Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Mae Chapter ynghau dros dro. Rydym yn cynnig rhaglen o uchafbwyntiau a newyddion yn ddigidol drwy ein gwefan a sianelau cyfryngau cymdeithasol. Fel elusen cofrestredig rydym yn cynhyrchu dros 80% o’n hincwm ein hunain a gall eich cefnogaeth helpu i ddiogelu dyfodol ein canolfan gelfyddydau. Os gwelwch yn dda cyfrannwch arlein, neu i roi £10 tecstiwch CHAPTER i 70191. Diolch am eich cefnogaeth ac rydym yn edrych mlaen i’ch croesawu chi nol. Darllennwch ein diweddariad Coronafeirws llawn yma

 

Theatr Iolo yn cyhoeddi ei sioe gyntaf ar ôl y cyfnod clo, wedi’i chreu i fabanod, i’w pherfformio’n fyw yn Chapter ym mis Medi Wedi ei bostio ar 09 Medi 2020

Theatr Iolo’s first post-lockdown show, created for babies, to be performed at Chapter this month

Bydd Theatr Iolo yn cyflwyno eu sioe gyntaf ers y cyfnod clo, sef perfformiad newydd sbon danlli
grai i fabanod, yn cadw pellter cymdeithasol, yng ngardd oedfan celfyddydau amryfath Caerdydd,
Chapter.

Bydd Baby, Bird & Bee yn nodi dychwelyd y cwmni theatr arobryn i blant a phobl ifanc ers eu gorfodi
i ohirio’r cynyrchiadau roedd ganddyn nhw yn yr arfaeth at 2020 yn gynharach yn y flwyddyn. Y sioe
yma fydd hefyd y perfformiad byw cyntaf ar fynd yn Chapter ers y cyfnod clo.

Gwaith y gwneuthurwyr theatr fabanod o fri, Sarah Argent a Kevin Lewis, ydi Baby, Bird & Bee - sef
yr un tîm creadigol y tu ôl i Baby Show, sioe theatr fawr ei chlod a gynhyrchwyd ar y cyd â Theatr
Iolo. Perfformiwyd y cynhyrchiad i fabanod bach mewn repertoire yn yr Unicorn Theatre yn Llundain
am agos i dair blynedd a chwarae i filoedd o fabanod. Mae Argent, sy’n cyfarwyddo’r darn, a Lewis,
sy’n perfformio, yn adnabyddus drwy’r byd yn grwn am wneud theatr yn arbennig i fabanod.

I fabanod 3-18 mis oed mae Baby, Bird & Bee wedi’i greu, a bydd yn morio yn y byd mawr y tu allan,
ar fynd yng ngardd hyfryd Chapter. I lawer o fabanod a aned cyn neu yn ystod y cyfnod clo, bydd
hwn eu profiad cyntaf erioed nid yn unig o theatr fyw, ond hefyd o rannu lle a rhyngweithio â
babanod a theuluoedd eraill.

“Yma yn Theatr Iolo credwn y dylai plant o bob oed gael y cyfle i brofi perfformiad byw. Ychydig o
gyfleoedd fu gan lawer o fabanod a aned yn ystod y cyfnod clo i chwilio’r byd o’u cwmpas. Mae Baby,
Bird & Bee yn gyfle gwych i rieni a babanod gael blas ar berfformiad gyda’i gilydd, treulio amser yn
ddiogel gyda theuloedd eraill a chwilio’r byd y tu hwnt i’w cartrefi a’u gerddi.

"Yn ogystal â bod yn llawn cyffro o fod yn rhoi cyfle i deuluoedd weld eu sioe theatr gyntaf gyda’i
gilydd, rydym hefyd yn aruthrol o falch o fod yn gweithio gyda Chapter i gyflwyno eu perfformiad
cyhoeddus cyntaf un ar ôl y cyfnod clo. A ninnau’n aelod o gymuned greadigol Chapter, rydym wrth
ein boddau o ddod o hyd i ateb creadigol er mwyn cyflwyno’r sioe theatr fyw gyntaf yn Chapter ers
mis Mawrth."

Lee Lyford, Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Iolo

Sioe Saesneg ydi Baby, Bird & Bee a fydd yn cynnwys perfformiad rhwng ugain a phum munud ar
hugain, wedyn ugain munud o amser ‘Aros i Chwarae’ i’r babanod a’u teuluoedd. Yn yr awyr agored
y bydd y perfformiad ar fynd a bydd yn cadw pellter cymdeithasol gyda rhoi pod eistedd i’r oedolion
a’r babanod pan gyrhaeddan nhw, ac uchafrif o ddau o fabanod a dau oedolyn o’r un aelwyd neu
aelwyd estynedig ym mhob pod.

Gwahoddir y cynulleidfaoedd i eistedd gyda’u baban , a’r garddwr newydd wrth ei waith yn
chwareus, yn plannu ac yn rhoi dŵr i’r blodau yng ngardd hyfryd Chapter. Gyda’i gilydd bydd
teuluoedd yn darganfod yr holl bethau difyr sydd i’w gweld a’u clywed yn y man awyr agored
bendigedig yma, a’r plantos yn dotio at y rhyfeddodau o’u cwmpas.

Bydd pob teulu’n cael blas ar y perfformiad o’i fan arbennig ei hun ac ar ddiwedd y sioe fe fydd yna
gyfle i deuluoedd aros i chwarae gyda’i gilydd â phethau bach wedi’u dewis yn ofalus.

Bydd Baby Bird & Bee ar fynd o 16 tan 20 Medi 2020. Rhaid i bob plentyn sy’n dod, yn
ddieithriad, fod rhwng tri a deunaw mis oed. Mae’r tocynnau ar werth yn awr ac mae gofyn eu cadw
ymlaen llaw o www.chapter.org. Mae tocyn Oedolyn a Baban yn £10 (£5 yr un), oedolyn dros ben yn
£5 yr un a baban dros ben yn £5 yr un. Rhaid i bob aelod o’r grŵp, yn cynnwys babanod , fod â
thocyn.

Tocynnau yma

Handy Guide and FAQ's

Conversations