Cwestiynau Cyffredin Ffilm

Beth yw pris tocyn?

Prisiau ymlaen llaw/ar-lein mewn cromfachau.

Ar ôl 5pm

 • Pris Llawn: £7.90 (£7.20)
 • Consesiynau: £5.80 (£5.10)
 • Cerdyn + Gost.: £5 (£4.50)

Cyn 5pm

 • Pris Llawn: £4.50 (£4)
 • Consesiynau: £3.50 (£3)
 • Cerdyn + Gost.: £3 (£2.50)

DYDD MAWRTH DISGOWNT! - Tocynnau i bob un o'r prif ddangosiadau £4.40

Sut mae archebu tocynnau?

Gallwch archebu ar-lein drwy'r we-fan hon, neu alw heibio'r Swyddfa Docynnau yn Chapter. Gallwch hefyd archebu dros y ffôn ar 029 2030 4400.

Pa fath o gonsesiynau sydd ar gael?

Mae myfyrwyr, pobl dros 60 oed, plant, pobl ddi-waith, pobl anabl, deiliaid cardiau MAX a Youthcard ac Aelodau a deiliaid Cerdyn Chapter yn gymwys ar gyfer cyfraddau disgownt. Bydd angen prawf o'ch cymhwyster i dderbyn y consesiwn.

A oes yna gynigion arbennig?

Rydym yn cynnig disgownt grŵp ar gyfer ein holl ddigwyddiadau - os prynwch chi 8 tocyn bydd y 9fed yn rhad ac am ddim.

Dydd Mawrth Disgownt! Tocynnau i'r holl brif ddangosiadau £4.40

Mae gen i Daleb Chapter, pryd alla' i ei defnyddio?

Gallwch ddefnyddio eich taleb ar gyfer unrhyw ddangosiad pris normal, ar yr amod bod tocynnau ar gael ar gyfer y dangosiad hwnnw. Rhaid i chi gyfnewid eich taleb am docyn cyn mynd i mewn i'r sinema. Ar hyn o bryd, nid yw'n bosib defnyddio talebau wrth archebu ar-lein, ond gallwch archebu ymlaen llaw dros y ffôn ar 029 2030 4400. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â'ch taleb gyda chi.

Oes angen archebu tocynnau ymlaen llaw?

Ni allwn warantu tocyn i chi oni bai ei fod wedi ei archebu ymlaen llaw. Mae ein dangosiadau yn aml yn llenwi'n gyflym, yn enwedig felly ddigwyddiadau arbennig. Mae'n bosib y byddwch chi eisiau archebu ymlaen llaw er mwyn osgoi cael eich siomi - ar ben hynny, mae tocyn wedi'i archebu ymlaen llaw yn aml yn rhatach.  Nodwch os gwelwch yn dda ein bod yn hapus i dderbyn archebion ymlaen llaw ond na allwn ni gadw tocynnau i'r naill ochr.

Alla i archebu sedd?

Nid oes rhifau penodol i'n seddi sinema. Os oes gennych hoff sedd neu os ydych yn ymweld yn rhan o grŵp mawr, y peth gorau yw i ddod mewn da bryd (mae'r drysau ar agor fel arfer o leiaf 15 munud cyn i'r hysbysebion gychwyn).

Alla i newid fy archeb neu gael ad-daliad os oes rhaid i mi newid fy nghynlluniau?

Gallwch ffonio'r Swyddfa Docynnau hyd at 24 awr cyn y dangosiad a newid eich archeb ar gyfer dangosiad/dyddiad arall. Ar ddiwrnod y perfformiad ei hun, os bydd angen i chi newid eich archeb gallwn geisio ail-werthu'r tocyn ar eich rhan ond ni allwn warantu y caiff ei brynu; mewn achos o'r fath, ni allwn gynnig ad-daliad. 

Dw i'n mynd i fod yn hwyr, alla i fynd i mewn i'r dangosiad beth bynnag?

Os oes gennych docyn, gallwch fynd i mewn i'r dangosiad unrhyw bryd, ond ni allwn gynnig ad-daliad os byddwch chi'n hwyr.

Ga' i ddod â bwyd a diod i mewn i'r sinema?

Rydym yn awyddus i gadw ein mannau sinema mor lân ac mor groesawgar â phosib i'n holl gynulleidfaoedd. Dywedodd nifer helaeth o'n cwsmeriaid wrthym bod siffrwd papurau losin ac agor diodydd yn amharu ar eu mwynhad o'r ffilm. Gofynnwn felly i'n cynulleidfaoedd beidio â dod â bwyd a diod i mewn i'r awditoria (ar wahân i boteli o ddŵr).

Alla' i ddod ag eitemau mawrion i mewn i'r sinemâu?

