Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ni'n agor! Rydyn ni wedi gwneud llawer o newidiadau.

Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

 

Ni'n ail-agor yr wythnos nesaf! Wedi ei bostio ar 14 Hyd 2020

Croeso'n ôl, rydyn ni wedi gweld eich eisiau chi! 

Mae wedi bod yn amser hir...ond rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi y byddwn ni’n agor ein drysau i breswylwyr Caerdydd ar ddydd Mawrth 20 Hydref am 9am.

Ni wedi gweld eich eisiau chi gyd a gallwn ni ddim aros i’ch croesawu chi ‘nol.

Rydyn ni wedi bod yn gwneud gwelliannau i’r ganolfan ac yn gosod systemau newydd yn eu lle i sicrhau eich bod mor ddiogel a phosibl pan fyddwch chi’n dod ‘nol.  Efallai mai ymweld ag arddangosfa fyddwch chi, gwylio ffilm, ymarfer, mynd i weithdy, neu eistedd lawr i fwyta ac yfed yn ein caffi-bar, beth bynnag fyddwch chi’n ei wneud lles ein cymuned yw ein blaenoraieth.

Gyda hyn mewn golwg rydyn ni wedi gwneud llawer o newidiadau, felly fydd pethau ddim yn union yr un fath ag o’r blaen. Rydyn ni wedi creu’r fideo yma i ddangos i chi beth i’w ddisgwyl. 

Tra ein bod wedi bod ynghau rydyn ni hefyd wedi gallu gwneud rhai gwelliannau i’n hadeilad, diolch i grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru dderbynion ni cyn y clo. Mae hyn yn cynnwys bar chwaethus, goleuadau sy’n fwy cyfeillgar i’r amgylchedd, ardal gluniaduron (gyda digon o socedi plwg) i’r rhai ohonoch sydd eisiau gweithio i ffwrdd o adre, a tai bach newydd pob rhywedd ar y llawr gwaelod. Gobeithio bydd y newidiadau yma yn golygu y  bydd yn fwy fyth o fwynhad dod ‘nol i Chapter.

Mae’r chwe mis diwethaf wedi bod yn heriol i bawb a gallwn ni ddim diolch digon i chi am eich holl negeseuon o gefnogaeth ac am eich cyfraniadau tu hwnt o hael. Rhain sy’n golygu ein bod yn gallu ail-agor a pharhau i gefnogi y cymunedau creadigol sydd wrth galon Chapter.

Mae’n mynd i fod yn daith hir tuag at adferiad felly rydym yn gofyn i chi i barhau i’n cefnogi ni drwy ddod i’n gweld ni.  Fe fyddwn ni’n parhau i ddod a'r gorau i chi o ran ffilm annibynnol, arddangosfeydd o safon rhyngwladol, digwyddiadau rhithiol a bwyd a diod blasus.  Bydd pob ceiniog fyddwch chi’n gwario gyda ni yn mynd yn syth ‘nol i gefnogi’r rhaglen a’r gymuned o weithwyr llawrydd a chwmniau creadigol sy’n creu’r rhaglen honno.  

Am ragor o wybodaeth ewch i’n gwefan lle mae manylion am sut i archebu a beth i’w ddisgwyl yn ystod eich ymweliad. 

Rydyn ni’n edrych mlaen i’ch croesawu chi cyn bo hir!

Ein Rhaglen...

BETH SYDD YMALEN: FFILM

undefined

ETERNAL BEAUTY (15) | 20 – 22 Hyd

Pan gaiff Jane ei gadael wrth yr allor, mae hi'n colli'i ffordd ac yn cwympo i fyd ar chwâl, lle mae cariad a pherthnasau teuluol yn gwrthdaro. Dyma ddrama am sgitsoffrenia gan Craig Roberts sydd wedi'i sgriptio'n sensitif, ei chyfarwyddo'n ddyfeisgar, ac wedi'i hysbrydoli gan aelod o'i deulu ac mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr iechyd meddwl. Fe'i ffilmiwyd ar leoliad yng Nghymru, ac mae hi wedi'i henwebu am sawl gwobr BAFTA; dyma ffilm hyfryd sy'n llwyddo i fod yn ddoniol ac yn deimladwy ar yr un pryd. 

Mwy o wybodaeth & Archebwch docynnau

 

undefined

SAINT MAUD (cbta) | 23 Hyd – 5 Tach

Ar ôl canfod Duw, mae Maud yn ymroddedig i'w defosiwn ysbrydol. A hithau wedi cael swydd fel gofalwraig breifat, mae'n cyrraedd cartref moethus cyn-ddawnswraig, Amanda, sydd bellach yn fregus â salwch cronig. Gydag awch Amdanda am ormodedd, nid yw'r ddwy'n cydweld, ond maen nhw'n datblygu cysylltiad bregus drwy gyd-ddibyniaeth, tan i hen gydweithiwr ddychwelyd a thynnu sylw at orffennol tywyll, a daw'n amlwg bod mwy i Maud nag sydd ar yr wyneb.

