Chapter a'r Amgylchedd

Rydym yn benderfynol o wneud Chapter yn lle mwy gwyrdd ac amgylcheddol-gyfeillgar. O'r herwydd, rydym yn ceisio sicrhau bod cynaliadwyedd wrth galon y ganolfan a'i gweithgarwch. Fel canolfan gelfyddydau fywiog, amlddisgyblaethol ac arloesol, rydym yn awyddus i hyrwyddo manteision byw'n gynaliadwy i bob un o'n hymwelwyr.

Mae ein mentrau gwyrdd cyfredol yn cynnwys: 

1. Ailgylchu

Rydym yn croesawu dros 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn ac mae mwy na 200 o staff, gwirfoddolwyr ac artistiaid tenant yn gweithio yma. Mae'r holl bobl hynny yn creu llawer o wastraff - 119 o dunelli bob blwyddyn! Rydym yn ailgylchu 42% o'n gwastraff ond gwyddom y gallwn wella'r ffigwr hwnnw.

Ar hyn o bryd rydym yn ailgylchu'r deunyddiau canlynol: papur, cardbord, plastig, metel, gwydr, hen offer trydanol, cetris argraffwyr, olew coginio, bylbiau golau, paent, dillad a batris.

Erbyn diwedd 2014, byddwn hefyd yn ailgylchu gwastraff bwyd.

Gwastraff bwyd

Ym mis Ebrill 2014, cynhaliodd Green Gain adolygiad o wastraff Chapter ac roedd yn dipyn o syndod dysgu bod rhyw 51% o'n gwastraff cyffredinol yn wastraff bwyd. Rydym wedi gosod targed i ni'n hunain: erbyn diwedd 2014, bydd ein holl wastraff bwyd yn cael ei anfon i Gyngor Caerdydd i gael ei ailgylchu.

Ym mis Mai 2014, fe dderbyniom ni gyllid gan gynllun WRAP Cymru (Rhaglen Weithredu ar gyfer Gwastraff ac Adnoddau) er mwyn galluogi Chapter i leihau, rheoli a gwaredu gwastraff bioddiraddadwy mewn ffyrdd amgylcheddol-gyfrifol. Yn rhan o'r prosiect, byddwn yn rhoi ar waith systemau newydd i ailgylchu gwastraff bwyd, i wella cyfleusterau ein cegin ac i uwchraddio ein canolfan ailgylchu ar brif safle Chapter. 

Rydym wedi ymrwymo i barchu telerau'r Cytundeb Gwirfoddol i Wasanaethau Bwyd a Lletygarwch a ddatblygwyd gan WRAP a fydd yn ein helpu ni i leihau gwastraff bwyd a gwastraff sy'n deillio o ddeunydd pacio cysylltiedig. Gyda chymorth pedair Llywodraeth y DG, bwriadwyd cytundeb WRAP i fod yn ddigon hyblyg fel y bydd yn caniatáu i fusnesau o unrhyw faint fod yn rhan ohono. Y nod yw cyflawni dau darged ar y cyd erbyn diwedd 2015:

  • Targed ataliaeth - lleihau gwastraff bwyd a gwastraff cysylltiedig o 5%
  • Targed rheolaeth - cynyddu'r gyfradd gyffredinol o fwyd a gwastraff a gaiff ei hailgylchu, ei danfon at systemau treuliad anaerobig ('anaerobic digestion') neu ei gompostio at isafswm o 70% (o 50% ar hyn o bryd)

Gorsafoedd Ailgylchu

Rydym wedi gosod systemau ailgylchu newydd yn ein mannau cyhoeddus a'r hystafelloedd sydd ar gael i'w llogi – fe wnaed hynny gyda chymorth a chefnogaeth Western Power. Y cam nesaf fydd gosod systemau ailgylchu newydd yn y mannau perfformio, y toiledau cyhoeddus a mannau cymunedol adeilad Tŷ'r Farchnad, canolbwynt ein cymuned greadigol. Byddwn hefyd yn gwneud yn siŵr bod systemau ailgylchu yn cymryd lle'r holl finiau papur gwastraff yn swyddfeydd ein staff.

