Gardd Gymunedol

Beth sy'n tyfu yno (a sut), newyddion a safbwyntiau
 

Rydym ni wrth ein bodd â'n gardd gymunedol a sefydlwyd gennym yn 2009 ar y cyd â phobl hyfryd Gerddi Cymunedol Treganna.   Mae'n adnodd gwych i'r gymuned, gwirfoddolwyr ac ysgolion – ac i'n defnyddwyr rheolaidd lleol, wrth gwrs. Arweiniodd cyfres o weithdai, ymgynghoriadau ac ymarferion dylunio at greu 'gardd fwytadwy' ac mae croeso cynnes i chi bigo'r hyn a welwch chi yno. Fel arfer, mae yna bethau'n tyfu rownd y rîl.
Mae'r prosiect gardd yn canolbwyntio ar yr agweddau canlynol:

•      Tyfu bwyd
•      Cyfranogiad Cymunedol
•      Prosiectau Ysgolion
•      Cyrsiau Hyfforddi
•      Ailgylchu a Chompostio
•      Gwirfoddoli
•      Cardiau Rysáit
 

Ym mis Chwefror 2010, cynhaliwyd cyfres o weithdai garddio ymarferol gyda'r dylunydd gerddi lleol, Michele Fitzsimmons o Edible Landscapes, a helpodd y grŵp i lunio cynlluniau a syniadau ar gyfer y safle. 

Yna, cafodd y cynlluniau eu mireinio a'u datblygu er mwyn bod yn sail i gynllun cyffredinol ac ymgynghoriad â thrigolion lleol, grwpiau cymunedol, aelodau o Gerddi Cymunedol Treganna a staff Chapter. Dros y blynyddoedd, rydym wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth a chodi arian ar gyfer y prosiect, gan gynnwys stondinau yn Sioeau RHS Caerdydd a Ffair Erddi Treganna ym Mharc Victoria yn 2010 a 2011. Ym mis Tachwedd 2010, cyrhaeddodd y prosiect rownd derfynol (yr wyth olaf o blith 100 a mwy o geisiadau) Gwobrau Miliynau'r Bobl yng Nghymru. 

Felly, fe wisgon ni fel llysiau a ffrwythau a mynd rownd y strydoedd i annog pobl i'n cefnogi ac i bleidleisio dros y prosiect. Cafodd disgyblion o ysgol gynradd Radnor Road eu ffilmio yn rhan o raglen ar ITV Cymru. Yn dilyn ymgyrch fywiog, dyfarnwyd £36,000 i ni o Gronfa Miliynau'r Bobl y Gronfa Loteri Fawr. Bu'n flwyddyn brysur iawn i'r prosiect gyda gweithdai, digwyddiadau codi arian a sesiynau garddio rheolaidd yn yr ardd gymunedol. Arweiniodd hynny at y cyhoeddiad am y wobr yn fyw ar newyddion hwyrol ITV Cymru. Mae pawb wedi gweithio'n galed iawn i sicrhau'r llwyddiant hwn ac mae'r profiad wedi dod â'r gymuned leol at ei gilydd.MICHAEL GOODE O ERDDI CYMUNEDOL TREGANNA, MIS MAWRTH 2011

Roedd yr arian a dderbyniwyd yn fodd o gychwyn ar y gwaith tirlunio angenrheidiol ar y safle, yn ogystal â phrynu tŷ gwydr, offer garddio a chychod gwenyn.Yn ystod rhan gyntaf 2012, gweithiodd disgyblion mewn ysgolion cynradd lleol ac oedolion o dosbarthiadau celfyddyd yn Nhreganna gyda'r dylunydd botanegol, Debbie Devauden, i greu darluniau o wahanol ffrwythau a llysiau ar gyfer cyfres o gardiau rysáit dwyieithog, i'w dosbarthu mewn ysgolion lleol, llyfrgelloedd ac yn Chapter. 

Cafodd y cardiau eu lansio yn nigwyddiad 'Y Cinio Mawr' a gynhaliwyd yng Ngardd Gymunedol Chapter ar ddydd Sul, 3 Mehefin, 2012.

Roger Phillips yw ein Garddwr Rhan-amser a'n Gweithiwr Allgymorth. Mae Roger yn gweithio gydag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol ac yn arwain ymweliadau â'r ardd. Mae e hefyd yn garddio ei hun ac yn cadw'r cychod gwenyn cymunedol. Cadwch lygad ar agor amdano yn yr ardd - bob nos Fawrth ac a bore Iau.
 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×