Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bwyd & Diod

Bwyd & Diod
  • CY
  • Bwyd & Diod

Bwyd & Diod

Croeso i'r Caffi Bar!

Mae ein caffi bar golau ac agored ar agor bob dydd o 9yb ymlaen. 

Dyma'r lle perffaith i brofi celf gyda'ch coffi, i fachu rhywbeth blasus cyn ffilm, neu i dreulio amser gyda ffrindiau dros rywbeth i'w rannu. Rydyn ni hefyd yn cynnig gwasanaeth tecawê ar gyfer llawer o eitemau, gan gynnwys diodydd poeth, danteithion melys, brechdanau a theisennau sawrus. 

Mae cysylltiad gwe di-wifr cyflym ar gael am ddim, ac mae croeso i chi ddefnyddio ardal y gliniaduron fel swyddfa dros dro i gynnal cyfarfodydd anffurfiol. 

Mae ein tîm cegin ymroddedig yn cynnig opsiynau ffres a thymhorol i frecwast, cinio a swper, ac rydyn ni’n teilwra’n bwydlen i gynnig opsiynau llysieuol, figan a di-glwten, prydau plant, halal, a phrydau arbennig dyddiol.  

Os byddwch yn eistedd y tu mewn, gallwch weld arddangosfa gyfredol Celf yn y Bar, neu os cewch le yn y Cwtsh, gallwch weld ein murlun anhygoel gan yr artistiaid lleol Matt Joyce a Sophie Potter.  

Os yw’r tywydd yn braf, mae gardd gwrw hyfryd gyda ni, sydd dan do yn ystod misoedd y gaeaf, gyda gwresogyddion i’ch cadw’n glyd pan fydd hi’n oeri.   

Mae Chapter yn elusen gofrestredig, a bob tro byddwch chi’n prynu paned, peint neu bryd, mae’r elw’n ein helpu ni i barhau i gefnogi artistiaid a chymunedau creadigol Cymru, ac i ymgysylltu â chynulleidfaoedd drwy arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau addysgol. 

 

 

Oriau Agor

Llun – Sul 8:30yb – 9yh 

Caffi: Llun – Sul 9am-9pm (gorchmynion diwethaf am 8:30yh. Nag yw ein bwydlen llawn ar gael ar dydd Llun)

Bar: Llun – Sul Canol dydd – hwyr.

 

Byddwn ni’n gweini bwyd poeth ar yr adegau canlynol: 

• Brecwast: Tuesday – Sunday, 9 – 11.30yb
• Cinio: Tuesday – Saturday, 12 – 2.30yp
• Swper: Tuesday – Saturday 12-2:30yp & 5-8:30yh
• Cinio dydd Sul: 12 – 4pyp

* Rydyn ni’n gweithio’n aml gyda’n cyfeillion bwyd stryd i gynnig darpariaeth ar nos Sul a dydd Llun. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth.

 

Sut i Archebu

 

Mae cod QR ar ein byrddau i gyd, felly pan fyddwch chi wedi dod o hyd i sedd wag, sganiwch, archebwch, a thalwch ar eich ffôn. Fel arall, dewch i’r cownter i archebu (bydd angen i chi roi rhif eich bwrdd i ni).  Sut bynnag y byddwch chi’n gwneud eich archeb, bydd aelod o’n tîm yn dod â’ch bwyd a’ch diod at y bwrdd. 

Bydd amseroedd agor ac opsiynau bwydlen ein caffi bar yn amrywio yn ôl y diwrnod, ond bydd y bar bob amser yn llawn cwrw lleol a chyfandirol, a detholiad o winoedd gwych. 

 

Bwydlen 

O’n byrgyrs planhigion a chig poblogaidd, i ffefrynnau tymhorol fel Cawl Cig Oen, a bwrdd du o brydau arbennig amrywiol, rydyn ni’n hyderus y byddwch chi’n mwynhau ein bwyd cartref swmpus. 

Dewislen Coctel

Mae ein dewislen coctel llawn diodydd adfywiol a mae yna rhywbeth i bawb hefo ffefrynnau a twist ar coctels clasurol. Dechreuwch eich penwythnos y ffordd cywir efo 2 am 1 coctel pob noswaith Iau o 5-8yh.