Papur wedi'i ailgylchu

Rydym yn defnyddio papur wedi'i ailgylchu ym mhob un o'n swyddfeydd ac ymhob argraffydd a pheiriant llungopïo. Dim ond papur toiled wedi'i ailgylchu sydd yn cael ei ddefnyddio yn y toiledau yn y Brif Adeilad, y Stiwdio a Thŷ'r Farchnad.

2. Lleihau defnydd o ynni 

Paneli solar

Ym mis Mawrth 2014, fe osododd y cyflenwr lleol, <a data-cke-saved-href="http://www.urbansolar.org.uk/" href="http://www.urbansolar.org.uk/" onclick="”trackOutboundLink(‘http://www.urbansolar.org.uk’);" return="" false;"="">Urban Solar, baneli solar ar ein to. Roedd hynny'n bosib diolch i gyllid gan Ymddiriedolaeth Ynni Gwyrdd Scottish Power a Sefydliad Waterloo. Â'r paneli bellach yn gwbl weithredol, rydym yn rhagweld y byddant yn cynhyrchu 20% o'n hynni, gan leihau ein dibyniaeth ar y grid cenedlaethol yn sylweddol a lleihau ein biliau trydan blynyddol hefyd. Bydd hynny'n caniatáu i fwy o arian gael ei wario ar fentrau artistig a chymunedol.

Synwyryddion a switshis

Rydym wrthi'n gosod synwyryddion symudiad a switshis amser ar oleuadau ar hyd a lled yr adeilad. Rydym yn gosod goleuadau LED yn lle bylbiau safonol ac mae gennym synwyryddion tap awtomatig yn ein toiledau a dyfeisiau arbed pŵer ar ein hoffer swyddfa.

Gwydr dwbl mewn ystafelloedd ymarfer / ystafelloedd i'w llogi

Derbyniodd Chapter gefnogaeth Gwobr Biffa i osod gwydr dwbl mewn nifer o fannau yn y ganolfan. Ym mis Ebrill 2014, gosodwyd gwydr dwbl yn yr Ystafell Gyffredin ac erbyn diwedd 2014 byddwn hefyd wedi gosod gwydr dwbl yn Ystafell SWAS a'r Pwynt Cyfryngol. Fe fydd hynny, gobeithio, yn sicrhau bod pawb rhywfaint yn gynhesach yn ystod misoedd y gaeaf!

Deunydd Print

Ers mis Ionawr 2014, rydym wedi bod yn graddol leihau y nifer o gylchgronau a argraffwn bob mis - mae'r nifer wedi gostwng o 15,000 i 8,500. Yn rhan o'n cynllun aelodaeth newydd, rydym yn annog ein cwsmeriaid i ddarllen y cylchgrawn ar-lein - ond fe all cwsmeriaid ddewis derbyn copi caled o hyd. Mae'r ffaith ein bod yn argraffu llai o gylchgronau eisoes wedi arwain at leihau gwastraff, costau ac effeithiau amgylcheddol yr argraffu.  

3. Trafnidiaeth gynaliadwy

Cyrraedd Chapter

Rydym yn annog cwsmeriaid i adael eu ceir ar y dreif a theithio i'r ganolfan ar y bws neu ar droed / beic. Mae gennym gynllun pwyntiau gwyrdd i annog ein hymwelwyr i ddefnyddio dulliau cynaliadwy o deithio pan yn mynychu Chapter. Bydd cwsmeriaid sy'n gallu profi eu bod wedi gwneud hynny yn derbyn pwyntiau cerdyn CL1C Gwyrdd y gellir eu defnyddio wedyn i brynu tocynnau sinema a theatr. 

Yn 2013, derbyniodd Chapter grant gan Gynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWTA) a'n galluogodd i ddarparu cysgodfeydd ar gyfer ein mannau parcio beics i staff a chwsmeriaid - bydd y rhain yn helpu i warchod eich beic rhag glaw de Cymru.

