Cymynroddion

Cyfrannwch at ddyfodol Chapter drwy adael cymynrodd i'r ganolfan. Yn y lle cyntaf, dylech gysylltu â chyfreithiwr am gyngor arbenigol. Â chyngor proffesiynol, gallwch helpu elusen drwy adael rhodd iddi, yn ddi-dreth, yn eich ewyllys. Caiff pob cyfraniad elusennol ei dynnu oddi ar werth eich ystâd cyn i'r dreth etifeddiant gael ei chyfrifo - o ganlyniad, bydd taliadau treth etifeddiant yn lleihau. Mae treth etifeddiant yn daladwy ar ystadau gwerth dros £325,000 ac mae'r gyfradd ar hyn o bryd yn 40% (sy'n gostwng i 36% os caiff o leiaf 10% ei adael i elusen).

Mae yna dair math o gymynrodd:

  • Mae cymynrodd ariannol yn rhodd sy'n cyfrannu swm penodol o arian. Nid oes isafswm o ran y swm y gellir ei adael.
  • Mae cymynrodd weddilliol yn gyfraniad o'r cyfan neu gyfran o weddillion ystâd ar ôl i'r holl roddion eraill gael eu dosbarthu ac ar ôl i unrhyw ddyledion gael eu had-dalu.
  • Mae cymynrodd benodol yn eitem ddiriaethol fel tŷ, darn o emwaith neu ddarn o gelfyddyd.

Gall cyfreithiwr roi cyngor i chi ynglŷn â'r opsiwn a fydd yn gweddu orau i chi a'ch amgylchiadau personol.

Os ydych chi eisoes wedi crybwyll Chapter yn eich ewyllys, rhowch wybod i ni fel y gallwn gydnabod eich cyfraniad yn y modd mwyaf priodol.

Pam gadael cymynrodd i Chapter?

Mae Chapter yn elusen gofrestredig ac yn lleoliad celfyddydol aml-blatfform o bwys cenedlaethol sy'n cefnogi lleisiau creadigol trwy gyfrwng cynhyrchu, cyflwyno ac addysgu. Mae Chapter yn lle i bawb. Mae'n ofod entrepreneuraidd, cydweithiol, cymdeithasol ac mae'n uchelgeisiol ar ran Cymru ac ar ran yr artistiaid yr ydym yn gweithio gyda nhw.

Mae gennym enw arbennig o dda am ein darpariaeth ddiogel a chroesawgar i deuluoedd a chymunedau ac mae bron i 800,000 o bobl yn dod drwy ein drysau bob blwyddyn.

Fel elusen, gall cymynroddion fod yn ffynhonnell bwysig o incwm i ni. Cawn ein hariannu'n hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru ond mae angen i ni godi cyfran sylweddol o'n hincwm bob blwyddyn hefyd. Helpwch ni i ddiogelu Chapter at y dyfodol.

Os ydych chi eisoes wedi gwneud ewyllys, gallwch barhau i helpu Chapter drwy ychwanegu codisil (newid swyddogol) at eich ewyllys. Unwaith eto, awgrymwn eich bod yn gofyn am gyngor cyfreithiol cyn gwneud hynny.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Elaina Johnson - 029 2035 5662 / elaina.johnson@chapter.org.

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×