Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

 

Dydd Gŵyl Dewi Hapus: Ffilmiau o Gymru i’w gwylio am ddim Wedi ei bostio ar 01 Maw 2021

Y mis yma, i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi rydyn ni wedi dod o hyd i ddetholiad o ffilmiau o Gymru i chi gael eu mwynhau o’ch cartref. Rydyn ni wedi llunio rhestr wylio o ffilmiau cyfoes o Gymru, ac wedi eu paru â sgyrsiau gyda’r gwneuthurwyr ffilmiau. Rydyn ni hefyd wedi cymryd cipolwg yn ôl ar rai o’r ffilmiau gorau a wnaed yng Nghymru dros y 125 mlynedd diwethaf. Yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, mae tîm ymroddedig o lyfrgellwyr wedi bod yn gweithio’n galed dros y blynyddoedd diwethaf i ddigideiddio ffilmiau a wnaed yng Nghymru. Mae llawer o’r ffilmiau yma wedi cael eu dangos yn Chapter dros y blynyddoedd, ond dim ond newydd darganfod rhai ohonyn nhw ydyn ni wrth edrych drwy gasgliad helaeth yr archif.

 

undefined

Y Genhinen Aur
Cymru | 2021 | 1' | Efa Blosse-Mason, Casi Wyn

Ffilm fer hyfryd wedi’i gosod i gerddoriaeth am bwysigrwydd gobaith yn ystod adegau tywyll ar Ddydd Gŵyl Dewi.
Gwylio ar Chwaraewr Chapter 

 

undefined

Cwch Deilen (The Leaf Boat)
Cymru | 2019 | 9’ | Dim Tystysgrif | Efa Blosse-Mason

Mae cariad yn gallu codi ofn, ond mae hefyd yn gallu bod yn un o anturiaethau mawr bywyd. Mae Heledd a Celyn yn ceisio dygymod â'r dyfroedd dieithr o ddechrau perthynas newydd a brwydro demoniaid y dyfnderoedd yn yr animeiddiad hudol yma. 
Yn ffrydio ar BBC iPlayer
Gwylio sesiwn Holi ac Ateb gyda Efa Blosse-Mason ar Chwaraewr Chapter

 

undefined

The Lighthouse
Cymru | 2016 | 98’ | 15 | Chris Crow | Mark Lewis Jones, Michael Jibson

Yn sownd ar y môr, mae dau geidwad goleudy yn ymgolli yn nhywyllwch gwallgofrwydd. Mae’r ffilm yn seiliedig ar stori wir Goleudy Smalls yn Sir Benfro, lle cafodd dau ddyn eu gadael am fisoedd lawer oherwydd storm anghyffredin, a bu i’r hyn ddigwyddodd iddyn nhw ysbrydoli un o chwedlau mwyaf iasol hanes y môr. 
“Mae The Lighthouse ymhlith y dramâu stafell-glo orau y mae Prydain wedi’u cynhyrchu erioed, ac mae’n arddangosiad syfrdanol o’r doniau sydd y tu ôl iddi.” Film Inquiry
Yn ffrydio ar BBC iPlayer 
+ Gwylio sesiwn Holi ac Ateb gyda’r cyfarwyddwr Chris Crow ar Chwaraewr Chaper (dolen i ddod yn fuan)

 

undefined

Go Home Polish!
Cymru | 2019 | 20’ | Dim Tystysgrif | Ian Smith

Mae’r ffotograffydd Michal Iwanowski yn dechrau ar daith epig yn ôl i Wlad Pwyl. Ar ôl sylwi ar graffiti yn agos i’w fflat yng Nghaerdydd, mae’n dogfennu ei daith yn ôl i weld ei fam a’i fan geni, ac yn ystyried sut mae e, a’i syniadau o gartref yn y ddwy wlad, wedi newid. Y ffilm hyfryd yma oedd cynnig Chapter ar gyfer rhestr fer Goreuon Prydain yng Ngŵyl Gwobrau Iris 2020. 
Yn ffrydio ar All4
+ Gwylio sesiwn Holi ac Ateb gyda’r cyfarwyddwr Ian Smith a’r ffotograffydd Michal Iwanowski ar Chwaraewr Chapter (dolen i ddod yn fuan)

 

undefined

Conway Castle 
Cymru | 1898 | 2’ | Dim Tystysgrif 
Mae trên yn troelli drwy waliau’r castell mawr, gan ymgolli yn y golygfeydd o’i gwmpas. Ffilm fer hardd a breuddwydiol, ac un o’r ffilmiau cyntaf erioed i gael ei lliwio â llaw. Roedd hi’n boblogaidd iawn, ac fe’i dangoswyd ledled y byd tan 1910, gan ddangos bod Cymru wedi bod yn flaengar erioed yn stori fyd-eang ffilm.  
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain

 

undefined

Miss Margaret Morris’ Merry Mermaids 
Cymru | 1923 | 3’ | Dim Tystysgrif | Ffilm Fud 