Rydym yn deall nad oes modd osgoi sefyllfaoedd o'r fath weithiau felly os bydd gennych fagiau mawrion, er enghraifft, ceisiwch gyrraedd yn gynnar a siaradwch ag aelod o dîm Blaen y Tŷ i weld lle gall yr eitemau hynny gael eu storio tra byddwch yn gwylio'r ffilm.

Pryd mae'r sinema ar agor?

Rydym ar agor bob dydd ac yn cyflwyno dangosiadau gyda'r nos bob dydd ynghyd â dangosiadau yn y prynhawn ar y rhan fwyaf o ddiwrnodau. Ein nod yw agor yr awditoria 30 munud cyn y dangosiad.  O bryd i'w gilydd, bydd yna oedi (am resymau technegol er enghraifft) cyn y dangosiad - os felly, bydd aelod o staff ar gael i roi gwybod i chi pryd bydd y drysau ar agor i'r cyhoedd.

Beth yw hyd yr hysbysebion a'r trêlars?

Gall hyd yr hysbysebion a'r trêlars amrywio ond rydym yn caniatáu 15 munud fel arfer. Ar gyfer digwyddiadau arbennig, gwyliau a dangosiadau pan fydd yna newidiadau i hyd y rhaglen arfaethedig, fe all y trefniadau newid ar fyr rybudd felly ceisiwch gyrraedd y sinema erbyn yr amser a nodir yn y rhaglen.

Beth yw ystyr y tystysgrifau a roddir i ffilmiau?

Rydym yn parchu canllawiau Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain parthed ein holl ddangosiadau cyhoeddus a phreifat. www.bbfc.co.uk

 • U - Mae'r symbol U yn golygu Universal. Dylai ffilm U fod yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd hŷn na phedair oed. Wedi dweud hynny, mae hi'n amhosib rhagweld beth allai beri gofid i blentyn unigol, yn enwedig tua phen isaf yr ystod o gategorïau
 • PG - Mae PG yn golygu Parental Guidance. Mae hyn yn golygu bod y ffilm yn addas i gynulleidfaoedd cyffredinol ond y gallai fod yna olygfeydd a fydd yn anaddas i blant iau. Ni ddylai ffilm PG beri gofid i blentyn hŷn na ryw wyth oed. Dylai rhieni ystyried a allai cynnwys y ffilm beri gofid i blant iau neu mwy sensitif.
 • 12A - Mae tystysgrif 12A yn golygu y gall unrhyw un sy'n 12 oed neu'n hŷn fynd i weld y ffilm heb fod yng nghwmni oedolyn. Mae'r A yn golygu 'accompanied' ac 'advisory'. Gall plant sy'n iau na 12 oed fynd i weld y ffilm os byddan nhw yng nghwmni oedolyn (e.e. rhywun dros 18 oed) – rhaid i'r person hwnnw wylio'r ffilm gyda nhw.
 • 15 - Ni all unrhyw un dan 15 oed fynd i weld ffilm â thystysgrif 15 yn y sinema. Nid yw ffilmiau â thystysgrif 15 yn addas ar gyfer plant o dan 15 oed.
 • 18 - Mae ffilmiau â thystysgrif 18 yn addas ar gyfer oedolion. Ni all unrhyw un dan 18 oed fynd i weld ffilm â thystysgrif 18 yn y sinema. Nid yw ffilmiau â thystysgrif 18 yn addas i blant.

I gael mwy o wybodaeth am dystysgrif ffilm benodol, ewch i www.bbfc.co.uk a chwiliwch am y ffilm honno ym mas-data'r sefydliad. Bydd yr adran "Insight" ar dudalen pob ffilm unigol yn rhoi manylion llawn i chi am yr ardystiad a'r rhesymau dros ddyfarnu tystysgrif benodol.

A all plant ymweld â'r sinema ar eu pennau'u hunain?

Rhaid i bob plentyn dan 12 oed yn Chapter fod yng nghwmni oedolyn.

Alla' i gymryd babi i'r sinema? Oes rhaid i mi brynu tocyn iddo/iddi?

Oherwydd y sŵn yn ein sinemâu, nid yw'r sinemâu'n addas i blant iau na blwydd oed. Fodd bynnag, mae gennym ddangosiadau rheolaidd i rieni a gofalwyr, Carry On Screaming, lle mae lefelau sŵn yn is, a lle gall oedolyn fwynhau ffilm yng nghwmni plentyn ifanc. Ni chodir tâl ar y plentyn. Mae cyfreithiau trwyddedu sinema yn berthnasol i blant dros flwydd oed felly ni ellir eu croesawu yn y dangosiadau hyn.

All unrhyw un ddod i ddangosiad Carry On Screaming?