Gweld ein dewislen coctel yma

 

Cyngor alergedd 

Mae ein holl brydau’n cael eu paratoi’n ffres yn y gegin, felly gofynnwch os oes gennych ofynion arbennig. Dylech fod yn ymwybodol bod ein bwyd yn cael ei wneud mewn amgylchedd lle mae cnau, glwten ac alergenau eraill yn bresennol, sy’n golygu na allwn ni warantu bod unrhyw eitem yn gwbl rydd o olion. Os hoffech fwy o wybodaeth, gofynnwch i aelod o’n tîm.  

 

Brecwast 

Os oes angen brecwast llawn arnoch i ddechrau’r diwrnod, neu os ydych am fachu coffi cyflym gyda thoesen ffres ar y ffordd i’r gwaith, mae digonedd o ddewis ar ein bwydlen frecwast.  

  
Cinio 

O bot poeth cartref i salad iach, mae opsiynau ein bwydlen ginio yn golygu gallwch chi ddewis pryd blasus neu damaid ysgafn, beth bynnag rydych chi ei awydd.   

 
Pryd nos 

Mae ein bwrdd arbennig yn newid yn ddyddiol, felly mae bob amser rhywbeth newydd i’w flasu a’i argymell i ffrindiau a theulu. Rydyn ni hefyd yn cynnig ystod boblogaidd o ffefrynnau Chapter. 

 
Cinio Dydd Sul 

Boed yn ginio gyda’r teulu neu’n sgwrs gyda ffrind, mae ein cinio Sul swmpus bob amser yn cynnwys dewis o gig, opsiynau llysieuol neu figan. 

 
Bwydlen Blant 

I blant, rydyn ni’n hapus i wneud brechdan syml neu goginio pasta pob cawslyd, i wneud yn siŵr eu bod nhw’n cael tamaid blasus i’w fwyta. Edrychwch ar ein bwydlen i weld yr holl opsiynau. 

 
Figan a Llysieuol 

Mae ein bwydlen yn cynnwys ystod eang o opsiynau llysieuol a figan i’w mwynhau. Chwiliwch am ‘Llysieuol’ neu ‘Figan’ ar y fwydlen. 

 

Halal 

Ochr yn ochr â’n hystod eang o brydau figan a llysieuol, mae ein holl gyw iâr yn Halal. Chwiliwch am y gair ‘Halal’ ar ein bwydlen. 

 

Di-glwten 

Rydyn ni bob amser yn cynnig prydau di-glwten. Chwiliwch am ‘Di-glwten’ ar ein bwydlen. 

 
Bwyd Cownter 

Bob bore a drwy gydol y dydd rydyn ni’n cynnig toesenni ffres a detholiad eang o gacennau, i’w bwyta yma neu fel tecawê.  

 
Coffi 

Rydyn ni’n falch o gynnig coffi Hard Lines, sef cwmni lleol yng Nghaerdydd, fel coffi arbenigol Chapter.  

 

Opsiynau Lletygarwch  

Os ydych chi’n cynnal digwyddiad gyda ni, mae modd trefnu lletygarwch ymlaen llaw. Mae ein bwydlen yn cynnig detholiad o de, coffi, diodydd meddal, brecwast, cinio ac opsiynau bwffe poeth ac oer. Gallwn drafod bwydlen bwrpasol gyda chi os oes gennych rywbeth arbennig mewn golwg. Mae detholiad o win, cwrw a choctels (neu moctels) ar gael hefyd.  

I weld ein Bwydlen Lletygarwch, cliciwch yma. 

 

Hygyrchedd

Mae ein Caffi Bar ar y llawr gwaelod lle mae mynediad gwastad i'r adeilad drwy ddrysau awtomatig. Mae gofodau parcio anabl penodedig yn y maes parcio blaen a chefn.

Rydyn ni'n wrth ein boddau o gael toiledau pob-rhywedd newydd sbon yn ein Caffi Bar, ynghyd â thoiledau ar wahân i ddynion a menywod yn yr ardal Sinema. Mae dau gyfleuster newid sy'n addas i gadeiriau olwyn, ac un cyfleuster Changing Places (sy'n cynnig digon o ofod ac offer i bobl nad oes modd iddynt ddefnyddio'r toiled yn annibynnol) ar y llawr gwaelod.

 

Bwyd & Diod