Un o’r pethau rydyn ni’n gweld eu heisiau fwyaf am beidio bod yn yr adeilad yw gweld perfformwyr bach bywiog ysgol ddawns Mandy Morris yn bownsio i fyny’r grisiau i’r dosbarth. Yn y ffilm fer ddymunol yma, mae disgyblion Miss Margaret Morris yn dangos eu doniau ar draeth Harlech. 
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain 

 

undefined

Y Chwarelwr 
Cymru | 1935 | 34’ | Dim Tystysgrif | Cymraeg gydag is-deitlau Saesneg | Ifan ab Owen Edwards 

Yn y ffilm Gymraeg gyntaf gyda sain, rydyn ni’n treulio amser gyda chwarelwr o Flaenau Ffestiniog. Mae llechi yng ngwaed y dref, ond mae eu llwch yn gallu bod yn farwol, ac mae’n gadael gwaddol poenus i deuluoedd a’r gymdeithas. Drama sy’n cyfleu agweddau ar fywyd – gwaith, cartref, capel, carwriaeth – ac sy’n dangos pwysigrwydd addysg i’r genhedlaeth iau. Mae’r stori’n amlygu’r caledi a’r dewisiadau anodd oedd yn rhan o fywyd mewn cymdeithas o’r fath, ochr yn ochr â’i bywiogrwydd diwylliannol a’i hysbryd cymunedol. Yn anffodus, mae pedwaredd rîl y ffilm ar goll, ond cadwyd y sain ar ddisg ar wahân, felly llwyddodd Cwmni Da ail-greu’r munudau olaf gydag actorion cyfoes yn ôl yn 2012, ac fe’i dangoswyd yn Ogofâu Llechwedd.  
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain

 

undefined

Taith Clwb Byddar Caerdydd i Weston Super Mare 
Cymru | 1935 | 13’ | Dim Tystysgrif | Ffilm Fud 
Mae mwynhau ffilmiau gyda’i gilydd wedi bod yn rhan bwysig o’r gymuned F/fyddar erioed, gan fod ffilmiau mud yn annog cyfathrebu drwy arwyddion. Mae ffilm yn dal i fod yn gyfrwng hygyrch a chynhwysol, ac mae’n bwysig sicrhau bod cynulleidfaoedd B/byddar yn dal i allu mwynhau ffilmiau gyda’i gilydd. Dyma ffilm hyfryd sy’n dangos aelodau o Glwb Byddar Caerdydd yn mwynhau ar lan y môr rhwng y ddau ryfel, gyda llawer o arwyddo ar y sgrin – rhywbeth na chaiff ei weld ddigon hyd heddiw, ar y sgrin fawr na’r sgrin fach.  
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain
 
Efallai y byddech hefyd yn gwerthfawrogi’r ffilm hyfryd yma o Ysgol Haf Cymdeithas Fyddar Prydain yn Harlech yn 1954. Gwylio yma

 

undefined

The Silent Village 
Cymru | 1943 | 36’ | Dim Tystysgrif | Humphrey Jennings 

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae Natsïaid yn ymosod ar bentre glofaol yng Nghymru, ac yn ei ddinistrio. Ffilm rymus sy’n ail-greu cyflafan yn Lidice, Tsiecoslofacia, lle collodd tref debyg ei phoblogaeth gyfan flwyddyn ynghynt, gan adael dim byd ond cragen ar ôl, wedi’i chreu gan y dogfennydd gwych Humphrey Jennings i godi ymwybyddiaeth o’r drasiedi. Cymerodd pentrefwyr go iawn Cwmgïedd le dinasyddion y dref yn Tsiecoslofacia, gan ychwanegu elfen o urddas ac empathi i’r stori. Mae’r ffilm yn parhau i fod yn berthnasol drwy’r oesoedd, ac fe ysbrydolodd y ffilm Owen Sheers i ysgrifennu nofel Resistance, a’r ddrama sgrin a’i dilynodd n 2011 gydag Angela Riseborough a Michael Sheen yn serennu. 
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain

 

undefined

A Letter From Wales 
Cymru | 1953 | 15’ | Dim Tystysgrif | Cymraeg gydag is-deitlau Saesneg | Mark Lloyd | Sam Jones, Katie Wyn Jones 

Mae bachgen ysgol yn y gogledd yn ysgrifennu llythyr at ei gefnder yn Awstralia i ddweud wrtho am ei fywyd yn Llandwrog; mynd i’r ysgol, ymweld â thîm y bad achub ym Mhorthdinllaen, a chwarae gyda’r anifeiliaid ar y fferm. Ciplun hyfryd o fywyd cyffredin plant Cymru wledig ar ôl y rhyfel, a recordiwyd yn Gymraeg yn wreiddiol, gyda fersiwn arall wedi’i dybio’n Saesneg.   
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain

 

undefined

Improvisation on a Beat Theme 
Cymraeg | 1960 | 15’ | Dim Tystysgrif | Harley Jones | Haydn Percival, Elaine Williams 