Ni chaiff oedolyn heb blentyn dan flwydd oed ei dderbyn i'r dangosiadau hyn. 

Ydych chi'n cymryd rhan yng nghynllun Orange Wednesday?

Nac ydym – am fod gan ein sefydliad statws elusennol, nid ydym yn cynnig disgownt Orange Wednesday.

Pa gyfleusterau sydd ar gael ar gyfer pobl ag anableddau?

 • Mae Chapter yn ofod cwbl hygyrch; mae'r drws ffrynt yn awtomatig, mae yna lifft i'r llawr uchaf a toiledau hygyrch ar bob llawr. Mae mannau hygyrch ar gael yn y ddwy sinema i ddefnyddwyr annibynnol neu i ddefnyddwyr sydd eisiau eistedd gyda gofalwr neu gydymaith. Os hoffech chi ddefnyddio mannau hygyrch y sinema, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400 i wneud yn siŵr bod y mannau hynny ar gael ar gyfer eich dangosiad chi.

 • Mae Disgrifio Sain yn drac sain ychwanegol a sylwebaeth sy'n disgrifio digwyddiadau ar y sgrin. Y mae ar gael yn y ddwy sinema. I gael mwy o wybodaeth, gweler tudalen we RNIB yma

 • Mae Is-deitlau Meddal yn darparu llawer mwy o wybodaeth nag is-deitlau Saesneg ar ffilm iaith-dramor. Maent yn nodi pan fydd geiriau'n cael eu canu yn hytrach na'u llefaru, pan fydd yna gerddoriaeth yn chwarae (ac yn nodi geiriau'r gân) ynghyd ag effeithiau sain pwysig (ffôn yn canu, er enghraifft). Caiff is-deitlau meddal eu cynhyrchu a'u cyflwyno ar ddisg ar wahân sy'n cael ei chwarae ar y cyd â'r print ffilm yn y sinema.  Nid oes is-deitlau meddal ar gael ar gyfer pob ffilm - mae hynny'n dibynnu ar ddosbarthwr y ffilm - ond bydd unrhyw ddangosiadau y gallwn ddarparu is-deitlau meddal ar eu cyfer yn cael eu nodi'n glir ar ein gwefan ac yn ein llyfryn.

 • Mae'r Dangosiadau mewn Amgylchiadau Arbennig wedi'u bwriadu ar gyfer plant ac oedolion ar sbectrwm awtistiaeth ynghyd â'u teuluoedd, eu ffrindiau a'u gofalwyr. Mae pobl ag awtistiaeth yn arbennig o sensitif i olau a sain felly, yn ystod y dangosiadau hyn, bydd yna olau isel yn yr awditoriwm ac fe gaiff lefelau'r trac sain eu gostwng.

 • Rydym yn derbyn cerdyn y Cinemas Exhibition Association www.ceacard.co.uk ac yn cynnig tocynnau rhad ac am ddim i ddeiliaid y cerdyn hwn. I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400 os gwelwch yn dda.

Pa mor fawr yw eich sinemâu?

 • Sinema 1 (188 o seddi, 3 lle i gadeiriau olwyn)
 • Sinema 2 (57 o seddi, 2 le i gadeiriau olwyn)

Mae gan y ddwy sinema sgriniau mawrion a sain amgylchynol 5.1 Dolby digidol. Mae ganddynt offer taflunio Digidol, 35mm, 16mm, BluRay, DVD a VHS ac fe allant hefyd ddangos gyflwyniadau ar liniaduron a chonsolau gêmau.

Sut ydych chi'n dewis eich ffilmiau?

Rydym yn gweithio gyda nifer o rwydweithiau cenedlaethol a rhyngwladol ac yn ymwneud hefyd â dosbarthwyr ffilm masnachol ac annibynnol. Rydym yn gweithio ar y cyd â gwyliau a grwpiau arbennig sy'n cynnig ffilmiau yn rhan o dymhorau ffilm neu repertoire gŵyl benodol. Rydym yn dîm o unigolion brwdfrydig sydd yn chwilio bob amser am ffilmiau hardd a difyr ac rydym yn dod o hyd i ffilmiau yn y lleoedd mwyaf anarferol. 

Ydych chi'n cyflwyno ffilmiau 3D?

Ar hyn o bryd, ni allwn gynnig ffilmiau 3D yn y naill sinema neu'r llall ond rydym yn meddu ar y technolegau taflunio digidol diweddaraf.

Alla' i wneud cais am ffilm benodol?

Byddwn yn falch bob amser o glywed eich awgrymiadau! Cysylltwch â claire.vaughan@chapter.org os oes yna ffilm yr hoffech chi'i gweld.

Alla i logi'r sinema?