Mwy o wybodaeth & Arcehbwch docynnau

 

undefined

A PERFECTLY NORMAL FAMILY (PG) | 20 – 22 Hyd

Mae Emma yn ei harddegau ac yn profi anawsterau gyda'i hunaniaeth, wrth i'w thad ddod allan fel person trawsryweddol.

Mwy o wybodaeth & Arcehbwch docynnau

 

undefined

REBECCA (12A) | 23 – 29 Hyd

Mae gwraig yn cyrraedd ystâd ei gŵr newydd, ac yn gorfod brwydro â chysgod ei wraig gyntaf.

Mwy o wybodaeth & Arcehbwch docynnau

 

undefined

A SECRET GARDEN (ctba) | 23 – 29 Hyd

Mae merch amddifad yn dod o hyd i ardd hudol gudd ar ystâd ei hewythr llym.

Mwy o wybodaeth & Arcehbwch docynnau


To watch a film, you'll need to book your tickets online. More information can be found here. For what to expect when you attend a film screening, please click here.

 

BETH SYDD YMLAEN: CELF

undefined

GALLERY: MEL BRIMFIELD | Tan 10 Ionawr

Mae 'From This World, to That Which is To Come', gan yr artist Mel Brimfield, yn arddangosfa sy’n edrych ar faterion ymwneud â iechyd meddwl a lles.

Bydd amrywiaeth o weithiau ar ddangos gan gynnwys STAND, gosodwaith mawr sydd wedi’i greu gan fwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl i amlygu pwysigrwydd ‘gwneud’ i’r rheini y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt.

Mae mynediad i’n oriel am ddim a does dim rhaid i chi archebu o flaen llaw.  Am ragor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl pan fyddwch chi’n cyrraedd cliciwch yma. I weld mwy am yr arddangosfa cliciwch isod.​

Mwy o wybodaeth

 

undefined

ART IN THE BAR: FRANCISCO RODRIGUEZ | Tan 1 Tach

Mae 'In The Night We Believe' yn arddangosfa gan yr arlunydd o Chile,  Francisco Rodriguez.

Mae'r arlunydd Francisco Rodriguez yn cyfeirio at animeiddiadau graffig a darluniau Siapaneaidd, gan gynnig awgrym ar y traddodiad a ysbrydolodd yr ôl-argraffiadwyr. Mae'r paentiadau'n llawn ensyniadau ac amwysedd. Mae'r gwaith, sy'n cynnwys gofodau a sefyllfaoedd diddorol ac sy'n dywyll ac yn anesboniadwy ar adegau, yn cyfleu adeiladau heb ffenestri, ffensys, coed pinwydd, a chast o gymeriadau sinistr yn dod i'r amlwg yn y cysgodion.  

Mwy o wybodaeth

 

undefined

LIGHTBOX: MALAPHORS | Tan 31 Ionawr

Rydyn ni'n falch iawn o gyflwyno ‘Y Canu Chalkydri’, comisiwn newydd gan y ddeuawd gydweithredol o artistiaid, Megan Broadmeadow ac Abi Hubbard, a ddewiswyd o blith bron i 150 o geisiadau a ymatebodd i'n galwad agored. 

Mae Malaphors wedi creu gwaith celf sy'n ymateb i ail-agoriad Chapter yn fuan; cyfarchiad a gwahoddiad i bobl Caerdydd a Chymru groesi trothwy'r adeilad unwaith eto. 

Mwy o wybodaeth

 

BWYD & DIOD: ARCEHBU BWRDD

undefined

Os hoffech fwyta neu yfed gyda ni fe fydd rhaid i chi archebu bwrdd o flaen llaw.  

Mae gyda ni fwydlen flasus dymhorol ac rydyn ni wedi gwneud rhai gwelliannau gwych i’r gofod gan gynnwys bar chwaethus a gofod gliniaduron.

I archebu bwrdd ac am ragor o wybodaeth am y newidiadau i’r Caffi Bar, cliciwch isod.

Mwy o wybodaeth & Archebu bwrdd

 


I’n helpu ni wrth i ni ail-agor a symud yn nes at ein penblwydd yn 50, os gwelwch yn dda ystyriwch gyfrannu ar easydonate.org/CHAPTER  neu i roi  £10 tecstiwch CHAPTER i 70191.

Diolch am eich cefnogaeth. Allwn ni ddim aros i’ch gweld chi cyn bo hir!

Llun: Malaphors: Y Canu Chalkydri, 2020

Conversations