Mae Chapter yn Falch o Gyhoeddi Pedair Blynedd Arall o Ganolfan Ffim Cymru

Posted on: 26 Jan 2018

Yn dilyn prosiect pum mlynedd lwyddiannus, yn dod â buddsoddiad o £1.25 miliwn i’r sector arddangos ffilm yng Nghymru, mae Chapter yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Canolfan Ffilm Cymru(FHW) yn parhau i gynnig rhaglen ddatblygu cynulleidfa sylweddol o 2018-22, gan ddod â rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd.

Wedi’i ddatblygu gan y Sefydliad Ffilmiau Prydeinig (BFI) ac arbenigwyr arddangos yn 2012, cefnogir Canolfan Ffilm Cymru gan gyllid y Loteri Cenedlaethol fel un o wyth Rhwydwaith Cynulleidfa FfIlm  BFI (FAN) ar draws y DU. Gan adeiladu ar lwyddiant FAN mae BFI yn gwneud newidiadau i’r Rhwydwaith yn lleol ac yn genedlaethol, i gynyddu cyfleoedd i gynulleidfaoedd a thalent ffilmiau, gan gyflawni ar eu hymrwymiadau a amlinelwyd yn eu strategaeth 5 mlynedd BFI2022.

Mae’r Ganolfan yng Nghymru yn gweithio mewn partneriaeth gyda dros 250  sinemau, canolfannau celfyddydol, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau ac ymarferwyr ffilm ehangach yng Nghymru i ddatblygu dulliau dyfeisgar a chynhwysol i bobl yng Nghymru, y DU a thu hwnt i brofi sinema Prydeinig annibynnol a rhyngwladol, waeth beth yw’r rhwystrau sydd yn eu wynebu.

Gyda Chapter (Caerdydd) fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru, y nod ydy cefnogi’r sector arddangos diwylliannol trwy:

-       Prosiectau datblygu cynulleidfa cynhwysol sydd yn dathlu sinema Prydeinig (yn cynnwys Cymreig) annibynnol a rhyngwladol, gan gynnig dewis diwylliannol, yn enwedig i gymunedau gwledig sydd wedi’u tangynrychioli a chynulleidfaoedd ifanc yng Ngymru,

-       Ymchwil amrywiaeth a chasglu data sydd yn ein galluogi i ddeall y diwydiant sydd yn newid yn barhaus ac anhenion cynulleidfoaedd ffilm,

-       Cefnogaeth sgiliau i hybu hyder, cyflogaeth ac economi ein sector arddangos yng Nghymru, a chadw a chynyddu ein diwydiant ffilm,

-       Gweithio’n agosach gyda’n partneriaid datblygu talent RHWYDWAITH BFI yng Nghymru i feithrin partneriaethau cynhyrchiol sydd yn dod â gwneuthurwyr ffilm a datblygu cynulleidfa yn nes at ei gilydd.

Ers 2013, diolch i arloesedd y sector arddangos yng Nghymru, mae Canolfan Ffilm Cymru wedi cefnogi dros 150 o brosiectau sinema cyffrous, gan gyrraedd dros 261,000 o aelodau cynulleidfa. Rydym hefyd wedi bod yn falch o ddatblygu prosiectau yn fewnol fel Roald Dahl ar Ffilm, a deithiodd o Gymru i Serbia, a chyrraedd dros 149 o safleoedd. Off Y Grid, prosiect arloesol yng ngogledd Cymru, lle mae 8 lleoliad yn gweithio mewn partneriaeth i farchnata ffilmiau newydd annibynnol i gynulleidfaoedd gwledig a’n Strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru sydd wedi cynnig cefnogaeth i arddangos 69 o ffilmiau newydd Cymreig unigryw ers 2013, 24 ohonyn nhw fyddai fyth wedi cael eu dangos mewn theatrau. 

Mae cynhwysiant yn waelodol i bob prosiect a gynhaliwn. Ers 2016 rydym wedi bod yn falch o arwain Strategaeth Mynediad i Bawb FAN  BFI DU gyfan ar ran y Rhwydwaith ac fe fyddwn yn parhau i wneud hynny i mewn i gyfnod newydd y prosiect gyda chefnogaeth y Swyddog Mynediad FAN. Fe fyddwn yn gweithio i gynyddu amrediad ac amrywiaeth cynulleidfaoedd  sydd yn ymgysylltu gyda ffilm trwy FAN, adeiladu ar lwyddiant diweddar Canllaw Dangosiadau Cyfeillgar i Dementia a Mis Alzheimer y Byd, i hyrwyddo cyfranogiad gweithgar a chyfleoedd i bawb, ar y sgrin a thu ôl i’r camera.

