Chapter yn ennill achrediad 'Caru Gwenwyn'

Posted on: 18 Jan 2018

Yn 2013, lansiodd Llywodraeth Cymru gynllun gweithredu i ddiogelu pryfed peillio yng Nghymru, sef Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio. Sefydlwyd tasglu, a oedd yn cynnwys Cyfeillion y Ddaear Cymru, i roi'r cynllun ar waith.

Nod cynllun Caru Gwenyn yw helpu pryfed peillio drwy greu gwlad o gymunedau sy'n Caru Pryfed Peillio, gan gynnwys sefydliadau cymunedol, ysgolion, cyrff cyhoeddus, cynghorau tref a chymuned, colegau a nifer o sefydliadau eraill yng Nghymru.

Mae canolfan gelfyddydau Chapter yn un o'r sefydliadau cyntaf yng Nghaerdydd i gael achrediad Caru Gwenyn swyddogol. Y gobaith yw y bydd mwy o sefydliadau yn ein dilyn, gan gynorthwyo Caerdydd i ddod yn ddinas sy'n Caru Gwenyn.

Dyma bedwar nod Caru Gwenyn:

1. Bwyd: darparu ffynonellau bwyd sy’n llesol i bryfed peillio.

2. Llety Pum Seren: sicrhau lleoedd i bryfed peillio fyw.

3. Peidio â defnyddio plaladdwyr na chwynladdwyr: ymrwymo i osgoi cemegau sy’n niweidio pryfed peillio.

4. Hwyl: cynnwys y gymuned i gyd gan sôn wrth bobl am y rheswm dros helpu pryfed peillio.

Meddai Swyddog Datblygu Grwpiau Lleol Cyfeillion y Ddaear Cymru, Bleddyn Lake:

"Mae hon yn fenter newydd wych sydd wedi'i dylunio i hyrwyddo gweithredu'n lleol mewn modd cadarnhaol i helpu i ddiogelu ein gwenyn a phryfed peillio eraill. Mae gan ysgolion, trefi a chymunedau y cyfle nawr i weithio tuag at ddod yn ardaloedd sy'n Caru Gwenyn, a derbyn achrediad swyddogol. Fwy na thebyg mai dyma'r cynllun cenedlaethol cyntaf o'i fath yn unrhyw le, felly beth am gael rhywfaint o hwyl, cymryd rhan, a gwneud mwy i ddiogelu'r gwenyn yn lleol a dod â rhywfaint o fwrlwm i Gaerdydd."

Meddai Cyfarwyddwr Gweithrediadau Chapter, Abigail Lawrence:

“Rydyn ni'n hynod o falch i ddod yn rhan o'r ymgyrch Caru Gwenyn. Mae Gerddi Cymunedol Canton a'u gwirfoddolwyr ymroddedig wedi meithrin gardd Chapter nes ei bod yn llawn o blanhigion a blodau sy'n addas i wenyn. Mae'r ardd yn warchodfa i'n gwenyn mêl a phryfed peillio eraill, sydd wedi helpu ein dau gwch gwenyn i ffynnu - maen nhw'n llawn gwenyn ac wedi'u gorchuddio â mêl gludiog blasus. Rydyn ni'n gobeithio ysbrydoli ein cymdogion a chymunedau lleol i ymuno yn y frwydr i helpu i atal y cwymp yn niferoedd gwenyn a diogelu ein byd natur.”

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×