Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Bwyd & Diod

Bwyd & Diod
 • CY
 • Bwyd & Diod

Bwyd & Diod

Croeso i'r Caffi Bar!

Mae ganddon ni fwydlen dymhorol flasus newydd, ac rydyn ni wedi gwneud rhai gwelliannau i’n gofodau awyr agored, felly gallwch fwynhau tamaid blasus i’w fwyta a diod ffres yn yr awyr agored. Mae ganddon ni babell hyfryd o flaen yr adeilad, a seddi ychwanegol dan do yn ein gardd gwrw. Mae gwresogyddion patio ar gael yn y ddwy ardal i’ch cadw’n gynnes ac yn glyd pan fydd hi’n oeri – ac mae cysylltiad di-wifr ar gael.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib pan fyddwch chi'n ymweld â ni, gofynnwn i chi weithio gyda ni drwy ddilyn ein canllawiau diogelwch.

Mae’r dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd, felly cofiwch edrych arni cyn ymweld.

 

Diweddariad 28 Ionawr 2022

 

Oriau Agor

Yn debyg i lawer o’n cyfoedion yn y diwydiant lletygarwch, rydyn ni’n profi prinder staff. Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i gynnig ein bwydlen lawn i chi, ond rydyn ni wedi gorfod gwneud rhai newidiadau i oriau agor ein cegin. Bydd yr amseroedd newydd ar gyfer ein gwasanaeth bwyd yn para tan 31 Awst 2022. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Dewch yn ôl yma i glywed y diweddaraf.

Amseroedd agor y safle: Sul – Mercher 9am-10pm, Iau – Sadwrn 9am-11pm

Oriau agor y caffi: Llun – Sul 9am-9pm. Byddwn ni’n gweini bwyd poeth ar yr adegau canlynol: 

Llun – y gegin ar gau*

Mawrth – Iau – tan 7pm

Gwener a Sadwrn – tan 8.30pm

Sul – tan 4pm

* Rydyn ni’n gweithio’n aml gyda’n cyfeillion bwyd stryd i gynnig darpariaeth ar nos Sul a dydd Llun. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth.

Gweinir ein bwydlenni ar yr adegau canlynol:

 • Brecwast: Mawrth – Sul, 9-11.30am
  • Cinio: Mawrth – Sadwrn, 12-2.30pm
  • Prif Fwydlen: Mawrth – Iau, 12-2.30pm a 5-7pm; Gwener a Sadwrn 12-2.30pm 5-8.30pm
  • Cinio Dydd Sul: 12-4pm

Amseroedd agor y bar: Sul – Mercher 11am-10pm; Iau – Sadwrn 11am-11pm

 

Chwilio am fwrdd

Os ydych chi’n ymweld â’n caffi bar, does dim angen archebu ymlaen llaw. Pan fyddwch chi’n cyrraedd, dewch i mewn a chwiliwch am sedd wag. Cofiwch nad ydyn ni’n cadw byrddau mwyach.

Bydd ein staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol, ac mae’n rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb tan eich bod yn eistedd wrth eich bwrdd (mae eithriadau i hyn). Mae glanweithydd dwylo ar gael ledled yr adeilad, ac rydyn ni'n gweithredu trefn lanhau drylwyr. Rydyn ni wedi lleihau ein capasiti. Mae marciau ar y llawr i'ch helpu gyda chadw pellter cymdeithasol a chanfod eich ffordd o gwmpas y gofod.

 

Archebu bwyd a diod

 

Gallwch archebu a thalu drwy'ch ffôn neu ddyfais ddigidol, a does dim angen i chi lawrlwytho ap. Os yw'n well gennych, gallwch archebu o'ch bwrdd drwy aelod o staff, neu gallwch archebu wrth gownter y caffi bar. Os byddwch chi’n archebu wrth y cownter, cofiwch y byddwn ni’n gofyn i chi am rif eich bwrdd, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael bwrdd yn gyntaf.

 

Bwydlen 

O’n byrgyrs planhigion a chig poblogaidd, i ffefrynnau tymhorol fel Cawl Cig Oen, a bwrdd du o brydau arbennig amrywiol, rydyn ni’n hyderus y byddwch chi’n mwynhau ein bwyd cartref swmpus. 

Gweld ein bwydlen

 

Bwyd i fynd

 

Mae bwyd i fynd ar gael. Lle bo'n bosib, defnyddiwch daliad di-gyswllt. 

 

Canllawiau i Ymwelwyr  

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib pan fyddwch chi'n ymweld â ni, gofynnwn i chi weithio gyda ni drwy ddilyn ein canllawiau diogelwch:

 • Peidiwch â dod i Chapter os oes gennych symptomau COVID
 • Gwisgwch orchudd wyneb
 • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo a golchwch eich dwylo
 • Cadwch bellter cymdeithasol

 

Hygyrchedd

Mae ein Caffi Bar ar y llawr gwaelod lle mae mynediad gwastad i'r adeilad drwy ddrysau awtomatig. Mae gofodau parcio anabl penodedig yn y maes parcio blaen a chefn.

Rydyn ni'n wrth ein boddau o gael toiledau pob-rhywedd newydd sbon yn ein Caffi Bar, ynghyd â thoiledau ar wahân i ddynion a menywod yn yr ardal Sinema. Mae dau gyfleuster newid sy'n addas i gadeiriau olwyn, ac un cyfleuster Changing Places (sy'n cynnig digon o ofod ac offer i bobl nad oes modd iddynt ddefnyddio'r toiled yn annibynnol) ar y llawr gwaelod.

 

Cwestiynau Cyffredin: Bwyd & Diod

Bwyd & Diod