Datganiad ynglŷn â refferendwm yr Undeb Ewropeaidd

Posted on: 28 Jul 2016

Yn dilyn refferendwm yr Undeb Ewropeaidd a chanlyniadau datblygol y canlyniad, mae cyfnod o ansicrwydd yn anochel. Fe gymer amser i ni ddeall yr effeithiau yn y tymor hwy.

Rhaid i ni ystyried yn awr yr hyn y mae hi'n ei olygu i fod yn ganolfan gelfyddydol yng Nghymru mewn Teyrnas Gyfunol sydd ar fin ymwahanu o'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r myrdd o oblygiadau i fudiadau celfyddydol yn eu datgelu'u hunain fesul un; maent yn niferus, yn gymhleth ac yn gydblethedig.

Mae Cymru wedi elwa'n ddiwylliannol ar fuddsoddiad Ewropeaidd sylweddol ac mae Chapter wedi mynd ati'n fwriadol i ddatblygu a chymryd rhan mewn partneriaethau, rhwydweithiau a chyfnewidiadau diwylliannol ar lefel ryngwladol ac ar lefel Ewropeaidd. Er gwaethaf yr ansicrwydd ynglŷn â chyllido yn y dyfodol, rydym yn parhau'n driw i'r egwyddor o gynnal a chryfhau'r cysylltiadau hyn ac rydym yn gwbl argyhoeddedig o'u gwerth i Gymru ac i'r cymunedau sy'n defnyddio Chapter.

Rydym yn hynod falch o'n cymuned amrywiol a rhyngwladol. Mae croeso i bob un fan hyn. Mae gennym rwydwaith eang o ffrindiau, artistiaid, cydweithwyr a sefydliadau sydd yn hanu o Ewrop neu sydd yn gweithio yn yr UE a byddwn yn parhau i ddatblygu ein cysylltiadau rhyngwladol.

Ni fyddwn yn newid ein gweledigaeth a byddwn yn parhau i fynd ati i feithrin cymuned artistig gynhwysol, lewyrchus a rhyngwladol ac i arddangos y gweithiau gorau o bedwar ban byd. Byddwn yn mynd ati'n weithredol i gysylltu'r lleol â'r byd-eang ac yn annog ymwneud a dealltwriaeth er mwyn creu amgylchfyd diwylliannol mwy agored a chydweithredol yng Nghymru.

Staff a Bwrdd Ymddiriedolwyr Chapter

Yn ymateb i ddatganiad Chapter, dwedodd Ken Skates AS, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith:

"Wrth i ni aros i union natur trefniannau newydd yr UE a'r DG ddod i'r amlwg, bydd pobl a chymunedau ledled Cymru yn dal i elwa ar allu'r celfyddydau i uno. Gall y celfyddydau chwarae rôl hollbwysig o ran sicrhau undod a hynny yn ystod cyfnod yn llawn cwestiynau sylfaenol am ddyfodol ein gwlad."

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×