Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Diweddariad ail-agor oddi wrth Chapter Wedi ei bostio ar 26 Awst 2020

undefined

Llun: Celf yn y Caffi | Minyoung Choi, Rhagfyr 2017

Mae’r misoedd diwethaf ers i ni gau ar 17 Mawrth wedi bod yn tu hwnt o heriol i ni a’r sector celfyddydau ehangach: canolfannau, cwmnïau cynhyrchu, artistiaid ac ymarferwyr llawrydd a mwy.

Fel elusen sydd ‘fel arfer’ yn ennill 82% o’i incwm ei hun gydag ychydig iawn o ddibynniaeth ar arian cyhoeddus, rydyn ni wedi bod mewn sefyllfa arbennig o fregus. Bob mis rydyn ni wedi colli tua £250,000 o incwm wedi’i ennill, felly rydyn ni wedi gorfod cau’r bylchoedd sylweddol hyn mewn incwm a gwneud defnydd o’r gefnogaeth sydd ar gael i ni, fel Cynllun Cadw Swyddi y Llywodraeth (ffyrlo).  Mae dros  95% o’n gweithlu wedi bod ar ffyrlo drwy’r cynllun hwn ers mis Mawrth a dim ond 9 ohonom ni sydd wedi bod ar ôl, yn gweithio yn llawn amser i sefydlogi’r elusen a pharatoi ar gyfer ail-agor.   

Yn ogystal â manteisio ar y cynlluniau cefnogaeth cyhoeddus sydd ar gael i ni mae’r haelioni rydych chi wedi dangos i ni wedi bod yn ysgubol. Rydych chi fel cwsmeriaid a chynulleidfa, ynghyd â nifer o Ymddiriedolaethau a Sefydliadau , wedi ymateb yn tu hwnt o hael i’r ymgyrch Achub Chapter. Gyda’i gilydd mae hyn wedi sicrhau bod Chapter wedi goroesi ac wedi osgoi mynd dros ddibyn methdaliad, oedd yn bosibilrwydd cryf ym misoedd Mai a Mehefin. Erbyn hyn mae’r cyfraniadau unigol o £5, £8, £10, etc, sy’n dal i ddod mewn, wedi cyrraedd cyfanswm o £45,000!  Mae’r arian ei hun wedi bod yn tu hwnt o bwysig ond llawn cyn bwysiced yw’r stori gan ein bod wedi gallu dangos yn glir dyhead ein cymuned i gefnogi Chapter a sicrhau ein bod yn goroesi. Mae hon wedi bod yn stori gref iawn o ran lobïo ac yn un sydd wedi cael ei defnyddio yn helaeth.

Diolch o waelod calon i bob un ohonoch chi oddi wrth Chapter.

Mae’n siwr bod sawl un ohonoch wedi gweld yn y cyfryngau bod Cymru wedi sefydlu cronfa achub y celfyddydau gwerth £53 miliwn fydd yn cael ei dosbarthu yn ystod yr wythnosau nesaf. (rhagor o wybodaeth yma).

Rydym yn disgwyl cystadleuaeth ffyrnig am yr arian hwn ond rydym yn gobeithio y gall Chapter sicrhau cefnogaeth ddigonol i wneud yn siwr y byddwn yn gallu goroesi misoedd y gaeaf.  Mae’n siwr y bydd y misoedd hyn yn dod a’u heriau eu hun wrth i ni ymdrechu i ddychwelyd i’r normal newydd.

Rydym wedi cyhoeddi ein bwriad i ail-agor yn yr hydref a byddwn yn cadarnhau y dyddiad terfynol ar gyfer ail-agor yn yr wythnosau nesaf. Mae tipyn i’w wneud i sicrhau ein bod yn gallu agor yn ddiogel ac mewn ffordd fydd yn rhoi hyder i chi, ein cwsmeriaid, i ddod nol i Chapter, nid unwaith ond sawl gwaith. Mae hefyd angen i ni gael rhaglen yn ei lle a bydd hon yn cael ei chyhoeddi yr un pryd a chyhoeddi dyddiad yr ail-agor. Fydd y rhaglen gychwynnol ddim mor eang a chyn y cloi ond rydym yn siwr y bydd yn ddiddorol, yn gyffrous ac yn fwy na digon i ddiwallu eich archwaeth am wahanol elfennau o gelfyddydau!  Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu chi nol i’r oriel a’r sinema cyn bo hir. Bydd ein café bar yn agored ynghyd â’r ystafelloedd ymarfer, safleoedd gweithdy a stiwdios dawns, ac rydym yn falch i ddweud bod ein stiwdios wedi bod yn agored i’n cymuned greadigol ers peth amser eisoes.

Pan fyddwn ni’n ail-agor rydyn ni eisiau bod yn siwr eich bod chi’n teimlo’n hyderus ac yn ddiogel yn Chapter.  Fe fydden ni wir yn gwerthfawrogi petase chi’n gallu treulio munud neu ddwy yn cwblhau arolwg byr (cliciwch yma). Bydd yr holl ymatebion yn gwbl gyfrinachol a byddan  nhw wir yn rhoi cymorth i ni gynllunio ar gyfer ail-agor a digwyddiadau eraill yn y dyfodol. 

Diolch o galon i chi unwaith eto am eich cefnogaeth. Rydyn ni gyd yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol i Chapter ac i ddathlu ein penblwydd yn 50 yn 2021!

Dymuniadau gorau
Tim Chapter 

Cwblhewch ein arolwg ail-agor yma

Cwblhewch yn Saesneg yma

Conversations