Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

Eich Ymweliad

Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae Chapter yn fan cwbl hygyrch – mae yna fynediad gwastad i'r adeilad drwy ddrysau awtomatig a lifft sy'n arwain at y llawr cyntaf. Mae gan y ddwy sinema fannau i gadeiriau olwyn, yng nghefn Sinema 1 (mynediad â lifft-grisiau), ac ar flaen Sinema 2 (mynediad gwastad). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400 i archebu lleoedd cadair olwyn. Mae cyfleusterau toiled i gwsmeriaid anabl ar y llawr gwaelod ac ar y llawr cyntaf ac mae mannau parcio penodol i ddefnyddwyr anabl yn y maes parcio yn y cefn.

 

Dangosiadau ag Is-deitlau Meddal

Mae Is-deitlau Meddal wedi'u bwriadu ar gyfer y rheiny â nam ar eu clyw ac maent yn darparu mwy o wybodaeth na'r is-deitlau Saesneg a ddangosir ar ffilm mewn iaith dramor, er enghraifft. Maent yn nodi pan fydd geiriau'n cael eu canu yn hytrach na'u llefaru; pan fydd yna gerddoriaeth benodol yn chwarae (maent hefyd yn nodi geiriau'r gân), a phan glywir effeithiau sain pwysig hefyd (ffôn yn canu, er enghraifft). Caiff Is-deitlau Meddal eu hysgrifennu a'u cynhyrchu ar ddisg ar wahân sy'n rhedeg ar y cyd â'r print ffilm yn y sinema. Yn anffodus, nid yw Is-deitlau Meddal ar gael ar gyfer pob ffilm - mae eu bodolaeth yn dibynnu ar y dosbarthwyr ffilm. Rydym yn gwneud ein gorau glas i ddangos amrywiaeth o ffilmiau ag Is-deitlau Meddal yn rhan o'n rhaglen. Rhestrir y dangosiadau hyn yn y cylchgrawn â symbol SS.

Gwelir rhestr o ddangosiadau gydag Is-deitlau Meddal isod. 

26/02/20            14:00        Emma

27/02/20            17:45        Emma

01/03/20            15:00        Sonic the Hedgehog

04/03/20            14:00        Color Out of Space

04/03/20            18:15        Color Out of Space

07/03/20            17:30        Military Wives

08/03/20            11:00        DoLittle (Dangosiadau Hamddenol)

09/03/20            14:00        Military Wives (Dangosiadau Hamddenol)

12/03/20            13:30        Military Wives

13/03/20            18:00        Military Wives

14/03/20            11:35        Military Wives

14/03/20            17:40        Misbehaviour

15/03/20            11:00        DoLittle

16/03/20            13:30        Misbehaviour (Dangosiadau Hamddenol)

18/03/20            17:50        Misbehaviour

20/03/20            14:00        Military Wives (Dangosiadau Dementia yn gyfeillgar)

22/03/20            15:00        Call of the Wild (Dangosiadau Hamddenol)

24/03/20            17:40        Dark Waters

26/03/20            14:00        Misbehaviour

29/03/20            11:00        DoLittle

31/03/20            13:30        Radioactive

 

Dangosiadau gyda Disgrifiadau Sain 

Mae Disgrifiadau Sain yn draciau ychwanegol ac yn cynnwys naratif sy'n disgrifio digwyddiadau ar y sgrin. Mae yna ddarpariaeth ar gyfer Disgrifiadau Sain yn y ddwy sinema, i ymwelwyr â golwg ddiffygiol. Am fwy o wybodaeth gweler y dudalen we hon gan yr RNIB. Mae dolen sain gennym hefyd yn Sinema 1. Rhestrir dangosiadau â Disgrifiadau Sain yn y rhaglen ger y symbol AD. 

Sonic the Hedgehog (14 - 29 Chw) 

Parasite (21 - 27 Chw)

Emma (21 - 27 Chw)

Color Out of Space (28 Chw - 5 Maw)

Military Wives (6-20 Maw)

Dolittle (7-29 Maw)

Misbehaviour (13-26 Maw)

Dark Waters (20-26 Maw)

Call of the Wild (21-29 Maw)

Little Women (27-29 Maw)

Radioactive (27-31 Maw)

 

 

Dangosiadau Addas I Bobl  Dementia

Mae Chapter yn ymdrechu i wneud rhaglen y ganolfan yn fwy hygyrch i bobl sy'n byw gyda dementia. Yn rhan o'r prosiect hwn, hoffem wahodd unrhyw un sy'n byw gyda dementia i ddangosiad arbennig o Dad's Army am 10.30am ar 18 Mawrth 2016 yn Sinema 1. A byddem yn falch iawn pe baech chi'n ymuno â ni ar ôl y dangosiad am sesiwn adborth anffurfiol. Darperir lluniaeth ysgafn.

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i bobl sy'n byw gyda dementia fwynhau dangosiad o Dad's Army mewn awyrgylch cyfeillgar a hamddenol ac i gael profiad uniongyrchol o'r gwaith y mae Chapter yn ei wneud i geisio gwneud y ganolfan yn fwy addas i bobl â dementia.

