr blasus neu goffi ewynnog yn codi, ac fe wnawn ni'n gorau i groesawu ymweliadau heb archebu, ond yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni'n annog yn erbyn hyn. Dylech archebu ymlaen llaw pan fo'n bosib. Dylech nodi na chaniateir mwy na 6 person i bob archeb (mae hyn yn cynnwys plant), a bydd angen archebu'r byrddau awyr agored ymlaen llaw hefyd.

 

Sut i archebu bwrdd:

Ar-lein

Gallwch archebu bwrdd i gael bwyd a/neu ddiod ar-lein yma.

Book with ResDiary

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi neu os oes gennych ymholiadau, mae croeso i chi anfon e-bost at ein staff cyfeillgar yn y Caffi Bar drwy reservation@chapter.org. Fel arall, os hoffech siarad ag aelod o’r tîm, ffoniwch 029 2035 5664.

 

Cyrraedd eich bwrdd

 

Y drysau blaen yw unig fynedfa'r adeilad.

Pan fyddwch chi'n cyrraedd, ewch i'r ddesg flaen lle bydd aelod o'n tîm yn eich croesawu a'ch tywys at eich bwrdd dynodedig.

Bydd ein staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol, ac rydyn ni’n cynghori eich bod chi’n gwisgo gorchudd wyneb tan eich bod yn eistedd wrth eich bwrdd. Mae glanweithydd dwylo ar gael ledled yr adeilad, ac rydyn ni'n gweithredu trefn lanhau drylwyr. Rydyn ni wedi lleihau ein capasiti, ac mae'r byrddau o leiaf 1m oddi wrth ei gilydd. Mae marciau ar y llawr i'ch helpu gyda chadw pellter cymdeithasol a chanfod eich ffordd o gwmpas y gofod

 

Archebu bwyd a diod

 

Bydd modd archebu a thalu am eich bwyd a diod ar-lein. Dilynwch y cyfarwyddiadau syml ar eich bwrdd. Does dim angen lawrlwytho ap.

Petai'n well ganddoch chi archebu gydag aelod o staff, mae hynny'n iawn hefyd! Rhowch wybod i ni, ac fe gymerwn ni eich archeb a thaliad di-gyswllt wrth y bwrdd.

Bydd bwyd a diod yn cael ei weini i'ch bwrdd.

 

Bwydlen 

Mae ein bwydlen newydd yn cynnwys llawer o'ch ffefrynnau yn Chapter, gan gynnwys brecwast poeth swmpus, byrgys cig eidion neu blanhigion blasus, powlenni salad lliwgar, a brechdanau bendigedig. Rydyn ni hefyd wedi ychwanegu rhai prydau tymhorol, fel platiad yr aradwr a phrydau Indiaidd a Groegaidd blasus, rydyn ni’n gwybod y byddwch chi wrth eich boddau â nhw! 

Gweld ein bwydlen

 

Bwyd i fynd

 

Mae bwyd i fynd ar gael. Pan fyddwch chi'n cyrraedd y ddesg flaen, bydd aelod o'n tîm yn eich croesawu a'ch cyfeirio at yr ardal bwyd i fynd er mwyn gwneud eich archeb. Lle bo'n bosib, defnyddiwch daliad di-gyswllt. Byddwch yn cael eich tywys i ardal aros cyn i ni eich galw er mwyn casglu'ch archeb.

 

Canllawiau i Ymwelwyr  

Rydyn ni’n cadw at ganllawiau Covid diweddaraf Llywodraeth Cymru, a byddwn ni’n diweddaru’r dudalen yma’n rheolaidd. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib pan fyddwch chi'n ymweld â ni, gofynnwn i chi weithio gyda ni drwy ddilyn ein canllawiau diogelwch:

  • Peidiwch â dod i Chapter os oes gennych symptomau COVID
  • Cofrestrwch ar gyfer Tracio ac Olrhain
  • Gwisgwch orchudd wyneb
  • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo a golchwch eich dwylo
  • Cadwch bellter cymdeithasol
  • Dim mwy na chwech i bob swigen
  • Archebwch ar-lein 

 

Hygyrchedd

Dylech nodi mai'r drysau blaen yw unig fynedfa'r adeilad.

Mae ein Caffi Bar ar y llawr gwaelod lle mae mynediad gwastad i'r adeilad drwy ddrysau awtomatig. Mae gofodau parcio anabl penodedig yn y maes parcio blaen a chefn.

Rydyn ni'n wrth ein boddau o gael toiledau pob-rhywedd newydd sbon yn ein Caffi Bar, ynghyd â thoiledau ar wahân i ddynion a menywod yn yr ardal Sinema. Mae dau gyfleuster newid sy'n addas i gadeiriau olwyn, ac un cyfleuster Changing Places (sy'n cynnig digon o ofod ac offer i bobl nad oes modd iddynt ddefnyddio'r toiled yn annibynnol) ar y llawr gwaelod.

Rydyn ni wedi creu'r fideo byr yma i ddangos i chi beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n dychwelyd. Mae'r fideo'n cynnwys capsiynau yn Gymraeg neu Saesneg, gyda chyfieithiad Iaith Arwyddion Prydain.

 

Cwestiynau Cyffredin: Bwyd & Diod

Bwyd & Diod