Mae dyn ifanc yn cwrdd â menyw yn Grangetown, ac mae ei fywyd yn newid yn llwyr. Ffilm ramant ddymunol sy’n cyfleu bywyd bob dydd arddegwyr Caerdydd; mynd i’r dafarn, dawnsio, ac ymlwybro o gwmpas y ddinas mewn cariad. Gyda sgôr wych gan Grŵp Jazz Mabon Abrahams (a recordiodd y sgôr yn fyrfyfyr i’r ffilm yn fyw), mae’r ffilm yn dangos nad oes llawer o bethau am fod yn arddegwr yng Nghaerdydd wedi newid, er gwaetha’r 60 mlynedd aeth heibio.  
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydlian Ffilm Prydain

 

undefined

After Many a Summer: The Changing Face of Tiger Bay 
Cymru | 1968 | 24’ | Dim Tystysgrif | Harley Jones, Chris Bellinger 

Mae gweithwyr yn dinistrio tai teras a oedd yn arfer bod yn gartref i gymuned Bae Teigr, ac yn eu symud i flociau tal. Honnwyd bod y cartrefi newydd o ansawdd gwell, ond mae’r preswylwyr yn cwyno na allan nhw ymgasglu yn yr awyr agored yn yr un ffordd, sef beth oedd yn gwneud yr ardal mor fywiog a chlòs. Molawd ystyrlon i gymuned, a golwg amserol ar beryglon boneddigeiddio ar yr adeg hon pan fo popeth ar stop yng Nghaerdydd.  
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain
 
Os hoffech weld mwy o gymuned hyfryd de Caerdydd, rydyn ni’n argymell y ffilmiau yma gan Malcolm Capener ar Fae Caerdydd a’r Rainbow Club o 1960. Gwylio yma

 

undefined

Cadwch Gymru’n Daclus 
Cymru | 1970 | 1’ | Dim Tystysgrif 

Ffilm wybodaeth i’r cyhoedd hyfryd gan Cadwch Gymru’n Daclus, i’n hatgoffa i fod yn gyfrifol gyda’n byd.
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain 

 

undefined

JG 
Cymru | 1973 | 14’ | Dim Tystysgrif | Neil White
 
Roedd y cymeriad o Gaerdydd, John Ivor Golding, yn wyneb cyfarwydd yn nhafarnau’r dref. Bu i Neil White, graddedigyn o Ysgol Ffilm Casnewydd, gwrdd ag e pan gafodd ei ryddhau am ddiwrnod o Ysbyty’r Eglwys Newydd, lle roedd yn difyrru’r dorf gyda’i straeon golau dydd. Cafodd ei syfrdanu pan ddysgodd fod llawer o straeon JG yn wir. Roedd e allan fel dyn hoyw pan oedd hynny’n anghyfreithlon, roedd wedi bod yn ddawnsiwr, yn ffotograffydd, ac wedi treulio amser yn Llundain lle bu’n ysbrydoliaeth ar gyfer The Caretaker gan Harold Pinter. Dyma ddathliad breuddwydiol o bobl sydd ar yr ymylon.  
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain

 

undefined

Eyri: Yr Unigeddau Agos
Cymru | 25’ | 1985 | Dim Tystysgrif | Cymraeg gydag is-deitlau Saesneg 
Ym Mlwyddyn yr Amgylchedd Ewrop, mae gwarcheidwad y Cyngor Gwarchod Natur, Hywel Roberts, yn mynd â ni o gwmpas Eryri a’i phreswylwyr, gan gynnwys yr artist Kyffin Williams. Mae’r ardal i’w gweld fel lle sy’n ddiwylliannol gyfoethog, ac yn ardal o bwysigrwydd hanesyddol a daearyddol mawr, ac mae’r ffilm yn dangos hyder Cymru i adrodd straeon amdani hi ei hun ar ôl sefydlu S4C. 
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain

 

undefined

Mam 
Cymru | 1988 | 55’ | Dim Tystysgrif | Ffilmiau Red Flannel | Rachel Thomas 

Mae haneswyr, mamau a merched yn trafod cyfrifoldebau a chyfyngiadau rôl y fam, nad yw menywod wedi cael cyfle i’w siapio eu hunain yn aml, a’r gobaith y bydd rhyddid a enillwyd yn ddiweddar yn cael ei gadw a’i ddatblygu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ffilm sy’n trafod menywod o ddechrau oes Cymru fodern tan Streic y Glowyr, gyda dramodiadau gan actorion chwedlonol Cymru, Sharon Morgan a Rachel Thomas, a chwaraeodd gymeriad clasurol y Fam Gymreig mewn ffilmiau fel Proud Valley a Tiger Bay. Dyma flas ar waith cydweithfa Ffilmiau Red Flannel, grŵp ffeministaidd sosialaidd o wneuthurwyr ffilm benywaidd, sy’n dal i ddylanwadu ar artistiaid ifanc heddiw. 
Yn ffrydio ar Chwaraewr Sefydliad Ffilm Prydain

Conversations