Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

 

Clywch Ni: Galwad Agored am fentoriaid creadigol Byddar Wedi ei bostio ar 10 Ion 2022

Ydych chi’n angerddol am gydraddoldeb mynediad at y celfyddydau? Ydych chi’n Fyddar neu’n Drwm eich Clyw? Ydych chi’n byw neu’n dod o Gymru? Darllenwch fwy i ddysgu sut gallwch weithio gyda ni...

Prosiect gan Jonny Cotsen ar sail bod yn Fyddar yw Clywch Ni. Bydd yn archwilio safbwyntiau rhyngblethol pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw, yn enwedig y rhai sy’n gweithio yn y sector creadigol, neu sydd wedi’u heithrio ohono.

Mewn partneriaeth â Chanolfan Gelfyddydau Chapter, mae Clywch Ni wedi cael cyllid i sefydlu rhwydwaith Cymru gyfan o ofodau diogel i bobl greadigol Fyddar a Thrwm eu Clyw gwrdd, rhannu profiadau, ac archwilio syniadau.

Rydyn ni nawr yn dymuno cyflogi dau fentor creadigol i ymgymryd â rolau cymorth cyffrous fel rhan o’r prosiect yma. Gan weithio ochr yn ochr â Jonny, bydd y mentoriaid yn cefnogi artistiaid a phobl greadigol sydd â diddordeb, ac yn dod o hyd i bobl sydd wedi’u heithrio’n flaenorol yn eu cymunedau. Rydyn ni am ddathlu a datblygu doniau ac annog sector celfyddydau mwy hygyrch. Bydd y mentoriaid creadigol yn cynnig cefnogaeth i annog datblygiad proffesiynol, i greu lle diogel i brofi syniadau, ac i goladu rhai o’r materion brys yr hoffen nhw eu gweld yn cael eu rhannu yng nghamau nesaf y prosiect hwn.

Rydyn ni’n awyddus i glywed gan bobl sydd â diddordeb mewn gwneud newid cymdeithasol, ac rydyn ni’n croesawu ymgeiswyr mewn unrhyw ddisgyblaeth.

Bydd y mentoriaid creadigol a ddewisir yn cael eu mentora gan Jonny Cotsen, yn cael profiad, yn datblygu sgiliau newydd, ac yn cael golwg gwerthfawr o’r diwydiannau creadigol.

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y cyfle yma gyda Clywch Ni, os ydych chi’n Fyddar neu’n Drwm eich Clyw ac yn byw neu’n dod o Gymru ac am ddysgu mwy am y cyfle yma, cliciwch yma.

Cymhwysedd

  • Ydych chi’n Fyddar neu’n Drwm eich Clyw?
  • Ydych chi’n byw neu’n dod o Gymru?
  • Ydych chi’n berson creadigol sydd â diddordeb mewn datblygu eich sgiliau a’ch profiad yn y sector celfyddydau?
  • Ydych chi’n angerddol am gydraddoldeb mynediad at y celfyddydau i bobl Fyddar a Thrwm eu Clyw?

Rydyn ni’n annog ceisiadau i ehangu amrywiaeth ein cronfa o artistiaid llawrydd, gan gynnwys pobl o gefndiroedd wedi’u hymyleiddio. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw addasiadau y gallwn ni eu gwneud a fyddai’n eich helpu chi i gyflawni’r gwaith yma.

Os oes gennych ddiddordeb ond eich bod am ddysgu mwy, neu os oes gennych gwestiynau ynghylch a yw’r cyfle yma’n addas i chi, rydyn ni’n hapus i drafod. Anfonwch e-bost at hearweare@chapter.org ac fe gysylltwn ni gyda chi.

Beth fyddwch chi’n ei gael?

Ffi mentor creadigol: £200 y dydd
Diwrnodau dan gontract: 40 (30 yng Ngham 1; 5 yng Ngham 2, a 5 yng Ngham 3)

Y 30 diwrnod cychwynnol i gael eu cyflawni rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2022

Mynediad: cefnogir y prosiect gan gronfa mynediad. Byddwn ni’n trafod eich gofynion penodol gyda chi, ac yn rhoi cymorth mynediad priodol i chi allu cyflawni’r gwaith a gontractiwyd. Byddwn ni hefyd yn darparu cymorth mynediad ar gyfer unrhyw gyfarfodydd angenrheidiol, ac ar gyfer digwyddiadau rhwydweithio yn eich rôl fel mentor creadigol.

Ymgeisio

Os hoffech wneud cais am y rôl, anfonwch y canlynol aton ni:

  • Hyd at 500 gair neu fideo dim mwy na 5 munud yn dweud ychydig wrthon ni amdanoch chi a’ch gwaith creadigol. Dywedwch wrthon ni beth rydych chi’n ei wneud a pham fod diddordeb ganddoch chi. Does dim angen profiad mewn sefydliad celfyddydol arnoch chi - rydyn ni’n chwilio am angerdd, brwdfrydedd a chreadigrwydd.
  • Bywgraffiad byr am eich gwaith neu brofiad gwirfoddoli.
  • Unrhyw ddolenni perthnasol at eich gwefan, cyfryngau cymdeithasol, neu lwyfannau digidol eraill a allai helpu i gyfleu’r hyn rydych chi’n ei wneud.
  • Ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi'i llenwi. Llawrlwytho'r ffurflen yma.

Anfonwch yr holl wybodaeth at hearweare@chapter.org

Dyddiad cau: 25 Chwefror 2022

Conversations