Ffynonellau

Mae i fwydlen @Chapter_eats thema ryngwladol - mae'n cynnwys prydau wedi'u paratoi'n ffres â chynhwysion Cymreig tymhorol. Rydym yn awyddus i bobl feddwl amdanom fel cartref i fwydgarwyr yng Nghaerdydd a De Cymru a'n nod yw cynnig arlwy ardderchog o fwyd a diod.

Roedd ennill ail wobr yn ddiweddar yng nghategori "Cheap Eats" Cymru Observer Food 2013, ac ennill cymeradwyaeth gan PETA ('People for the Ethical Treatment of Animals') fel un o'r Pum Lleoliad Diwylliannol Gorau yn y DG i Bobl Figan, yn gydnabyddiaeth haeddiannol o broffesiynoldeb ein Prif Gogydd, Mark, a'i griw - ac hefyd yn hwb gwych i forâl tîm gweithgar Chapter.

Bydd ein bwydlenni yn adlewyrchu'r tymhorau ac yn defnyddio cynnyrch lleol lle bynnag y bydd hynny'n bosib. Rhoddir sylw penodol i ansawdd cynhwysion ac i flasau ffres a dwys - ac ar weini'r cwbl mewn awyrgylch croesawgar a bywiog, gyda chymorth ein staff cyfeillgar a chroesawgar ...

Rydym yn derbyn ein cynhwysion gan y cyflenwyr canlynol:

Daw ein pysgod o Werthwyr Pysgod Snowdens, sydd wedi bod yn cyflenwi gwerthwyr pysgod, bwytai, arlwywyr a siopau yn Ne Cymru ers 1931.

Gallwch ymweld â'u gwefan yn www.snowdens-cardiff.co.uk.

Daw ein cig o ffermydd lleol drwy gwmni'r Brodyr Welsh yng Nghasnewydd. Cychwynnwyd siop gigydd deuluol Welsh Bros ym 1964 yn Llwyn Fedw, Caerdydd, gan George Welsh. Roedd y siop yn boblogaidd iawn. O fewn ychydig flynyddoedd yn unig, ehangodd y busnes ac fe agorwyd ail siop gerllaw.

Dechreuodd y busnes arallgyfeirio a darparu cig i fwytai a thafarndai. Cafwyd ehangu pellach wedi hynny, wrth i ochr arlwyo'r busnes adleoli i Dredelerch, Caerdydd. Erbyn 1993, roedd yr uned yng Nghaerdydd yn rhy fach ac fe gafodd y busnes ei adleoli i Gasnewydd. Ym mis Awst 2009, unwyd yr unedau yng Nghaerdydd a Chasnewydd at ei gilydd ac fe symudwyd yr holl waith cynhyrchu i'r safle yng Nghasnewydd.

Erbyn hyn, mae'r cwmni'n cyflenwi nifer o awdurdodau lleol, a hynny'n cynnwys ysgolion a chartrefi gofal; maent hefyd yn cyflenwi gwestai, bwytai a ffreuturiau ac mae dalgylch y cwmni wedi ehangu i gynnwys pob rhan o Dde Cymru, Gorllewin Lloegr a rhannau o Orllewin Canolbarth Lloegr. Mae'r gwartheg Cymreig a ddefnyddir i wneud cig eidion ein stêcs a'n byrgyrs yn cael eu difa rhwng 15 a 26 mis oed a'r cig yn cael ei sychu am o leiaf 28 diwrnod.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am Welsh Bros yn www.welshbros.co.uk .

Rydym yn derbyn bwyd hefyd gan gwmni Castell Howell, un o lwyddiannau digamsyniol Sector Bwyd Cymru. Mae Brian Jones a'i dîm yng Nghastell Howell wedi gweithio'n agos â chynhyrchwyr Cymreig erioed, gan roi cyfle iddyn nhw arddangos eu cynnyrch anhygoel yn genedlaethol. Afraid dweud, mae Chapter yn ymdrechu i sicrhau cynrychiolaeth deilwng i'r cynnyrch gorau o Gymru.

I weld mwy am Castell Howell ewch i www.chfoods.co.uk.

Daw ein ffrwythau a rhai o'n llysiau drwy siop Ffrwythau a Llysiau Laura ar Heol y Bont-faen.

Mae nifer o bobyddion Cymreig yn paratoi cacennau ar ein rhan. Un o'r bobl yr ydym wedi ei helpu i ehangu ei fusnes yw Will "The Brownie Man" o WK Foods. Cychwynnwyd WK Foods gan Will Rhys-Davies - "Dyn y Brownies" - yng nghegin ei rieni ym mis Medi 2011. Graddiodd o Brifysgol Keele â gradd mewn rheoli busnes a chyllid ac fe arweiniodd hynny at sefydlu ei fusnes ei hun.

