Peilot: Rhaglen Artistiaid Cysylltiol Chapter - Galw am Ddatganiadau o Ddiddordeb

Posted on: 05 Sep 2016

Mae Chapter yn gwahodd artistiaid a chwmnïau annibynnol sy'n gweithio ym meysydd y theatr, celfyddyd fyw, dawns, cerddoriaeth a pherfformiad rhyngddisgyblaethol i wneud cais i fod yn rhan o'n Rhaglen i Artistiaid Cysylltiol.

Cafodd y cynllun peilot hwn, a ariannwyd gan Sefydliad Esmée Fairbairn a Chyngor Celfyddydau Cymru, ei gynllunio i ffurfioli ac i wella'r ddarpariaeth o wasanaethau cefnogaeth a gynigir ar hyn o bryd i artistiaid yn ystod pob cam yn eu gyrfaoedd.

Bydd cynllun Peilot yn cynnig tair blynedd o gefnogaeth bwrpasol er mwyn galluogi pob artist neu gwmni i wneud y mwyaf o gyfleoedd i deithio, gweithio mewn partneriaeth ac i gydweithio yn y DG ac yn rhyngwladol.

Pa gefnogaeth sydd ar gael?

Bydd pob artist a ddewisir yn gweithio'n agos gyda Chynhyrchydd Creadigol Peilot i ddatblygu rhaglen hyblyg a phwrpasol o gefnogaeth artistig, gweinyddol ac ariannol.

Gallai hyn gynnwys:

 • Gofod ymarfer
 • Comisiynau Datblygu
 • Cyngor Cynhyrchu / Technegol
 • Bwrsariaeth i fynychu gŵyl
 • Cyngor a chymorth i gwblhau ceisiadau am gyllid
 • Cyfraniadau at gostau teithio

Cymhwyster

I wneud cais, rhaid i artistiaid gweithio yng Nghymru.

Am beth fyddwn ni'n chwilio?

Rydym yn awyddus i gefnogi artistiaid dynamig ac uchelgeisiol y mae eu gwaith yn adlewyrchu enw da Chapter am arloesi ac arbrofi. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn helpu artistiaid y mae eu gwaith yn anodd ei gategoreiddio ac a allai fod angen cymorth ychwanegol i adnabod a chyrraedd cynulleidfaoedd a lleoliadau.

Er ein bod yn disgwyl i waith ymchwil a datblygu fod yn rhan naturiol o bob prosiect, bydd Peilot yn canolbwyntio'n bennaf ar gynhyrchu a chyflwyno ac rydym yn annog artistiaid i weithio gyda ni i ddod o hyd i'r gynulleidfa ehangaf ar gyfer eu gwaith. Rydym hefyd yn awyddus i weld artistiaid yn cydweithio â Chapter i ddatblygu ffyrdd gwreiddiol o ymwneud yn ehangach neu i gynllunio gweithgareddau addysgol y gellir, pan fydd hynny'n bosib, eu datblygu ochr yn ochr â phrosiectau penodol.

Sut mae gwneud cais?

Gwnewch gais drwy ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 • Pa brosiectau ydych chi'n gweithio arnynt ar hyn o bryd?
 • Beth yw eich uchelgeisiau ar gyfer eich gwaith yn ystod y tair blynedd nesaf?
 • A oes yna unrhyw sefydliadau penodol yr hoffwch chi weithio gyda nhw? 
 • Ym mha wyliau neu ganolfannau yng Nghymru / y DG, neu yn rhyngwladol, yr hoffech chi gyflwyno eich gwaith?
 • Sut fyddai bod yn un o artistiaid Peilot Chapter o fudd i chi?

E-bostiwch eich cais at cathy.boyce@chapter.orgDyddiad cau 19 Medi

Cyhoeddir enwau'r artistiaid llwyddiannus erbyn 1 Hydref

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×