Cwestiynau Cyffredin Celfyddyd

Cwestiynau Cyffredin - Yr ORIEL

 

Sut alla' i arddangos gwaith yn Oriel Chapter?

Rydym yn ystyried ceisiadau a dderbyniwn ond trefnir y rhan fwyaf o'n harddangosfeydd trwy estyn gwahoddiadau i artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol. Rydym yn ganolfan gynhyrchu ac yn gweithio'n agos gydag artistiaid i ddatblygu eu arddangosfeydd nhw yn Chapter.

 

Nodwch os gwelwch yn dda ein bod fel arfer yn trefnu rhaglen yr oriel hyd at ddwy flynedd ymlaen llaw felly bydd angen i chi ystyried hynny wrth wneud eich cais. Gallwch lawr-lwytho ein canllawiau ar y dudalen hon. Mae hi'n syniad da edrych ar ein harchif o arddangosfeydd blaenorol i gael syniad o'r math o beth y cyflwynwn ac i edrych ar waith yr artistiaid yr ydym wedi gweithio gyda nhw neu y byddwn ni'n gweithio gyda nhw yn y dyfodol agos.  

 

Rydym yn derbyn nifer aruthrol o gynigion ac rydym yn ceisio ateb pawb o fewn tri mis ond weithiau gall y broses gymryd ychydig yn hirach na hynny. Mae'n ddrwg gennym, ond ni allwn logi gofod yr Oriel ar gyfer arddangosfeydd.

 

Gallwch lawr-lwytho ein canllawiau ceisiadau a ffurflen ymgesio ar ochr chwith y dudalen hon, neu isod os ydych yn edrych ar y wefan ar ffôn symudol neu dabled.

 

Sut alla' i arddangos yn rhan o raglen Celfyddyd yn y Bar.

Mae ein rhaglen Celfyddyd yn y Bar yn agored i artistiaid proffesiynol ar unrhyw gyfnod yn eu gyrfaoedd ac mae yna bwyslais sicr ar ddangos gwaith artistiaid yn ystod cyfnod cynnar eu gyrfaoedd neu artistiaid sy'n byw yng Nghymru. Rydym yn trefnu'r rhaglen hyd at wyth mis ymlaen llaw ac yn croesawu ceisiadau.

 

Oes yna gyfleoedd i wirfoddoli neu i gael profiad gwaith gydag Oriel Chapter?

Rydym yn cynnig cyfleoedd sy'n ymwneud â digwyddiadau penodol fel Experimentica (ein gŵyl celfyddyd fyw flynyddol) neu os byddwn yn gweithio ar brosiect ar raddfa fawr oddi ar brif y safle. Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf, gofynnwch am gael ychwanegu eich enw at ein rhestr e-bost: visual.arts@chapter.org

 

Sut alla i weithio fel Tywysydd Oriel?

Rydym yn gweithio gydag artistiaid lleol sy'n rhan greiddiol o'n tîm ac yn darparu gwybodaeth ac yn cymryd rhan mewn sgyrsiau am ein harddangosfeydd. Mae Tywyswyr yn gweithio'n rhan-amser a, lle bo modd, rydym yn cynnig stiwdio yn Chapter iddynt er mwyn cefnogi eu gwaith proffesiynol. Mae ein Tywyswyr hefyd yn cynnal teithiau tywys o amgylch yr arddangosfeydd, yn cyfrannu at flog Oriel Chapter ac yn trefnu digwyddiadau yn seiliedig ar y rhaglen - fel grŵp darllen Tooth & Clawr, Off the Page, The Centre is Here a Come Along Do. Does yna ddim swyddi gwag ar hyn o bryd.

 

Ydych chi'n cynnig cyfnodau preswyl neu gyfleusterau stiwdio?

Mae gan Chapter ryw 50 o stiwdios sy'n gartref i artistiaid, dylunwyr a busnesau creadigol. Mae gan yr Oriel ddwy stiwdio 'rydd' ac fe'i defnyddir i gynnig preswyliadau dros dro i artistiaid sydd angen gofod naill ai er mwyn cwblhau prosiect erbyn dyddiad cau penodol neu sydd eisiau archwilio syniadau. Mae cyfnodau preswyl yn tueddu i bara 6 mis ar yr hiraf ac fe allwn ni gynnig cefnogaeth guradurol os bydd angen. Os hoffech chi wneud cais i ddefnyddio'r stiwdio am gyfnod preswyl byr, anfonwch e-bost at visual.arts@chapter.org

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×