Fan drydan

Yn ddiweddar, enillodd Chapter y categori Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd yng Ngwobrau Celfyddydau a Busnes 2014 a hynny am ein partneriaeth â Renault Caerdydd. Hyd at chwe gwaith y mis, rydym yn benthyg fan drydan i ddosbarthu ein cylchgronau ac i gludo gweithiau celfyddydol i'n horiel ac offer i ddigwyddiadau sinema oddi ar y brif safle. 

4. Mannau Gwyrddion 

Gardd Gymunedol Chapter

Mae ein Garddwr Cymunedol ymroddedig, a'n Swyddog Allgymorth, Roger Phillips yn gofalu am ardd gymunedol a chwch gwenyn Chapter. Yn ogystal â sicrhau bod yr ardd yn ffynnu, mae e hefyd yn recriwtio ysgolion a grwpiau lleol i gymryd rhan mewn sesiynau plannu wythnosol. Mae'r sesiynau hyn hefyd yn archwilio meysydd fel ailgylchu a chompostio ac yn cynnig cyfle i dyfu bwyd, ynghyd â chyfleoedd ar gyfer cyfranogiad cymunedol, prosiectau ysgolion, cyrsiau hyfforddi a gwirfoddoli.

Compost

Rydym yn casglu croen ffrwythau a llysiau o'r Caffi Bar ac yn eu defnyddio i greu compost ar gyfer ein gwelyau blodau yn yr Ardd Gymunedol. 

Casgenni dŵr

Caiff y planhigion yn yr Ardd Gymunedol eu dyfrhau gyda chymorth 3 chasgen fawr o ddŵr. Mae hyn yn ein helpu i leihau ein defnydd o ddŵr, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf.

Gwenyn Chapter

Ymunwch yn y cyffro - gwyliwch ein gwenyn! Mae gennym ddau gwch gwenyn yn Chapter, yng ngardd y staff yng nghefn yr adeilad. Maen nhw'n rhan o'n partneriaeth gyda Gerddi Cymunedol Treganna a cheidwad y gwenyn yw Roger, ein Garddwr Cymunedol. Mae Pete o  Nature’s Little Helpers yn estyn help llaw hefyd. Mae ein gwenyn yn greaduriaid hapus ac maent yn cynhyrchu llawer o fêl blasus. y. 

5. Ffilmiau Gwyrdd 

Caiff y rhan fwyaf o'n ffilmiau eu dosbarthu a'u dangos yn ddigidol - mae hynny'n golygu nad oes angen creu, cludo ac ailgylchu printiau 35mm. Rydym hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol drwy gyfrwng ein rhaglen ffilm. Bob blwyddyn, ym mis Mehefin, rydym yn cynnal Gŵyl Ffilmiau Gwyrdd y DG yn ogystal â dangos ffilmiau amgylcheddol drwy gydol y flwyddyn.

6. Cynlluniau a Gwobrau Gwyrdd 

Mae Chapter yn rhan o brosiect 'Eginiad' Creu Cymru sy'n ceisio hybu cynaladwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru, ar y cyd â Julie's Bicycle. Caiff y cynllun hwn ei ariannu gan gynllun SSL Llywodraeth Cymru, a'i weithredu gan Amgylchedd Cymru a Cynnal Cymru.

Mae Chapter yn falch iawn o fod wedi llofnodi Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, sef ymrwymiad cliriaf Cymru i ddatblygu cynaliadwy.

Cafodd ein hymdrechion i wneud yr adeilad yn fwy gwyrdd eu cydnabod gan y canlynol:

  • Gwobrau Celfyddydau a Busnes 2014: Enillydd Categori Celfyddydau, Busnes a'r Amgylchedd
  • Gwobrau Busnes Cymru 2014: Rownd Derfynol y Categori Amgylcheddol
  • Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru 2013: Rownd Derfynol Categori 'Menter Gymunedol'

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×