Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

CYSTADLEUAETH GWAITH CELF PLANT CHAPTER: GALWAD I YSGOLION Wedi ei bostio ar 01 Ebr 2021

CHILDREN’S ARTWORK COMPETITION: CALL OUT TO SCHOOLS

Eleni, bydd Chapter yn dathlu ei hanner can mlwyddiant, ac rydyn ni am nodi'r garreg filltir anhygoel yma drwy ddathlu creadigrwydd ein plant a'n pobl ifanc.

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi ein cystadleuaeth gwaith celf plant, ac yn gobeithio gweithio phob ysgol yng Nghonsortiwm Canol y De i annog disgyblion i adael i’w dychymyg lifo.

CARDIAU POST O'R DYFODOL

Beth: galwad agored i bob disgybl rhwng 5 ac 16 oed. Gwahoddir disgyblion i gyflwyno darlun, paentiad neu ludwaith i gystadleuaeth, er mwyn creu gwaith celf enfawr a fydd yn cael ei arddangos ar flaen Chapter i’r cyhoedd ei weld! 

Thema: CARDIAU POST O'R DYFODOL. Hoffen ni disgyblion ddychmygu eu hunain a'r byd hanner can mlynedd yn y dyfodol, ac anfon cerdyn post 'yn ôl' atyn nhw'u hunain heddiw, gan drafod: Sut wlad fydd Cymru? Beth fyddwn ni'n ei fwyta? Fyddwn ni'n byw yn y gofod neu o dan y môr? Sut beth fydd yr ysgol? Dim ond posibiliadau yw'r rhain, ac rydyn ni'n siŵr y bydd gan bobl ifanc lawer mwy o syniadau gwych.

Categorïau: bydd y gwaith yn cael ei rannu’n dri chategori – 5-8 oed; 9-11 oed; 12-16 oed.

Dethol a phleidleisio: Bydd panel o arbenigwyr yn dewis tri disgybl o bob categori, a fydd yn ennill gwobrau i’r ysgol. Yna, bydd y dyluniadau gan y naw disgybl ar y rhestr fer yn cael eu rhannu ar-lein, a bydd y cyhoedd yn cael eu gwahodd i bleidleisio dros enillydd. Bydd gwaith celf yr enillydd yn cael ei drawsnewid yn waith celf 19 medr a fydd ar flaen ein hadeilad am chwe mis.

Er mai dim ond un enillydd fydd, fe fydd pob darn o waith gan y disgyblion yn cael ei arddangos mewn arddangosfa ar-lein y bydd Chapter yn ei llunio ac yn ei hyrwyddo i’r cyhoedd gael ei mwynhau.

Gwobrau: Ar gyfer pob grŵp oedran, byddwn ni’n rhoi tair gwobr: taleb gwerth £500 yw’r wobr gyntaf, taleb gwerth £300 yw’r ail wobr, a thaleb gwerth £200 yw’r drydedd wobr, i’ch ysgol ei gwario ar offer celf a chrefft.

Sut i gystadlu: Bydd y gwaith wedi’i leoli yn Chapter mewn siâp blwch llythyrau mawr, felly bydd angen i ddisgyblion greu eu gwaith yn y siâp yma, fel na fydd angen i ni eu torri.

Dylai amlinell y blwch fod yn 10cm o uchder, a 40cm o led, a dylai’r disgyblion greu’r amlinell ar y papur yn gyntaf, ac yna arlunio y tu mewn i’r llinellau yn unig. Rydyn ni wedi creu templed y gallwch ei argraffu - cliciwch yma.

Rydyn ni wedi llunio’r dimensiynau fel bod modd iddo fynd ar ddarn o bapur maint A3. Mae angen iddo fod yn A3 er mwyn i ni allu ei sganio i ansawdd uchel pan fyddwn ni’n ei chwyddo’n fawr.

Dylai’r cynigion fod yn ddau ddimensiwn, hynny yw wedi’u gwneud mewn beiro, pensel, creon, neu ludwaith fflat. Allwn ni ddim derbyn ceisiadau sydd â llawer o wead iddyn nhw (e.e. pom poms, peli papur tisw ac ati) gan na fydd modd i ni eu sganio.

Gwnewch yn siŵr fod pob cais yn nodi enw’r disgybl a’r ysgol, blwyddyn ysgol, ac oedran mewn pensil ar gefn y gwaith.

Anfon y ceisiadau o’r ysgol: Gallwch anfon y ceisiadau at Caitlin Davies, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QE. Fel arall, gallwn ni eu casglu o’ch ysgol!

Dyddiad cau: Dydd Gwener 16 Gorffennaf

Os hoffech i ni gasglu’r darluniau o’ch ysgol, y dyddiad cau fydd dydd Gwener 2 Gorffennaf, er mwyn i ni allu eu casglu nhw i gyd cyn diwedd y tymor.

Dethol: bydd y dysgwyr ar y rhestr fer yn cael eu cyhoeddi ar 7 Medi, ac yna bydd pleidlais gyhoeddus.

Cyhoeddi’r enillydd: Dydd Gwener 15 Hydref

Gosod: bydd y gwaith celf yn cael ei arddangos i’r cyhoedd, ynghyd â’r arddangosfa ar-lein, ddydd Gwener 5 Tachwedd.

Ar gyfer mwy o wybodaeth, cysylltwch a: learning@chapter.org


This project is sponsored by: 
James Graham Owen, Moondance Foundation and Morgans Consult

Conversations