Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

EXPERIMENTICA yn cyhoeddi mwy o gomisiynau i artistiaid ym Mhrydain Wedi ei bostio ar 11 Meh 2021

undefined

Gŵyl gelf fyw yng Nghaerdydd yw Experimentica, sy'n annog risg, cydweithio a chyfnewid rhwng artistiaid a chynulleidfaoedd.

Mae'r ŵyl yn comisiynu ac yn cyflwyno rhaglen ddeinamig o gelf fyw, perfformiadau a phrosiectau aml-ddisgyblaethol, ac yn cynnig llwyfan i artistiaid o wledydd Prydain ac yn rhyngwladol ar bob cam yn eu gyrfa, er mwyn iddynt gyflwyno gwaith arbrofol mewn amgylchedd agored a chefnogol.

Ar gyfer gŵyl 2021 (4, 5 a 6 Tachwedd), byddwn ni'n archwilio naratifau ac opsiynau gwahanol i'r arfer; yn cwestiynu ffyrdd cyffredin o feddwl; yn rhoi llais i'r rhai heb gynrychiolaeth ddigonol; ac yn herio ffurfiau presennol o adrodd straeon – gan archwilio democratiaeth, penrhyddid ac awduraeth agored.

 

BETH RYDYN NI’N CHWILIO AMDANO

Rydyn ni’n chwilio am artistiaid ym Mhrydain sy’n rhan o greu ac arbrofi gyda pherfformiadau, ysgrifennu, sain, ffilm a fideo, dawns, theatr, neu unrhyw gyfrwng byw arall.

Rydyn ni’n awyddus i glywed gan artistiaid sydd am gymryd rhan mewn trafodaethau am eu harfer mewn amgylchedd cefnogol a chymdeithasol, sydd am rannu syniadau, ehangu dealltwriaeth a myfyrio ynghylch profiadau yn ystod yr ŵyl.

Rydyn ni'n croesawu cynigion gan unigolion a grwpiau sy'n cael eu cyffroi gan y syniad o arbrofi a rhai sy'n cymryd risgiau.

Mae’n bosib y byddwch chi am weithio mewn ffordd newydd gyda’r ŵyl a’i chyd-destun ehangach, boed hynny’n fyw, ar-lein, drwy brint, radio neu ddull darlledu arall. Os oes gennych syniad yr hoffech roi cynnig arno, darn o waith wedi’i wireddu’n llawn yr hoffech ei ddangos am y tro cyntaf, neu berfformiad rydych chi wedi’i ddangos o’r blaen yr hoffech gyfle i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd newydd, hoffen ni glywed ganddoch chi.

Eleni, rydyn ni’n bwriadu cyflwyno’r ŵyl ar ffurf hybrid mewn ymateb i anghenion ein hartistiaid a’n cynulleidfaoedd, ac felly byddwn ni’n ystyried gwaith sydd un ai’n addas ar gyfer perfformiad byw ar y safle, neu drwy ddull digidol arall.

 

BETH FYDDWCH CHI'N EI GAEL

  • Bydd pob prosiect a gaiff ei ddewis yn cael ffi o £1000;
  • Bydd costau teithio a llety yn cael eu talu ar wahân;
  • Cyngor a chymorth cynhyrchu gan dîm ein rhaglen;
  • Cyngor a chymorth technegol gan ein tîm mewnol;
  • Dogfennaeth o’ch cyflwyniad neu ddigwyddiad;
  • Gofod ymarfer cyn yr ŵyl;
  • Rydyn ni hefyd yn cynnig llwyfan gweminar Zoom ar gyfer ymarfer, datblygu, cyfarfodydd ac yn y blaen. Cyfrif premiwm yw hwn, sy'n golygu y bydd modd eu cynnal heb gyfyngiad amser.

 

YMGEISIO

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, anfonwch y canlynol i festival@chapter.org:

  • Ffurflen gais wedi’i llenwi (Gallwch ei llwytho i lawr yma). NEU fideo neu nodyn llais (dim mwy na 5 munud) yn cynnwys disgrifiad o’ch prosiect neu syniad am brosiect;
  • Bywgraffiad byr neu ddolenni at eich gwefan neu weithgarwch cyfryngau cymdeithasol perthnasol. Peidiwch â phoeni os nad yw hyn yn bosib; byddai’n ddefnyddiol i ni gael gweld ond nid yw’n hanfodol;
  • Ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi'i llenwi. (Gallwch ei llwytho i lawr yma).

Os byddwch yn cyflwyno cais drwy fideo neu nodyn sain, bydd angen i ni allu cael mynediad atynt drwy lwyfan sydd wedi’i ddiogelu â chyfrinair, fel Vimeo. Ni fydd ansawdd gweledol na sgiliau camera a golygu yn cael eu hystyried ar gyfer ceisiadau ar ffilm. 

 

DYDDIAD CAU: 17:00 dydd Llun 5 Gorffennaf 2021.

 

DEWIS

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan artistiaid sydd wedi’u tangynrychioli yn y sector ar hyn o bryd yn arbennig. Mae hyn yn cynnwys, ymhlith eraill, artistiaid Duon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig, ymarferwyr Anabl, B/byddar ac sydd â niwrowahaniaeth, pobl sy’n arddel hunaniaeth LHDTQRhA+, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is. 

Bydd ein panel penderfynu yn cynnwys demograffeg amrywiol o ran profiadau byw, ac yn cynnwys staff rhaglen Chapter ac ymarferwyr/curaduron annibynnol.

Os hoffech ragor o wybodaeth neu’r wybodaeth yma mewn fformat gwahanol, anfonwch e-bost i festival@chapter.org

Os hoffech drafodaeth bellach am y broses ymgeisio, bydd Catherine Angle ar gael am slotiau 15 munud i ateb cwestiynau ar 16, 23 a 30 Mehefin. Anfonwch e-bost i festival@chapter.org i gofrestru eich diddordeb.

 

Conversations