Mae Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru Hana Lewis yn esbonio

“Mae’n gyfnod cyffrous i ffilm yng Nghymru ac mae’r tîm yn eithriadol o falch o barhau gyda gwaith y Ganolfan. Mae gennym rwydwaith helaeth a llawn cymhelliant o arddangoswyr ledled Cymru, yn goresgyn heriau technegol, ariannol a daearyddol i gyflwyno’r gorau i gynulleidfaoedd, boed hynny’n golygu rhagor o ddangosiadau a dewis, digwyddiaduaa rloesol neu gefnogi talent newydd i ddarganfod ffoerdd i mewn i’r diwydiant.

Mae cynwysoldeb wrth galon popeth a wnawn. O ddathlu cynrychiolaeth amrywiaeth ar sgrin drwy gydol y flwyddyn i brosiectau cynulleidfaoedd sydd yn codi ymwybyddiaeth, trafodaeth, proffil lleisiau ifanc a threftadaeth fel rhan o brofiad diwylliannol beunyddiol. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn ymwneud â chydweithio i ddathlu profiad a grym ffilm”.

Wrth edrych ymlaen, fe fydd y Ganolfan yn parhau i ddatblygu rhaglen amrywiol ac arloesol o weithgaredd sydd yn hybu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, dathlu treftadaeth ffilm diwylliannol yng Nghymru, meithrin y genhedlaeth nesaf o rai sy’n frwfdfrydig dros ffilm a hybu gweithlu amrywiol a medrus

Dywedodd Prif Weithredwr Chapter, Andy Eagle:

“Mae bwrdd a rheolaeth Chapter yn falch iawn o fod wedi derbyn y dyfarniad o bedair blynedd pellach o fuddsoddiad gan BFI i barhau ei rôl bwysig o ddatblygu cynulleidfa fel Corff Arwain Canolfan Ffilm yng Nghymru. Ers 2013 mae tîm Canolfan Ffilm Cymru wedi datblygu rhwydwaith o 135 o aelodau ar draws Cymru a dros 274,000 o aelodau cynulleidfa newydd i sinema annibynnol arbenigol. Ein nod ydy cynyddu hyn ymhellach yn ogystal â darparu prosiectau Cymru a DU gyfan penodol fel tymor Animeiddio Prydeinig ANIM 18. Fe fydd Chapter yn dathlu ei benblwydd yn hanner cant yn 2021 ac fe fydd y dyfarniad yma yn chwarae rhan allweddol yn y dathliadau hynny.”

Mae Emyr Williams Cydlynydd Sinema yn esbonio sut mae’r Ganolfan wedi cefnogi Pontio Bangor:

“Yn eironig ddigon, gall rhedeg sinema fod yn brofiad eithaf ynysig ac mae bodolaeth y Ganolfan yn hanfodol i ddarparu cymorth, gweledigaeth a chefnogaeth ac ni ddylid fyth beidio â llawn werthfawrogi’r adnawdd yma – rydym yn dibynnu ar fodolaeth a ffyniant yr asiantaeth yma.”

Dywedodd Ben Roberts Cyfarwyddwr Cronfa Ffilm BFI:

“Yn ganolog i BFI2022 mae meithrin amrywiaeth cyfoethocach y rhai sydd yn gwylio ac yn gwneud ffilmiau yn y DU. Yn FAN BFI mae gennym rwydwaith ffyniannus o gynulleidfaoedd, curadwyr a gwneuthurwyr ffilm, yn cyrraedd ar draws y DU gyfnan a thrwy pob math o ofod diwylliannol – o amlblethiadau i glybiau ffilm – ac felly trwy osod cenhadaeth i ddatblygu ffilm oddi mewn iddo, gallwn gynnig amgylchedd ysbrydoledig a chynhwysol lle y gall creadigrwydd ffynnu. Diolch i’n holl bartneriaid sydd wedi gweithio’n ddiflino gyda ni i adeiladu FAN BFI dros y pum mlyhnedd diwethaf a chroeso i’n partneriaid newydd; rydym yn llawn cyffro oherwydd y cyfle i gysylltu rhagor o bobl ar draws y DU gyda llawenydd diddiwedd film.”

Mae Canolfannau Rhanbarthol yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a Llundain yn ogystal â’r rhanbarthau sydd wedi’u strwythuro o’r newydd yn ne ddwyrain Lloegr, de orllewin canolbarth Lloegr a gogledd Lloegr. Yn Lloegr mae’r Canolfannau bellach, oherwydd y neiwidiadau daearyddol yn gydnaws gyda ffiniau Cyngor Celfyddydau Lloegr, gan greu gwell potensial ar gyfer partneriaethau a chydweithrediadau diwylliannol.
 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Jennifer Geddes yng Nghanolfan Ffilm Cymru jennifer@filmhubwales.org 02920 311 067

Mae delweddau ar gael yma

Ar gyfer ymholiadau eraill, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda:
Lisa Nesbitt, Swyddog Datblygu ar 02920 311 067 neu lisa@filmhubwales.org

Hana Lewis, Rheolwraig Strategol ar 02920 353 740 neu hana@filmhubwales.org

www.filmhubwales.org|Twitter | Facebook

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×