Mapiau + Cyfarwyddiadau

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd Heol y Farchnad (rhwng Cowbridge Road East a Market Place) ar gau am wythnos o ddydd Llun 12 o Ionawr.

Sut i gyrraedd Chapter

Mae Chapter yn Nhreganna, y tu ôl i Cowbridge Road East, rhwng Heol Llandaf a Heol y Farchnad. Mae hi'n hawdd cyrraedd y ganolfan o ganol y ddinas ac mae gennym faes parcio yng nghefn yr adeilad. Mae nifer o feysydd parcio am ddim gerllaw hefyd* (gweler y map isod.)

Mae bysus rhifau 17 + 18 (arhosfan Chapter Arts Centre) yn gadael bob 5 munud o orsaf Caerdydd Canolog. Ffoniwch 029 2030 4400 i gael mwy o fanylion. 

Mae digon o raciau beic ar flaen yr adeilad hefyd.

*Mae'r meysydd parcio cyhoeddus yn Nhreganna yn cael eu gweithredu gan Gyngor Sir Caerdydd ac maent yn rhad ac am ddim ar ôl 6pm. O 8am-6pm gallwch barcio am hyd at ddwy awr am ddim; ar ôl y dwy awr hynny, codir tâl o £3 y dydd.

View Larger Map

Cyfarwyddiadau

Os ydych chi'n dod o'r Dwyrain (M4 o gyfeiriad Llundain) 

Gadewch yr M4 ar gyffordd 29 a dilynwch yr arwyddion at yr A48 (M). Parhewch ar yr A48 heibio Porth Caerdydd, Pentwyn, Dwyrain Caerdydd/Dociau a Chanol Caerdydd. Ewch ar hyd yr A48, fe basiwch chi archfarchnad fawr TESCO ar y chwith a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd (Llandaf) ar y dde. Cymerwch y chwith nesaf - arwydd ffordd Llandaf / Llantrisant. Wrth y goleuadau traffig trowch i'r chwith. Wrth y set nesaf o oleuadau traffig, bydd angen i chi fod yn y lôn dde. Ewch yn syth yn eich blaen i Heol Llandaf. Fe ddewch chi i set arall o oleuadau traffig; ewch yn eich blaen yna trowch ar yr ail stryd i'r dde i Market Place. Mae tafarn y Butchers Arms ar y gornel ac fe welwch chi Chapter wedyn ar y dde. Mae maes parcio cyhoeddus mawr am ddim, ynghyd â mannau parcio i ddefnyddwyr anabl, yng nghefn yr adeilad. Mae parcio ychwanegol (gorlif) ar gael bob nos ar ôl 6pm ym maes parcio cyfagos Gwasanaethau Dysgu Cymunedol Caerdydd. 

Mae yna ambell le parcio rhad ac am ddim ar Market Place, o flaen Chapter. Byddwch yn ofalus wrth barcio yn y fan hon - mae rhai mannau sy'n edrych fel lleoedd parcio y tu ôl i linellau melyn dwbl. Mae llinellau melyn dwbl yn weithredol yn yr holl ardal y tu ôl i'r lleoedd hyn, gan gynnwys y palmant. Os croeswch chi'r rhain, felly, bydd eich car wedi'i barcio'n anghyfreithlon ac mae'n bosib y cewch chi docyn am barcio.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×