Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Mae'r Printhaus yn symud i Chapter Wedi ei bostio ar 14 Awst 2019

The Printhaus moves to Chapter

Mae'r Printhaus – unig weithdy argraffu â sgrin cymunedol, annibynnol, dielw Caerdydd – yn symud i Chapter.

Syniad penigamp yr aelodau sefydlu, Rob Trigg, Tom Whitehead a Jude Lau, oedd Printhaus. Cyn hynny, bu'r tri yn gweithio gyda'i gilydd mewn stiwdio argraffu arall yng Nghaerdydd, sef Visible Art Screenprinters. Ar y pryd, roedden nhw'n rhannu'r adeilad gyda'r gydweithfa artistiaid doreithiog, Tactile Bosch. Drwy eu profiadau o ddod â graddedigion i stiwdio argraffu broffesiynol, ynghyd â gweithio mewn gofod proffesiynol mor greadigol, plannwyd yr hedyn ar gyfer Printhaus.

Pan gyrhaeddodd Printhaus ei safle ar Heol Llandaf yn 2008 – hen olchdy oedd yn dyddio'n ôl i'r 1800au – roedd wedi'i hen adael i ddirywio. Ers hynny, mae Printhaus wedi adeiladu canolfan greadigol a gwydn eithriadol yn Nhreganna, ac yn darparu gweithdai argraffu, gwasanaethau argraffu pwrpasol, stiwdios i artistiaid a digwyddiadau ar gyfer cymunedau lleol Caerdydd a thu hwnt.

Meddai Jude Lau, cyd-sylfaenydd y Printhaus: "Roedden ni wedi arfer cael artistiaid o'n cwmpas ni drwy'r amser. Mae'n rhan mor annatod o unrhyw gymuned... o unrhyw weithdy argraffu. Ar yr un pryd roedden ni am ddarparu'r cyfle i artistiaid barhau i wneud eu gwaith, i gael cyfle i ddatblygu yn y maes, ond heb bwysau stiwdio fasnachol".

Mae llwyddiant Printhaus wedi bod yn ysbrydoliaeth ac yn adnodd angenrheidiol i'r gymuned leol. Mae'r gydweithfa yn parhau i fod yn lle perffaith ar gyfer pobl greadigol newydd ac artistiaid sefydledig - dyna un o'r rhesymau pam mae Chapter yn gweddu'n berffaith ar gyfer ei lleoliad newydd. Fel y Printhaus, mae Chapter yn ymroddedig i gefnogi pobl greadigol ac artistiaid yn y gymuned leol. Mae'r ddau sefydliad yn rhannu gweledigaeth o gadw cymuned greadigol Treganna'n fyw.

Er eu bod nhw'n drist eu bod yn gadael eu cartref gwreiddiol, mae'r Printhaus yn edrych ymlaen at y cyfleoedd a ddaw yn sgil symud. Bydd Printhaus wedi'i leoli mewn dau safle yn Chapter: y Crochendy ar lawr gwaelod yr adeilad a'r Ystafell Werdd ar y llawr cyntaf. Hefyd, bydd artistiaid preswyl presennol Printhaus yn symud i Dŷ'r Farchnad Chapter, gyda'r weledigaeth o ddod yn denantiaid creadigol hirdymor.

Meddai Jude Lau, cyd-sylfaenydd y Printhaus: "Allen ni ddim bod nes at adre nag ydyn ni yn Chapter. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gydweithio i ddatblygu gweithdai a digwyddiadau newydd, cynhwysol – gan gyrraedd cynulleidfa fwy a mwy amrywiol".

I Chapter, allai dyfodiad y Printhaus ddim bod wedi dod ar adeg well, wrth iddyn nhw gynllunio i ehangu cyfleoedd i'r gymuned greadigol drwy ddatblygu eu hadeiladau yn y dyfodol agos.

Meddai Hannah Firth, Cyfarwyddwr y Rhaglen yn y Chapter: "Mae Chapter yn llawn cyffro i gael croesawu Printhaus ar adeg pan rydyn ni'n ceisio ehangu cyfleoedd i'r gymuned greadigol yng Nghaerdydd a'r de ddwyrain drwy ddatblygu ein prif safle. Rydyn ni wedi penodi'r penseiri Jan Kattein i archwilio sut y gallwn ni gynyddu'r hyn rydyn ni'n ei gynnig yn y dyfodol i ddarparu mannau deinamig i gysylltu ymarferwyr, busnesau creadigol a'r gymuned leol gyda'r rhaglen artistig sydd ganddon ni yma. Rydyn ni'n edrych ymlaen at wahodd Printhaus a'r sector ehangach i fod yn rhan o'r sgyrsiau yna a byddwn ni'n rhannu canlyniadau ein gwaith ymchwil yn yr hydref".

Mae'r Printhaus yn symud i Chapter drwy gydol mis Awst, a byddan nhw'n ailgydio yn eu rhaglen lawn o ddigwyddiadau, gweithdai a gweithgareddau o ddydd Llun 2 Medi 2019 ymlaen.

Conversations