Yn sgil y digwyddiad hwn, mae Chapter yn gobeithio datblygu perthynas y ganolfan â chynulleidfaoedd a chymunedau ehangach, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth yn ogystal â gwneud y ganolfan a'i rhaglen yn fwy hygyrch.

Yn yr hir-dymor, byddem yn hoffi trefnu dangosiadau rheolaidd i bobl â dementia ynghyd â digwyddiadau arbennig a sesiynau adborth achlysurol. Rydym yn awyddus i ddefnyddio'r wybodaeth hon i ddatblygu gweddill ein rhaglen, i addasu a gwella ein cyfleusterau ac i ddatblygu pecyn cymorth y gellir ei gynnig i ganolfannau eraill sydd am wneud peth tebyg.

Mae'r dangosiadau hyn ar agor i bobl sy'n byw gyda dementia h.y. y rheiny sydd wedi cael diagnosis o dementia ynghyd â theuluoedd, ffrindiau, cymdogion neu ofalwyr. Bydd yna groeso cynnes hefyd i weithwyr elusennol, gweithwyr meddygol proffesiynol, staff cartrefi gofal, gweithwyr cymdeithasol a staff cymorth.

I archebu tocyn, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau - 029 2030 4400. 

20/03/20            14:00        Military Wives

 

Rhiant a Babi (Carry On Screaming)

Bob dydd Gwener am 11am, mae Carry On Screaming yn galluogi i rieni neu ofalwyr weld ffilm heb orfod poeni y bydd eu babi’n aflonyddu ar eraill. Mynediad am ddim i fabanod

28/02/2020      Aquarela

06/03/2020      Military Wives

13/03/2020      Misbehaviour

20/03/2020      Toni Morrison: Pieces of Me

27/03/2020      Little Women

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw tocynnau ar gyfer y dangosiadau hyn ar gael ar-lein. Dim mynediad oni bai fod babi gennych!

 

Dangosiadau Hamddenol

Mae’r dangosiadau hyn wedi eu bwriadu ar gyfer unrhyw un a fyddai’n elwa ar newidiadau cynnil i awyrgylch yr awditoriwm. Caiff ffilmiau eu dangos â goleuadau ychydig yn fwy llachar nag arfer, bydd lefel y sain yn is ac ni ddangosir trelars neu hysbysebion. Bydd rhwydd hynt i bobl godi a symud o gwmpas y sinema neu i wneud sŵn fel y dymunant. Bydd staff Chapter wrth law i helpu os bydd angen cymorth pellach arnoch. Dim seddi cadw. Pris tocyn arferol.

24/02/20            13:30       Emma

08/03/20            11:00        Dolittle

09/03/20            14:00        Military Wives

16/03/20            13:30        Misbehaviour

22/03/20            15:00        Call of the Wild

03/04/20            14:00        CAF presents Farmageddon: Shaun The Sheep Movie

 

Cerdyn Cymdeithas Arddangoswyr Sinema 

Rydym yn derbyn Cerdyn Cymdeithas Arddangoswyr Sinema - www.ceacard.co.uk - a gallwn gynnig tocyn rhad ac am ddim i'ch cydymaith neu ofalwr ar gyfer ffilmiau. I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400. 

 

Hynt

Mae celf a diwylliant i bawb. Ond os oes gennych nam neu ofyniad mynediad penodol, yn aml, gall mwynhau ymweliad i theatr neu ganolfan gelf fod yn fwy cymhleth na dim ond archebu tocynnau a dewis beth i’w wisgo. Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws Cymru i wneud pethau’n glir ac yn gyson. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd angen gwybodaeth benodol am fynediad i gynllunio ymweliad â theatr. Rydym yn rhan o’r cynllun Hynt am ein bod yn credu ei fod yn cynnig yr arfer gorau oll i’n cwsmeriaid o ran polisi tocynnau a mynediad teg. 

Cerdyn Aelodaeth yw Hynt - Mae gan rai â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad am ddim i gynorthwyydd personol neu ofalydd ym mhob theatr a chanolfan gelf sy’n rhan o’r cynllun. Cliciwch yma i gael gwybod os gallwch chi neu’r person rydych yn gofalu amdano/i gael cerdyn neu cliciwch yma i wneud cais.

Adnodd yw Hynt - Mae www.hynt.co.uk a www.hynt.cym yn cynnwys gwybodaeth ac arweiniad defnyddiol am y cynllun a sut mae’n gweithio. Mae hefyd yn adnodd i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybodaeth neu newyddion am fynediad a’r celfyddydau. Mae’r wefan yn cynnwys rhestrau o bob perfformiad hygyrch yn ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf am leoliadau i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.  Byddwn yn hapus i esbonio’r cynllun yn llawn a’n rhan ni ynddo. Os hoffech siarad ag aelod o staff, cysylltwch â Swyddfa Docynnau ar 029 2030 4400. 

Eich Ymweliad