Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Bwyd & Diod

Croeso: Bwyd & Diod

Croeso i'r Caffi Bar!

Mae ganddon ni fwydlen dymhorol flasus newydd, ac rydyn ni wedi gwneud rhai gwelliannau i’n gofodau awyr agored, felly gallwch fwynhau tamaid blasus i’w fwyta a diod ffres yn yr awyr agored. Mae ganddon ni babell hyfryd o flaen yr adeilad, a seddi ychwanegol dan do yn ein gardd gwrw. Mae gwresogyddion patio ar gael yn y ddwy ardal i’ch cadw’n gynnes ac yn glyd pan fydd hi’n oeri – ac mae cysylltiad di-wifr ar gael. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib pan fyddwch chi'n ymweld â ni, gofynnwn i chi weithio gyda ni drwy ddilyn ein canllawiau diogelwch.

Oherwydd cyfyngiadau presennol Covid, rydyn ni’n gwneud pethau ychydig yn wahanol y tro yma, felly darllenwch y wybodaeth yma i weld beth sydd angen ei wybod cyn ymweld. Bydd y dudalen yma’n cael ei diweddaru’n rheolaidd, yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.


Diweddariad 20 Hydref 2021

Yn debyg i lawer o’n cyfoedion yn y diwydiant lletygarwch, rydyn ni’n profi prinder staff. Er ein bod ni’n gwneud popeth allwn ni i gynnig y fwydlen lawn, mae’n bosib y bydd angen i ni leihau’r cynnig ar adegau – felly bydd y dewis yn llai, ond bydd yr ansawdd yr un fath.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi, ac rydyn ni am i chi wybod ein bod ni’n gweithio’n galed i gynyddu maint ein timau, fel y gallwn barhau i gynnig dewisiadau blasus ac amrywiol bob dydd.


Diweddarwyd 11 Hydref 2021

Rydyn ni wedi gwneud newidiadau er mwyn sicrhau bod eich ymweliad â ni yn haws ac yn fwy pleserus fyth!

Ni fydd angen i chi fewngofnodi wrth y dderbynfa mwyach, ac ni fydd angen i ni gymryd eich manylion, felly bydd modd i chi symud yn rhydd drwy’r adeilad. Gofynnwn i chi gadw hygyrchedd a diogelwch mewn cof, felly peidiwch ag ymgynnull yn ein coridorau na mewn grwpiau. Oni bai eich bod wedi’ch eithrio, byddwn ni’n dal i ofyn i chi wisgo mwgwd wrth symud o gwmpas yr adeilad, yn y tai bach, yn ein dangosiadau ffilm, ein harddangosfeydd a’n perfformiadau theatr.

Bwyd & Diod