Roedd e wastad yn giamstar am bobi, "brownies" yn enwedig, felly doedd hi ond yn iawn iddo sefydlu busnes i werthu'r cacennau siocled anhygoel hyn. Dechreuodd gyflenwi "brownies" i siopau coffi, canolfannau cynadledda ac orielau yng Nghaerdydd ond, erbyn hyn, mae cwmni The Brownie Man yn pobi amrywiaeth o gacennau, cwcis, fflapjacs a theisennau brau hyfryd eraill.

Ym mis Tachwedd 2013, yn dilyn ei lwyddiant â Chapter - a busnesau eraill a ddewisodd gefnogi entrepreneur lleol - ehangodd The Brownie Man o gegin ei rieni ac mae'r cwmni bellach yn gweithio mewn uned gegin yng Nghilfynydd.

Cyflenwr arall ag enw da iawn yw Clam's Handmade Cakes. Sefydlwyd tŷ coffi Clam ym 1981, yn nhref farchnad y Fenni, De Cymru. Buan yr enillodd y caffi enw da a llu o gwsmeriaid a heidiai i'r fan i flasu'r cacennau cartref. Dechreuodd y cwmni gyflenwi Siop Adrannol fawr yng Nghaerdydd ac fe welwyd cynnydd cyson ny nifer yr archebion. 

Ym 1987, enillodd y cwmni Wobr gyntaf "Great Taste" am eu cacen Almon Gludiog. 

Roedd holl sefydliadau bwyd Llundain yn sydyn yn awyddus i archebu cacennau Clam ar gyfer eu siopau coffi.  Ym 1991, dechreuodd Clam's Handmade Cakes weithio gyda Station Enterprises ac fe barhaodd nifer yr archebion i gynyddu. Aeth y cwmni yn ei flaen i ennill mwy o Wobrau Great Taste ynghyd â Gwobr Gwir Flas y Pobydd a'r Cyffeithiwr Gorau am eu Cacen Ffrwythau Wisgi. 

Erbyn hyn, mae'r cwmni wedi symud i adeilad mwy ym mhentref prydferth Crughywel. Maent yn dîm bychan ac ymroddedig ac yn gwneud cacennau arbenigol i gwsmeriaid triw; mae Clam's Cakes hefyd yn driw i'w wreiddiau - yn torri wyau go iawn ac yn defnyddio cynhwysion go iawn. Ac fe gaiff y cacennau eu pobi gan bobl go iawn a'u haddurno â llaw. 

Gallwch ymweld â gwefan y cwmni yn www.clamscakes.co.uk.

Darparu amrywiaeth eang a chyffrous o ddiodydd alcoholig yw un o ddaliadau craidd ein caffi-bar. Arweiniodd yr awydd hwn at gydnabyddiaeth eang ac fe gyhoeddodd yr Observer Food Monthly taw bar Chapter yw'r Lle Gorau i Yfed yng Nghymru ar sawl achlysur. Rydym yn ymdrechu i sicrhau ein bod yn cefnogi'r diwydiant lleol trwy brynu diodydd yn rheolaidd gan fragdai yn ardal De Cymru, fel The Celt Experience yng Nghaerffili, Bragdy Aberhonddu ac, yn fwy diweddar, Pixie Spring ym Mhontyclun. Ar y cyd â hynny, ein nod yw darparu cwrw ardderchog o wledydd eraill hefyd ac, ers blynyddoedd lawer bellach, bu bar Chapter yn gyfystyr â detholiad heb ei ail o gwrw Almaenaidd. Ar wahân i'n gwyliau cwrw Almaenaidd blynyddol - Maibock ac Oktoberfest - lle gallwch chi flasu cwrw o o leiaf ddwsin o fragdai gwahanol - rydym yn sicrhau bod ein hoergelloedd yn llawn dop bob amser â dewis anhygoel o gwrw potel o'r Almaen. Wrth gwrs, nid yw dod o hyd i amrywiaeth mor eang yn hawdd felly, yn hytrach na dibynnu ar fewnforwyr yn unig, rydym hefyd yn cyflogi cyfanwerthwr cwrw annibynnol, Klaus Vogt, sy'n byw ac yn gweithio yn yr Almaen. Mae Klaus yn aml yn gyrru ryw 800 o filltiroedd o'i gartref ger Bamberg i ddod â chwrw i ni nad oes modd ei gael yn unrhyw le arall yng Nghymru (ac, mewn llawer achos, ym Mhrydain gyfan!). Er enghraifft, mae'r Brauerei Friedmann, yn Franconia, yn fragdy teuluol sy'n cyflogi pump o bobl yn unig. Ac mae pencadlys y Brauerei Herrmann, sy'n cyflenwi cwrw photel a chasgen ar gyfer ein gwyliau, mewn tafarn bentrefol fechan yn Bafaria.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×