Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

O ganlyniad i COVID-19, mae ein hadeilad ar gau am y tro. Byddwn ni'n monitro diweddariadau gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i chi beth yw ein cynlluniau drwy ein cylchlythyron, ein gwefan, a'r cyfryngau cymdeithasol. Rydyn ni'n edrych ymlaen at adeg pan fydd modd i ni eich croesawu chi'n ôl. Tan hynny, rydyn ni'n cynnig ein rhaglen ar-lein, felly cadwch lygad ar y dudalen Digwyddiadau. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch.

 

Cyhoeddi rhestr fer o artistiaid ar gyfer Croesffordd Treganna Wedi ei bostio ar 26 Hyd 2020

undefinedundefinedundefined

Rydyn ni'n falch iawn o gyhoeddi'r rhestr fer o artistiaid ar gyfer dylunio Croesffordd Treganna. Bydd y gwaith yn cael ei gomisiynu gan Gyngor Caerdydd fel rhan o gynllun adfywio Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen mewn partneriaeth â Chanolfan Gelfyddydau Chapter.

Wedi'u dewis o blith 50 o geisiadau gan artistiaid sy'n byw yng Nghaerdydd, ar y rhestr fer mae: MARCA Design, Trin Brierley a Steffan Dafydd.

Wrth siarad am y rhestr fer, meddai Hannah Firth o Chapter: "Rydyn ni'n llawn cyffro o fod yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd yn trefnu'r groesffordd gyntaf i gael ei dylunio gan artist yng Nghaerdydd. Fe gawson ni lawer o geisiadau cryf iawn i'r alwad agored, ac roedd hi'n anodd iawn dewis, ond rydyn ni wrth ein boddau gyda'r rhestr fer. Mae'n arbennig o bwysig cefnogi a rhoi sylw i waith artistiaid llawrydd yn y cyfnod anodd yma, ac rydyn ni'n gobeithio y bydd llawer mwy o gyfleoedd fel hyn i'w cael yn y dyfodol!"

Meddai'r beirniad gwadd, Jude Lau, o'r Printhaus: “Am ddetholiad o waith celf a phersonoliaethau! Roedd hi'n braf iawn gweld gwaith o safon mor uchel, gan grŵp mor gymysg, oedd yn cynnwys paentwyr, crochenyddion, artistiaid graffiti, ffotograffwyr, arlunwyr, gwneuthurwyr print... ac roedd hyd yn oed un darpar artist ifanc iawn wedi rhoi cynnig arni!

"Ro'n i'n falch iawn o gael fy ngwahodd i fod ar y panel ar gyfer darn mor bwysig o gelf gyhoeddus, ac rwy'n hapus iawn dros Marcus, Steffan a Trin. Rwy'n edrych ymlaen i weld beth ddaw nesa'."

Bydd yr artistiaid llwyddiannus yn datblygu dyluniadau ar gyfer y groesffordd, a fydd yn nodwedd fywiog a gwreiddiol ar Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen. Nod y dyluniad fydd ychwanegu agwedd feiddgar i'r lleoliad, a darparu lle diogel i bobl groesi rhan brysur o'r ffordd, a byddan nhw'n cael eu dylunio ar sail cyngor sefydliadau priodol fel yr RNIB.

Bydd cynigion yr artistiaid yn archwilio diwylliant, hanes a phensaernïaeth leol ac unigryw Treganna, a bydd y dyluniadau terfynol yn destun ymgynghoriad gyda'r gymuned leol, a fydd yn dewis y gwaith celf a fydd wedyn cael ei gwblhau yn 2021.

 

Ynglŷn â'r Artistiaid

Graddiodd Marcus Smith mewn Dylunio Cynnyrch o Brifysgol Fetropolitan Manceinion, cyn sefydlu MARCA Design fel ffordd o arddangos ei waith a'i rannu gyda'r byd.

Mae nod MARCA Design yn syml: creu gwaith sy'n mynd y tu hwnt i genre, a chymhwyso hyn mewn ystod o ddisgyblaethau dylunio.

Bu i MARCA Design frandio a dylunio bwydlen Bar 297 yn ddiweddar, ynghyd â gwneud gwaith brandio i Labyrinth Records ac Academy Junction yn natblygiad Goodsheds yn y Barri. Ynghyd â dylunio, cafodd ei brosiect ffotograffiaeth parhaus 'The New Abnormal' ei ddangos yng nghylchgrawn Lomography yn ddiweddar. https://www.marcadesign.co.uk

 

Artist murluniau a phaentiwr arwyddion yw Trin Brierley, sydd â chefndir ym maes dylunio tecstilau a phrintio sgrin.

Yn 2014, fe gyd-sefydlodd TLWPC, sef busnes paentio murluniau bach, a arweiniodd yn naturiol at baentio arwyddion, sy'n un o brif elfennau ei gwaith erbyn hyn. Ers hynny, mae hi wedi gweithio ar ystod o brosiectau paentio amrywiol, gan gynnwys darnau mawr gyda Camille Walala.

Mae ei gwaith bob amser yn llawn lliw a phatrymau beiddgar, sy'n defnyddio'r llefydd mae hi wedi teithio iddyn nhw, yn agos a phell, fel ysbrydoliaeth. Mae hi'n cael ei hysbrydoli gan ddulliau creu traddodiadol, gyda phwyslais ar hyrwyddo crefft llaw, a chadw ffurfiau traddodiadol ar gelf yn fyw ac yn gyfredol. www.trinbrierley.com

 

Mae Steffan Dafydd yn cyfuno gweadau, elfennau graffig, arluniadau a delweddau mae'n dod ar eu traws i greu delweddau haniaethol, hyblyg a thrawiadol.

Ym maes dylunio graffeg mae cefndir Steffan; dechreuodd arni'n creu posteri gig a llewys recordiau i artistiaid, hyrwyddwyr a labeli, cyn mynd ymlaen i astudio dylunio graffeg ym Mhrifysgol Brighton, lle cwympodd mewn cariad â phrintio sgrin.

Yn fwy diweddar, mae Steffan wedi bod yn creu corff o brosiectau personol o dan yr enw Penglog, a dyma yw ei blatfform ar gyfer ei holl waith creadigol. www.penglog.co

 

Conversations