Tags:

Chapter yn arwain sector creadigol Cymru.

Posted on: 10 May 2013 by Andy Eagle

Mae Chapter wedi ennyn fy chwilfrydedd, fy niddori ac wedi fy nrysu o bryd i'w gilydd yn ystod yr 20 mlynedd y bûm i'n gweithio yng Nghymru. A minnau wedi bod yn fy swydd bresennol ers bron i naw mis erbyn hyn, gallaf gadarnhau fod Chapter yn dal i fy niddori, i ennyn fy chwilfrydedd ac i fy nrysu hefyd. Mae 'unigryw' yn air sy'n cael ei orddefnyddio, efallai, yng nghyd-destun y celfyddydau - ond yn achos Chapter, dw i'n credu ei fod yn hollol addas.

Ddeugain mlynedd yn ôl, datblygodd Chapter o ganlyniad i onestrwydd ac ymroddiad artistiaid i'w celfyddyd. Nid canlyniad astudiaeth ddichonoldeb neu brosiect adfywio ydoedd ond rhywbeth a dyfodd o lawr gwlad, awydd i osod celfyddyd wrth galon y rhan hon o orllewin Caerdydd.

Ers hynny, mae gwreiddiau cymunedol Chapter wedi cryfhau a dyfnhau. Heddiw, mae ei rôl a'i phwysigrwydd yn ddiamau, i'r fath raddau fel y gellid disgrifio'r ganolfan fel rhan o'r sefydliad bron - er y byddai llawer un o'r ffyddloniaid yn gwrthod awgrym o'r fath. Ond mae yna sawl her o hyd. Wrth i ni edrych tua'r 40 mlynedd nesaf, a allwn ni heneiddio heb fagu awgrym o floneg canol-oed?

Er ei bod yn gyfnod heriol, nid yw Cymru wedi dioddef yr un toriadau ciaidd i gyllidebau celfyddydol ag a welwyd dros y ffin. Mae Llywodraeth Cymru yn gweld gwerth cymdeithasol cynhenid y celfyddydau yn fwy na San Steffan. Serch hynny, mae yna wasgfa ar fuddsoddi cyhoeddus ac rydym yng nghanol cyfnod o lymder sydd, yn fy marn i, yn dechrau mynegi'i hun ym mhocedi'r cyhoedd yng Nghymru. Mae angen sylfaen gref a chynaliadwy ar Chapter a strwythur gweithredol a fydd yn gwarchod dyfodol y sefydliad. Mae ein costau sylfaenol a'n targedau incwm yn cael eu hadolygu fel bod ein gwaith creiddiol - cefnogi creadigrwydd a risg artistig - yn cael ei gefnogi a'i ddatblygu ymhellach yn unol â dyheadau ein rhanddeiliaid cyhoeddus allweddol.

Mae yna rai sy'n credu nad yw rheolaeth gyfrifol a'r celfyddydau yn mynd law yn llaw. Dw i'n gwybod bod rhai o fy nghydweithwyr yn Chapter yn anghyffyrddus ag ambell un o fy natganiadau a rhai o'r newidiadau strwythurol ac arddulliol dw i'n ceisio'u gweithredu, ond mae'r newidiadau hynny'n angenrheidiol. Â sylfaen gynaliadwy, fel all Chapter ffynnu a datblygu'n aruthrol yn ystod y blynyddoedd nesaf - mae'r potensial yn ddiderfyn bron.Dw i am weld canolfan Chapter yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel canolfan celfyddydau cyfoes mwyaf blaenllaw Cymru, lle mae arbrofi artistig, hyderus, yn cael ei annog a lle mae gwahanol fathau o gynulleidfaoedd yn cymryd rhan. Mewn nifer o ffyrdd mae gennym lwyfan perffaith. Ers ailddatblygu caffi bar Chapter, mae'r niferoedd sy'n dod trwy'r drysau wedi bod yn syfrdanol ar adegau.

Canlyniad hynny yw gofod gymdeithasol gwirioneddol gynhwysol - ac mae hynny'n gyfle artistig ynddo'i hun. Mamau a phlant bach, cylchoedd gwau, grwpiau ieuenctid ac artistiaid – pob un yn cymysgu gyda'i gilydd. Dyna oedd gweledigaeth Janek Alexander, fy rhagflaenydd. Y cyfle a'r her i ni yw sicrhau bod ein hymwelwyr yn ymwneud â'r rhaglen gelfyddydau a ddarparwn, yn ogystal ag ymwneud â'r gymuned ehangach trwy gyfrwng ein rhaglenni cyfranogiad.

Wrth galon gwerthoedd Chapter y mae'r gefnogaeth i artistiaid newydd ac addawol o Gymru, boed y rheiny'n artistiaid gweledol, gwneuthurwyr ffilm neu berfformwyr. Rydym yn datblygu hyn drwy ein hymwneud â'r Cynhyrchydd Dawns Creadigol, er enghraifft - menter dair blynedd o hyd, ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Cymru ac enillydd y tendr, y Cynhyrchydd Creadigol Carole Blade.

Datblygu partneriaethau artistig cyffrous yw un o fy nghynlluniau allweddol i ar gyfer y dyfodol. Mae dros 30 o fusnesau diwylliannol bychain ac o faint chanolig yn gweithio gyda ni yn Nhŷ'r Farchnad, dros y ffordd o'n prif adeilad. Pan gyrhaeddais, roedden nhw'n cael eu hadnabod fel tenantiaid. Erbyn hyn, dw i'n eu galw nhw'n gwmnïau preswyl. Rydym yn trafod perthnasau agosach â'n cwmnïau preswyl Earthfall, Ffotogallery, Bafta Cymru a Theatr Iolo.

Bydd y partneriaethau hyn yn sail i fuddsoddiad gan Chapter yn y dyfodol. Ar yr un pryd, mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â'n cyfrifoldebau amgylcheddol a rhoi cymaint o gyfle â phosib i'r sector creadigol ehangu. Wedi'r cyfan, mae yna gydnabyddiaeth bellach bod hyn yn sbardun economaidd allweddol i economi Caerdydd ac economi Cymru'n fwy cyffredinol. Ein nod yw datgloi'r potensial 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×