Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Eich Ymweliad

Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae Chapter yn fan cwbl hygyrch – mae yna fynediad gwastad i'r adeilad drwy ddrysau awtomatig a lifft sy'n arwain at y llawr cyntaf. Mae gan y ddwy sinema fannau i gadeiriau olwyn, yng nghefn Sinema 1 (mynediad â lifft-grisiau), ac ar flaen Sinema 2 (mynediad gwastad). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400 i archebu lleoedd cadair olwyn. Mae cyfleusterau toiled i gwsmeriaid anabl ar y llawr gwaelod ac ar y llawr cyntaf ac mae mannau parcio penodol i ddefnyddwyr anabl yn y maes parcio yn y cefn.

 

Dangosiadau ag Is-deitlau Meddal

Mae Is-deitlau Meddal wedi'u bwriadu ar gyfer y rheiny â nam ar eu clyw ac maent yn darparu mwy o wybodaeth na'r is-deitlau Saesneg a ddangosir ar ffilm mewn iaith dramor, er enghraifft. Maent yn nodi pan fydd geiriau'n cael eu canu yn hytrach na'u llefaru; pan fydd yna gerddoriaeth benodol yn chwarae (maent hefyd yn nodi geiriau'r gân), a phan glywir effeithiau sain pwysig hefyd (ffôn yn canu, er enghraifft). Caiff Is-deitlau Meddal eu hysgrifennu a'u cynhyrchu ar ddisg ar wahân sy'n rhedeg ar y cyd â'r print ffilm yn y sinema. Yn anffodus, nid yw Is-deitlau Meddal ar gael ar gyfer pob ffilm - mae eu bodolaeth yn dibynnu ar y dosbarthwyr ffilm. Rydym yn gwneud ein gorau glas i ddangos amrywiaeth o ffilmiau ag Is-deitlau Meddal yn rhan o'n rhaglen. Rhestrir y dangosiadau hyn yn y cylchgrawn â symbol SS.

Gwelir rhestr o ddangosiadau gydag Is-deitlau Meddal isod. 

22/11/2019        18:00        A Dog Called Money

23/11/2019        11:00        Shaun the Sheep: Farmageddon

23/11/2019        17:45        The Report

24/11/2019        11:00        Maleficent: Mistress of Evil

24/11/2019        17:45        The Aeronauts

27/11/2019        13:00        The Report

27/11/2019        18:00        The Aeronauts

29/11/2019        14:00        The Good Liar

30/11/2019        17:45        Judy and Punch

01/12/2019        17:45        The Good Liar

02/12/2019        17:50        Judy and Punch 

04/12/2019        13:30        Judy and Punch

05/12/2019        13:30        The Good Liar

07/12/2019        17:30        Knives Out

07/12/2019        17:35        Le Mans 66

08/12/2019        11:00        Frozen II 

09/12/2019        14:00        Le Mans 66 (+ Relaxed screening)

11/12/2019        13:30        Knives Out

15/12/2019        17:55        Last Christmas

16/12/2019        15:00        Frozen II

17/12/2019        14:00        Last Christmas (+ Relaxed screening)

21/12/2019        18:00        Cats

23/12/2019        11:00        Frozen II

24/12/2019        12:00        Cats

28/12/2019        14:00        Honey Boy 

28/12/2019        17:30        Honey Boy

28/12/2019        17:00        Cats

29/12/2019        11:00        Frozen II 

 

Dangosiadau gyda Disgrifiadau Sain 

Mae Disgrifiadau Sain yn draciau ychwanegol ac yn cynnwys naratif sy'n disgrifio digwyddiadau ar y sgrin. Mae yna ddarpariaeth ar gyfer Disgrifiadau Sain yn y ddwy sinema, i ymwelwyr â golwg ddiffygiol. Am fwy o wybodaeth gweler y dudalen we hon gan yr RNIB. Mae dolen sain gennym hefyd yn Sinema 1. Rhestrir dangosiadau â Disgrifiadau Sain yn y rhaglen ger y symbol AD. 

The Aeronauts (22-28 Nov)

Marriage Story (22-28 Nov)

Judy and Punch (29 Nov - 3 Dec)

The Good Liar (29 Nov - 3 Dec)

Sorry We Missed You (10 Dec)

La Mans 66 (3 - 12 Dec)

Knives Out (6 - 12 Dec)

Frozen II (7 - 29 Dec)

Last Christmas (13 - 19 Dec)

Luce (20 - 23 Dec)

Cats (20 - 30 Dec) 

Honey Boy (28 - 29 Dec)

 

Dangosiadau Addas I Bobl  Dementia

Mae Chapter yn ymdrechu i wneud rhaglen y ganolfan yn fwy hygyrch i bobl sy'n byw gyda dementia. Yn rhan o'r prosiect hwn, hoffem wahodd unrhyw un sy'n byw gyda dementia i ddangosiad arbennig o Dad's Army am 10.30am ar 18 Mawrth 2016 yn Sinema 1. A byddem yn falch iawn pe baech chi'n ymuno â ni ar ôl y dangosiad am sesiwn adborth anffurfiol. Darperir lluniaeth ysgafn.

