Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Cefnogwch Ni

Cyfrannwch

Helpwch i ddiogelu dyfodol Chapter

Mae cau dros dro yn ystod COVID wedi'n rhoi ni mewn sefyllfa ariannol ansicr iawn.

Fe oroeson ni'r cyfnod hwn yn unswydd oherwydd rhoddion gan y rheini ohonoch chi sy'n amlwg yn hoff iawn o Chapter ac am weld y ganolfan yn goroesi.

Fel arfer, mae 80% o'n hincwm yn dod o werthu tocynnau, llogi ystafelloedd a drwy'r Caffi Bar, ac yna rydyn ni'n ail-fuddsoddi hyn yn ôl i'n rhaglen a'n gweithgareddau i gefnogi'r gymuned. Drwy orfod cau oherwydd COVID, gwnaethom golled o £250,000 bob mis, ac mae hyn wedi cael effaith ddinistriol.

Fel elusen gofrestredig, dydy'ch cefnogaeth chi erioed wedi bod yn fwy hanfodol i'n gallu i oroesi. Wrth i ni ailagor, diolch i fesurau cadw pellter, mae'n debygol mai dim ond ffracsiwn o'r lefelau incwm roedden ni'n eu profi o'r blaen y byddwn ni'n gallu ei wneud. Mae hyn yn creu her enfawr o ran ariannu'r diffyg, er mwyn sicrhau y gallwn gynnig y gorau o greadigrwydd Cymru i chi.

Rhoddion yw'r ffordd fwyaf effeithiol o helpu, gan ein bod ni'n cael 100% o'r hyn rydych chi'n ei roi i ni – does dim TAW, ac mae cyfle ychwanegol i gynyddu gwerth eich rhodd o 25% drwy Rodd Cymorth. Rydyn ni wedi'n syfrdanu gan y lefel o gefnogaeth a charedigrwydd rydyn ni eisoes wedi'i chael, a hoffem ddiolch o galon am eich cefnogaeth barhaus.

 

Cyfraniadau unigol

Mae cyfraniad rheolaidd yn ffordd syml, ddiogel ac effeithiol i gefnogi  ein gwaith artistig ac addysgol sy’n  rhoi budd i dros 1500 o bobl ifanc bob blwyddyn ac yn sicrhau rhaglen gynhwysol o’r safon uchaf.

Amount to Donate £
Donation added to basket.
Failed, please try again.

Cyfraniadau misol

Mae rhodd rheolaidd yn caniatáu i Chapter gael llif incwm rheolaidd a dibynadwy sy’n ein galluogi i wneud mwy ac i gynllunio ymlaen yn fwy effeithiol. Fel rhoddwr mae gyda chi reolaeth lawn a gallwch newid neu ganslo eich cyfraniad unrhyw bryd tra’n ymestyn cost eich cefnogaeth.Bydd eich cyfraniad yn cael ei dynnu o’ch cerdyn unwaith y mis. Os gwelwch yn dda cadwch dic y bocs  'Autorenew'.

CYFRANIAD MISOL £25

Cyfnod aelodaeth: 1 mis
Pris: £25.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

CYFRANIAD MISOL £10

Cyfnod aelodaeth: 1 mis
Pris: £10.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

CYFRANIAD MISOL £5

Cyfnod aelodaeth: 1 mis
Pris: £5.00

Membership added to basket.
Failed, please try again.

Ffyrdd eraill i gyfrannu:

Ewch i easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191


Diolch am eich cefnogaeth

 

 

Cefnogwch Ni