Cwestiynau Cyffredin am Berfformiadau

Beth yw pris tocyn?

Mae prisiau tocynnau'n amrywio o sioe i sioe ac fe'u nodir ar dudalen y digwyddiad dan sylw.

Sut alla' i archebu tocynnau?

Gallwch archebu ar-lein drwy'r we-fan hon, drwy alw heibio Swyddfa Docynnau Chapter neu drwy ffonio 029 2030 4400.

Pa fath o gyfraddau disgownt sydd ar gael?

Mae cyfraddau disgownt ar gael i fyfyrwyr, pobl dros 60 oed, plant, pobl ddi-waith, pobl anabl, deiliaid cerdyn MAX a deiliaid Youthcard yn ogystal ag i Aelodau a deiliaid Cerdyn Chapter. Bydd angen i chi ddangos prawf o'ch cymhwyster i dderbyn cyfradd ostyngol.

A oes yna gynigion arbennig ar gael wrth brynu tocynnau?

Rydym yn cynnig gostyngiad i grwpiau ar gyfer pob digwyddiad: os prynwch chi wyth tocyn, fe gewch chi'r nawfed yn rhad ac am ddim.

Alla' i gadw sedd?

Mae gan ein mannau perfformio seddi heb rifau arnynt. Os oes gennych chi hoff sedd, neu os byddwch yn mynychu gyda grŵp o bobl, y peth gorau i'w wneud yw cyrraedd mewn da bryd cyn y perfformiad.

Alla' i newid fy archeb neu gael ad-daliad os byddaf yn newid fy nghynlluniau?

Pan fydd yn briodol, hyd at 24 awr cyn y perfformiad, gallwch ffonio'r Swyddfa Docynnau a newid eich archeb ar gyfer dyddiad arall, os bydd yna ddyddiad arall ar gael. Ar ddiwrnod y perfformiad, os bydd angen i chi newid eich archeb gallwn geisio gwerthu'r tocyn ar eich rhan ond ni allwn warantu y bydd hyn yn digwydd ac ni fyddwn yn gallu cynnig ad-daliad.   

Dw i'n mynd i fod yn hwyr - a fydda i'n gallu mynychu'r perfformiad?

Os cyrhaeddwch yn hwyr, bydd angen i chi siarad â Rheolwr Blaen y Tŷ. Mae hi'n bosib na fydd modd i hwyrddyfodiaid gael mynediad i'r perfformiad. Y perfformwyr ymhob perfformiad unigol sydd i benderfynu a ddylid derbyn hwyrddyfodiaid ai peidio a gall y penderfyniad ddibynnu ar ffactorau fel natur y perfformiad ei hun neu ystyriaethau iechyd a diogelwch. Ni allwn gynnig ad-daliad os cyrhaeddwch chi'n hwyr.  

Alla' i fynd â bwyd i mewn i'r mannau perfformio?

Bydd hyn yn amrywio ac yn dibynnu ar y perfformiad. Yn gyffredinol, ni chaniatéir i chi fynd â bwyd a diod (ag eithrio dŵr potel) i mewn i'n mannau perfformio. Mewn rhai achosion, fodd bynnag - cyngherddau cerddoriaeth fyw neu berfformiadau comedi – mae hi'n bosib y caniatéir i chi fynd â diodydd mewn gwydrau plastig i mewn gyda chi. Gofynnwch i aelod o staff am fanylion neu cadwch lygad yn agored am arwyddion yn y bar.

Sut alla' i gysylltu â'r swyddfa eiddo coll?

Caiff eiddo coll ei dderbyn gan dîm Blaen y Tŷ. Os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi colli rhywbeth yn Chapter, gofynnwch yn y Swyddfa Docynnau neu ffoniwch 029 2031 1050 a gofynnwch am gael siarad â'r Rheolwr ar Ddyletswydd.

Dw i wedi sylwi bod placiau ar ambell un o'ch seddi. A yw hi'n dal yn bosib i mi gyfrannu er mwyn prynu sedd yn Chapter?

Fe allwch chi noddi sedd a chael arsgrifio enw o'ch dewis chi arni. Drwy wneud hynny byddwch yn helpu i gefnogi ein gwaith ni yma yn Chapter. Ewch i dudalen Rhoddion Unigol ein gwe-fan (http://www.chapter.org/cy/rhoddion-i-chapter) i gael mwy o fanylion.

Dw i'n awyddus i gyflwyno sioe yn Chapter - beth ddylwn i ei wneud?

Cliciwch fan hyn, os gwelwch yn dda, i lawr-lwytho'r canllawiau ar gyfer cynnig sioe i'w chyflwyno yn Theatr Chapter.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×