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i bobl sy'n byw gyda dementia fwynhau dangosiad o Dad's Army mewn awyrgylch cyfeillgar a hamddenol ac i gael profiad uniongyrchol o'r gwaith y mae Chapter yn ei wneud i geisio gwneud y ganolfan yn fwy addas i bobl â dementia.

Yn sgil y digwyddiad hwn, mae Chapter yn gobeithio datblygu perthynas y ganolfan â chynulleidfaoedd a chymunedau ehangach, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth yn ogystal â gwneud y ganolfan a'i rhaglen yn fwy hygyrch.

Yn yr hir-dymor, byddem yn hoffi trefnu dangosiadau rheolaidd i bobl â dementia ynghyd â digwyddiadau arbennig a sesiynau adborth achlysurol. Rydym yn awyddus i ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu gweddill ein rhaglen, i addasu a gwella ein cyfleusterau ac i ddatblygu pecyn cymorth y gellir ei gynnig i ganolfannau eraill sydd am wneud peth tebyg.

Mae'r dangosiadau hyn ar agor i bobl sy'n byw gyda dementia h.y. y rheiny sydd wedi cael diagnosis o dementia ynghyd â theuluoedd, ffrindiau, cymdogion neu ofalwyr. Bydd yna groeso cynnes hefyd i weithwyr elusennol, gweithwyr meddygol proffesiynol, staff cartrefi gofal, gweithwyr cymdeithasol a staff cymorth.

I archebu tocyn, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau - 029 2030 4400. 

11/12/2019        11:00       It's A Wonderful Life (private screening - contact Alzheimer's UK for details)

 

Rhiant a Babi (Carry On Screaming)

Bob dydd Gwener am 11am, mae Carry On Screaming yn galluogi i rieni neu ofalwyr weld ffilm heb orfod poeni y bydd eu babi’n aflonyddu ar eraill. Mynediad am ddim i fabanod

22/11/2019      The Marriage Story

29/11/2019      The Good Liar

6/12/2019        Knives Out

13/12/2019      Last Christmas

20/12/2019      Cats

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw tocynnau ar gyfer y dangosiadau hyn ar gael ar-lein. Dim mynediad oni bai fod babi gennych!

 

Dangosiadau Hamddenol

Mae’r dangosiadau hyn wedi eu bwriadu ar gyfer unrhyw un a fyddai’n elwa ar newidiadau cynnil i awyrgylch yr awditoriwm. Caiff ffilmiau eu dangos â goleuadau ychydig yn fwy llachar nag arfer, bydd lefel y sain yn is ac ni ddangosir trelars neu hysbysebion. Bydd rhwydd hynt i bobl godi a symud o gwmpas y sinema neu i wneud sŵn fel y dymunant. Bydd staff Chapter wrth law i helpu os bydd angen cymorth pellach arnoch. Dim seddi cadw. Pris tocyn arferol.

26/11/2019         14:00       Cabaret

3/12/2019           13:30       All That Jazz

9/12/2019           14:00       Le Mans 66

17/12/2019         14:00       Last Christmas

 

Dangosiadau mewn Amgylchiadau Cefnogol Arbennig

Mae Dangosiadau Mewn Amgylchiadau Cefnogol Arbennig yn ddangosiadau i blant ac oedolion ar sbectrwm awtistiaeth neu bobl a chanddynt anableddau dysgu, ynghyd â'u teuluoedd, eu ffrindiau a'u gofalwyr. Yn ystod y dangosiadau hyn, cedwir goleuadau isel ynghynn yn yr awditoriwm ac nid yw lefel y trac sain mor uchel ag arfer. Nid oes hysbysebion cyn y ffilm ac mae perffaith ryddid i ymwelwyr godi a symud o gwmpas y sinema.

Mae Sinema Chapter yn gweithio ar hyn o bryd i ddatblygu dangosiadau o'r fath ac i wella ein cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr sy'n fyddar, yn ddall, yn drwm eu clyw neu a chanddynt olwg ddiffygiol. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, anfonwch e-bost at claire.vaughan@chapter.org os gwelwch yn dda. 

"Doedd dim angen poeni am blentyn yn crio neu'n ymddwyn yn amhriodol - a dim ond ar ôl i mi gyrraedd adref y sylweddolais nad oeddwn i wedi bod dan straen o gwbl yn ystod y dydd ac nad oedd yr un o'r teuluoedd eraill i'w weld dan straen chwaith. Dw i'n siŵr i hyn gael effaith gadarnhaol ar y plant. Roedd yn brofiad arbennig iawn i'r teulu cyfan."

Dyfyniad gan Riant

 

Cerdyn Cymdeithas Arddangoswyr Sinema 

Rydym yn derbyn Cerdyn Cymdeithas Arddangoswyr Sinema - www.ceacard.co.uk - a gallwn gynnig tocyn rhad ac am ddim i'ch cydymaith neu ofalwr ar gyfer ffilmiau. I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400. 

 

Hynt

Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg. 

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt - Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt - Mae www.hynt.co.uk a www.hynt.cym yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.  Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400. 

Eich Ymweliad