Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

 

Experimentica yn Cyflwyno – galwad am artistiaid Wedi ei bostio ar 15 Rhag 2020

Experimentica Presents: Call Out for Artists

Gŵyl gelf fyw yng Nghaerdydd yw Experimentica, sy'n annog risg, cydweithio a chyfnewid rhwng artistiaid a chynulleidfaoedd.

Mae'r ŵyl yn comisiynu ac yn cyflwyno rhaglen ddeinamig o gelf fyw, perfformiadau a phrosiectau aml-ddisgyblaethol, ac yn cynnig llwyfan i artistiaid o wledydd Prydain ac yn rhyngwladol ar bob cam yn eu gyrfa, er mwyn iddynt gyflwyno gwaith arbrofol mewn amgylchedd agored a chefnogol.

Ar gyfer gŵyl 2021, byddwn ni'n archwilio naratifau ac opsiynau gwahanol i'r arfer; yn cwestiynu ffyrdd cyffredin o feddwl; yn rhoi llais i'r rhai heb gynrychiolaeth ddigonol; ac yn herio ffurfiau presennol o adrodd straeon – gan archwilio democratiaeth, penrhyddid ac awduraeth agored.

Byddwn ni'n hysbysebu galwad am gynigion ar gyfer yr ŵyl ym mis Mawrth. Yn y cyfamser, rydyn ni'n dymuno comisiynu tri artist i greu gwaith newydd ar gyfer ein prosiect dros dro 'Experimentica yn Cyflwyno'.

Gobeithiwn y bydd y cyfle yma'n creu gofod i fyfyrio ac i arbrofi yn ystod y cyfnod heriol yma.

Beth rydyn ni'n chwilio amdano:

Rydyn ni'n chwilio am artistiaid yng ngwledydd Prydain yr oedd eu harfer, cyn COVID, yn canolbwyntio ar berfformio cyfoes neu gelf fyw, ac sydd arnynt angen cefnogaeth i archwilio ffyrdd o addasu eu hymagwedd tuag at greu a rhannu eu gwaith.

Rydyn ni'n croesawu cynigion gan unigolion a grwpiau sy'n cael eu cyffroi gan y syniad o arbrofi ac sy'n cymryd risgiau. Byddwn ni'n gweithio gyda'r tri artist dethol i ddatblygu prosiect, cyflwyniad neu ganlyniad cyhoeddus dros dro erbyn mis Awst 2021.

Os hoffech weithio mewn ffordd newydd sy'n ymgysylltu â thema eang gŵyl 2021 a'i chyd-destun ehangach, neu os oes gennych waith rydych chi am ei addasu ar gyfer y byd COVID-bresennol, syniad yr hoffech chi ei brofi, neu berfformiad rydych chi wedi'i ddangos o'r blaen ond yr hoffech gyfle i'w gyflwyno i gynulleidfaoedd newydd, rydyn ni'n awyddus i glywed ganddoch chi.

Beth fyddwch chi'n ei gael?

  • Bydd pob comisiwn yn cael ffi o £1,000.
  • Pe bai angen, gallwn gynnig mynediad am ddim i ofod stiwdio yn Chapter yng Nghaerdydd am hyd at fis rhwng mis Mawrth a mis Awst 2021.
  • Mae cyngor a chefnogaeth dechnegol ar gael gan ein tîm mewnol pe bai angen.
  • Rydyn ni hefyd yn cynnig llwyfan gweminar Zoom ar gyfer ymarfer, datblygu, cyfarfodydd ac yn y blaen. Cyfrif premiwm yw hwn, sy'n golygu y bydd modd eu cynnal heb gyfyngiad amser.

Ceisiadau:

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, anfonwch y canlynol:

  • datganiad o ddiddordeb byr, yn cynnwys disgrifiad o'ch prosiect neu syniad prosiect, dim mwy na 350 gair;
  • CV, bywgraffiad, neu ddolen at eich gwefan;
  • Dolen at enghraifft/enghreifftiau penodol a pherthnasol o'ch gwaith. Gall hyn gynnwys y cyfryngau cymdeithasol;
  • Ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi'i llenwi (link isod)

Dylid anfon eich cais a ffurflen monitro Cyfle Cyfartal i festival@chapter.org. Gellir cyflwyno ceisiadau hefyd drwy fideo neu nodyn llais (dim mwy na 5 munud, ac ar lwyfan wedi'i ddiogelu â chyfrinair, fel Vimeo). Ni fydd ansawdd gweledol na sgiliau camera a golygu yn cael eu hystyried ar gyfer ceisiadau ar ffilm. E-bostiwch y ffurflen Cyfle Cyfartal ar wahân i festival@chapter.org

Dyddiad cau: 23.59 dydd Llun 1 Chwefror 2021.

Dewis:

Rydyn ni'n croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl sy'n arddel nodweddion heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys pobl dduon a phobl groenliw nad ydyn nhw'n ddu, unigolion sy'n arddel hunaniaeth LHDTQRhA+, pobl â chyfrifoldebau rhianta, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is. Bydd ein panel dethol yn cynnwys demograffeg amrywiol o brofiadau byw, ac yn cynnwys staff rhaglen Chapter ac ymarferwyr/curaduron annibynnol.

Gwybodaeth: os hoffech ragor o wybodaeth neu gyfle i siarad ag aelod o'r tîm, cysylltwch â Catherine.Angle@chapter.org

Lawrlwythwch Ffurflen Cyfle Cyfartal

Llun: Katz Mulk, Vital Attachments, EXPERIMENTICA19, Chapter. Photo: Simon Ayre

Conversations