Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Fydd Chapter yn ail-agor yn yr hydref Wedi ei bostio ar 14 Gorff 2020

Chapter will re-open in the Autumn

Yn dilyn datganiad Llywodraeth Cymru y gall tafarnau, bariau a thai bwyta ail-agor eu mannau agored, ac y gall sinemau, orielau a chanolfannau cymuned ail-agor, fwy na thebyg, ddiwedd Gorffennaf, roeddem eisiau rhoi gwybod i chi na fyddwn ni’n ail-agor tan yn hwyrach yn yr hydref.

Rydyn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i’ch croesawu chi ‘nol drwy ein drysau, ac i gynnig cyfuniad cyffrous o gelf, ffilm, cerddoriaeth, dawns, perfformiadau, dosbarthiadau, bwyd a diod i chi. Rydyn ni’n eich colli chi a gallwn ni ddim diolch digon i chi am eich cefnogaeth, cyfraniadau a geiriau caredig dros y misoedd diwethaf hyn.

Mae Chapter yn ganolfan gelfyddydau a gofod cymdeithasol pwysig. Fel arfer byddwn ni’n croesawu tua 800,000 o ymwelwyr bob blwyddyn drwy’r drysau, sy’n destament i’r tîm anghygoel, yr artistiaid, yr ymarferwyr creadigol, y gymuned a’r cefnogwyr sydd wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud. Rydyn ni eisiau ail-agor ein drysau i bawb ac i wneud hyn gyda’r cynnig artistig mwyaf deinamig sy’n bosibl.

Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i ni gymryd peth amser i wneud yr addasiadau angenrheidiol i’r adeilad. Mae ein tîm bychan yn gweithio’n ddibaid i sicrhau bod ein ymwelwyr, staff, tenantiaid a’r gymuned artistig yn ddiogel. Rydyn ni wedi bod yn brysur yn edrych ar enghreifftiau o arfer dda mewn mannau eraill o’r DU ac ar draws y byd. Yn ogystal, rydyn ni ar fin gwneud gwaith ymchwil gyda chi, ein cynulleidfaoedd, er mwyn i ni ddeall yn well sut a pryd fyddwch chi’n teimlo’n ddiogel i ddod ‘nol.  

Rydyn ni’n lwcus bod ein hadeilad yn ei gwneud yn bosibl i agor gydag ymbellháu cymdeithasol yn ei le – er enghraifft mae’r cyntedd a’r cafe-bar yn sylweddol eu maint ac mae tai bach ar bob lefel. Rydyn ni’n gweithio’n galed i gyflwyno mesurau newydd fydd yn gwneud Chapter  mor ddiogel a chroesawgar a phosibl. Rydyn ni hefyd yn cymryd yr amser yma i wneud gwelliannau i’r adeilad a byddwn ni’n ail-agor gyda bar newydd a thai bach newydd ar y llawr gwaelod.

Mae’r penderfyniad i aros hefyd yn ymwneud â sichrau ein dyfodol tymor hir wrth i ni agosáu at ein penblwydd yn 50. Rydyn ni eisiau eich croesawu chi gyd ‘nol, ond mae effaith y pedwar mis diwethaf yn golygu na allwn ni gymryd unrhyw risgiau ariannol. Fel canolfan gelfyddydau rydyn ni’n creu 82% o’n hincwm ein hunain drwy werthiannau ac mae hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa fregus pan ei bod yn aneglur iawn beth fydd y potensial o ran galw a lefelau busnes.   

Rydyn ni eisiau eich sicrhau FE FYDDWN yn ail-agor a gallwn ni ddim aros i’ch gweld chi!  Fe fyddwn yn cyhoeddi newyddion am ein cynlluniau cyn bo hir iawn felly cadwch olwg ar ein gwefan a’r sianelau cyfryngau cymdeithasol.

Cymerwch ofal ac fe welwn ni chi cyn hir!

Gyda dymuniadau gorau oddi wrth bawb yn Chapter

Llun: Caffi Bar Chapter gyda Fiona Grady 'Shadow Play', ffoto gan Adam Chard


I’n helpu i ailagor a chyrraedd carreg filltir ein 50fed penblwydd, ystyriwch gyfrannu drwy easydonate.org/CHAPTER neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth.

Conversations