Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue
 

Cynnig help llaw gyda Phantri Cymunedol Chapter Wedi ei bostio ar 27 Ion 2023

Offering a helping hand with the Chapter Community Larder

I gydnabod yr argyfwng costau byw sy’n effeithio ar gymaint o bobl ledled Prydain, a gan adeiladu ar boblogrwydd y cinio am ddim i blant dros yr hanner tymor, o ddydd Llun 7 Tachwedd ymlaen, mae Chapter yn agor Pantri Cymunedol i helpu pobl i ddod â dau ben llinyn ynghyd.

Adnodd sy’n stocio bwyd yw pantri cymunedol, sy’n rhoi ychydig yn fwy o urddas i bobl ddewis beth maen nhw eisiau ei fwyta. Does dim telerau, dim angen cofrestru, na dim meini prawf i fod yn gymwys, a bydd yn gweithredu ac yn ffynnu ar garedigrwydd cymdogion ac ymwelwyr i helpu i stocio’r pantri cymunedol. Mae ar agor ac ar gael i bawb ac unrhyw un. Cymerwch beth sydd ei angen arnoch chi, a rhowch beth allwch chi.

Mewn astudiaeth ddiweddar gan Sefydliad Bevan, adroddwyd bod teuluoedd yn ei chael yn anodd dod â dau ben llinyn ynghyd – gyda mwy nag un ymhob wyth o gartrefi yng Nghymru (13%) yn ei chael yn anodd fforddio eitemau bob dydd weithiau neu’n aml.

Mae Pantri Cymunedol Chapter yn ffordd fach o helpu i gynnig bwyd ychwanegol na all pobl eu fforddio, yn hytrach na disodli bwyd y gellir ei fforddio; ac felly bydd Chapter yn cefnogi’r Pantri Cymunedol gyda rhoddion rheolaidd. Rydyn ni’n annog y bobl yn ein cymuned sy’n gallu fforddio gwneud hynny i gefnogi’r fenter newydd yma gyda rhoddion o fwyd nad yw’n mynd yn ddrwg yn gyflym ac sydd o fewn ei ddyddiad. Ni fydd staff gan y Pantri Cymunedol, ond bydd yn cael ei reoli gan dîm cyfeillgar blaen y tŷ Chapter, sydd wedi bod yn arwain ar y fenter yma.

Meddai Chelsea Davies, Pennaeth Gwasanaethau Ymwelwyr yn Chapter: “Rwy’n credu ei bod hi mor bwysig dangos ein bod ni’n rhan o gymuned a’n bod ni yma ar gyfer ein cymuned leol. Rydyn ni’n gwybod y bydd y gaeaf yma’n arbennig o anodd i lawer o bobl, felly os gallwn ni wneud pethau ychydig yn haws, mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud hynny."

Meddai Hannah Firth, Cyd-Gyfarwyddwr yn Chapter, “Yn ystod y cyfnod clo, dangosodd ein cymuned leol haelioni anhygoel wrth helpu i godi arian i’n cadw ni rhag gorfod cau’n barhaol. Nawr bod modd i ni greu incwm drwy werthiant tocynnau ac yn y Caffi Bar, rydyn ni’n teimlo ei bod hi’n bwysicach nag erioed ein bod ni’n rhoi’n ôl. Mae’r Pantri Cymunedol yn cynnig cyfleuster i Chapter, a busnesau ac unigolion lleol eraill, allu rhoi fel bod unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd yn gallu mynd â bwyd gyda nhw, pryd bynnag sydd ei angen, heb ddim cwestiynau. Mae hon yn un o sawl menter rydyn ni wedi’u rhoi ar waith i gefnogi ein cymuned; mae cynigion am ddim eraill yn cynnwys dangosiadau ffilm i’r teulu bob dydd Sadwrn, gweithdai creadigol i blant, a phecyn cinio am ddim yn ystod y gwyliau. Mae ein rôl fel hyb lleol yr un mor bwysig i ni â’n rhaglen artistig o safon fyd-eang, a byddwn ni’n parhau i archwilio ffyrdd y gallwn ni gefnogi ein cymuned drwy’r cyfnod ariannol caled yma.”

Conversations