Gallwch logi ein sinemâu ar yr adegau hynny pan fyddant yn rhydd (hynny yw, dim dangosiadau yn rhan o'n rhaglen swyddogol) a bydd y gost yn dibynnu ar y defnydd o'r gofod a'r gwasanaethau technegol angenrheidiol. Bydd  y ffi yn cynnwys gwasanaethau Blaen y Tŷ ynghyd â thywysydd ar gyfer y dangosiad. Os hoffech chi logi'r sinema cysylltwch â hires@chapter.org

Alla' i gynnal parti pen-blwydd yn y sinema?

Mae ein sinemâu ar gael i'w llogi ar gyfer partïon yn ystod y cyfnodau hynny pan na fyddwn yn dangos ffilmiau yn rhan o'n rhaglen swyddogol. Bydd y ffi llogi'n cynnwys cymorth technegol, gwasanaethau Blaen y Tŷ a thywysydd ar gyfer y dangosiad. Cysylltwch â hires@chapter.org  os oes gennych ffilm arbennig mewn golwg – a rhowch wybod i ni cyn gynted â phosib er mwyn i ni ddechrau gwneud yr ymholiadau perthnasol parthed hawliau dangos. Mae partïon pen-blwydd yn y gorffennol wedi cynnwys dangosiadau o The Muppet Christmas Carol, The Third Man, African Queen, Anchorman a Jaws. Os gallwn ni gael gafael ar y ffilm, fe wnawn ni! Os ydych chi am ddewis ffilm o'n rhaglen swyddogol, gallwn drefnu hynny hefyd. Fel arall, os nad oes gwahaniaeth gennych bod y dangosiad ar agor i'r cyhoedd, gallwch fanteisio ar ein cynnig arbennig i grwpiau – mae'r cynnig hwnnw ar gael, drwy'r Swyddfa Docynnau, ar gyfer ein holl ddangosiadau, yn ddibynnol ar le.

Dw i wedi gwneud ffilm - sut alla i ei dangos yn Chapter?

Ar ddydd Llun cyntaf bob mis, mae yna gyfle i chi ddangos eich ffilmiau byrion mewn noson o'r enw Chapter Moviemaker. Am wybodaeth bellach, neu i gael gwybodaeth am unrhyw agwedd arall ar y nosweithiau hyn, e-bostiwch moviemaker@chapter.org.

Os oes gennych ffilm hirach neu os hoffech chi gynnal dangosiad preifat o'ch ffilm, dylech gysylltu â hires@chapter.org i drefnu llogi'r sinema ar gyfer y cast a'r criw neu ar gyfer dangosiad cyhoeddus.

A oes yna swyddi gwag ar gyfer tywyswyr Sinema?

Mae Tywyswyr Chapter yn dîm o wirfoddolwyr cyfeillgar. Os hoffech chi ymuno â nhw, ewch i dudalen Gwirfoddoli i gael manylion pellach a gwybodaeth am ddyddiad cau nesaf ein proses recriwtio.              

Ble mae'r swyddfa eiddo coll?

Caiff Eiddo Coll ei dderbyn a'i gadw gan dîm Blaen y Tŷ. Os ydych chi wedi colli rhywbeth yn Chapter, gofynnwch yn y Swyddfa Docynnau neu ffoniwch 029 2031 1050 a gofynnwch am gael siarad â'r Rheolwr ar Ddyletswydd.

Alla i gael poster ffilm?

Yn aml, mae'n rhaid i ni anfon ein posteri yn ôl at y dosbarthwyr, neu eu cadw os bydd y ffilm dan sylw yn dychwelyd ar gyfer ail ddangosiad. Fodd bynnag, os gallwn ni roi poster i chi fe wnawn ni! Cysylltwch â claire.vaughan@chapter.org

Sut alla' i gysylltu â chi os ydw i'n gwneud gwaith ymchwil am Chapter neu am fyd ffilm yng Nghymru?

Cysylltwch â claire.vaughan@chapter.org ac fe wnaiff hi ei gorau glas i ateb eich cwestiynau neu i gyfeirio'ch ymholiadau at y person priodol. Mae hi'n bosib y byddwch chi eisiau cysylltu hefyd ag Asiantaeth Ffilm Cymru, www.filmagencywales.com, neu Archif Sgrin a Sain Cenedlaethol Cymru, www.archif.com

Dw i wedi sylwi bod placiau ar ambell un o'ch seddi; alla' i brynu sedd yn Chapter?

Fe allwch chi Noddi Sedd a'i harsgrifio ag enw o'ch dewis chi - a chefnogi gwaith Chapter ar yr un pryd. Ewch i dudalen Cefnogaeth Unigol i gael mwy o fanylion.

Newyddion Chapter

 • e-amserlen Chapter

  Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

  More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×