Cynhyrchiad theatr gerdd newydd o stori Nadolig ddychanol Charles Dickens, The Chimes, i gynnwys actorion o’r gymuned ddi-gartref

Posted on: 15 Nov 2017

“Mae’n gafael yng ngwddf yr adegau.” – Charles Dickens

Y Nadolig hwn, bydd cynhyrchiad cerddorol newydd o The Chimes, a ysbrydolwyd gan ffraethineb brathog a dicter moesol nofel Dickens ym 1844 – yn ogystal â gwirioneddau caled tlodi ym Mhrydain yn yr 21ain ganrif, yn cael ei berfformio yn Eglwys Sant Ioan yng Nghaerdydd rhwng 7 a 16 Rhagfyr, ac yn Eglwys Sant Ioan yn Waterloo rhwng 19 a 30 Rhagfyr.

Bydd y cynhyrchiad hwn yn cael ei lwyfannu ar safle penodol yn y ddwy eglwys fawreddog hon, gyda deg perfformiad ym mhob dinas. Cynhelir noson gyda’r wasg yng Nghaerdydd ar nos Fawrth 12 Rhagfyr, ac ail noson gyda’r wasg yn Llundain ar nos Fercher 20 Rhagfyr.

Mae The Chimes wedi’i gyfarwyddo a’i gynhyrchu gan Judith Roberts, ei ysgrifennu gan David Willis a’i gyfansoddi gan Conor Linehan, a’i gyflwyno mewn partneriaeth â chanolfan gelfyddydau Chapter. Bydd yn cyfuno cast o wyth o actorion proffesiynol gyda grŵp o bobl o gymunedau digartref Caerdydd a Llundain.

Mae’r tîm creadigol wedi bod yn gweithio gyda thair o brif elusennau digartrefedd y Deyrnas Unedig – The Passage yn Llundain, a The Wallich a The Huggard yng Nghaerdydd – ers dechrau mis Medi, yn cynnig gweithdai drama wythnosol i ddynion a menywod digartref. Mae’r ddau grŵp nawr wedi’u castio â phobl sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y gweithdai hyn.

Yn dilyn llwyddiant A Christmas Carol, parhaodd Dickens i ysgrifennu stori Nadoligaidd bob blwyddyn am y 25 mlynedd nesaf. The Chimes oedd yr ail un, a ysgrifennwyd yng nghanol y ‘Pedwardegau Newynog’ wrth i newyn ymledu ar draws Iwerddon, a’r Siartwyr yn arwain streiciau a therfysgau ar draws Prydain, a Llundain yn dioddef tlodi enbyd a phuteindra. Nod y llyfr oedd cefnogi’r tlawd, a gorfodi’r dosbarthiadau canol i godi a thalu sylw – roedd yn fwy o gân brotest na charol.

Mae’r addasiad newydd hwn o The Chimes ar gyfer y llwyfan yn amlygu tebygrwydd clir rhwng byd Dickens a phrofiadau diweddar mewn perthynas â dosbarth cymdeithasol, newyn a thlodi yn dilyn argyfwng ariannol 2008, ac yng nghyd-destun anghyfiawnder ac aneffeithlonrwydd newydd y system credyd cynhwysol.

Meddai’r cyfarwyddwr, Judith Roberts: “Dechreuon ni drwy ofyn i’n hunain ‘beth fyddai Dickens yn ei feddwl o Brydain yn 2017, a beth fyddai e eisiau i ni wneud am y peth?’. Nid gwleidyddion ydyn ni, ond cynhyrchwyr theatr, felly roedden ni’n teimlo y dylen ni wneud yr hyn rydyn ni’n ei ddeall orau: gwahodd dynion a menywod sy’n gwybod trwy brofiadau personol pa mor anodd yw ailadeiladu eich bywyd pan rydych chi wedi dod yn ddigartref, i’n helpu ni i rannu’r profiad hwnnw â chynulleidfaoedd, a chreu sioe Nadolig wresog a ffraeth, wedi’i hysbrydoli gan ddealltwriaeth a dychan Charles Dickens, sy’n cyfleu gwir ystyr y Nadolig.”

Meddai un o gleientiaid The Wallich sy’n cymryd rhan yn The Chimes: “Pan dw i’n edrych `nôl, dim ond wyth mis yn ôl roeddwn i’n cysgu ar y strydoedd, ac wedi rhoi’r gorau i unrhyw obaith o fyw... Dw i ddim yn y man hwnnw nawr... Dw i mewn man lle dw i’n teimlo bod gen i ryw bwrpas yn fy mywyd. Roeddwn i’n meddwl bod y cyfan ar ben... a phob breuddwyd ac uchelgais wedi mynd. Mae hyn wedi rhoi’r gallu i fi freuddwydio eto.”

Am fwy o fanylion neu i archebu tocynnau cliciwch yma. 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×