Gwyl Ffilmiau Caeredin 2017 1

Posted on: 05 Jul 2017 by Philip Wyn Jones

A minnau bellach yn byw yng Nghaeredin roedd hi’n bosibl eleni imi geisio gweld mwy o ffilmiau yma nag arfer. Dewisais ugain i gyd a dyma gip ar y deg rwyf wedi eu gweld hyd yn hyn.

1: GOD’S OWN COUNTRY (Francis Lee, DU, 104 mun). Dyma’r ffilm ddewiswyd i agor yr wyl. Wrth gyflwyno’r ffilm dywedodd y cyfarwyddwr ei fod am ei bawb weld ei fro enedigol sef y Pennines. Dyna yw cefndir y ffilm hon. Mae bywyd yr amaethwyr yn galed a’u perthynas a’i gilydd yn adlewyrchu hynny. Mae’r prif gymeriad, mab fferm, braidd yn swrth a thawedog ond mae ei fywyd a’i bersonoliaeth yn newid pan ddaw llanc o Rwmania i weithio yno, Wrth i berthynas y bechgyn a’i gilydd ddatblygu mae agwedd y mab fferm tuag at ei rieni yn newid – er gwell. Ffilm hyfryd iawn.

2: BECOMING CARY GRANT (Mark Kidel, Ffrainc, 85 mun). Nid yw’n gyfrinach fod Cary Grant, ar un adeg, wedi arbrofi gydag LSD am resymau meddygol. Yn sgil ei blentyndod anhapus, ei berthynas anfoddhaol a sawl merch a’r dryswch ynghylch ei rywioldeb, ceisiodd ddeall sut berson oedd e mewn gwirionedd. Mae’r fffilm yn elwa o’r ffaith ei bod yn cynnwys talpiau sylweddol o’i hunangofiant, llyfr sy’n dal heb ei gyhoeddi, yn cael eu llefaru’n effeithiol gan Jonathan Pryce.

3: THE KING’S CHOICE (Erik Poppe, Norwy, 131 mun). Mae’r ffilm hynod ddiddorol hon yn canolbwyntio ar dri diwrnod ym 1940 yn Norwy. Mae lluoedd Yr Almaen yn ymosod, mae’r llywodraeth yn rhanedig o ran eu hagwedd ac mae Hitler yn mynnu mai’r brenin ddylai benderfynu tynged y wlad. Y dewis ydy ildio ac osgoi rhagor o ladd neu wrthod cydweithredu a derbyn y canlyniadau. Mae cyfrifoleb y brenin yn arswydus a’r ffilm yn dangos sut y daeth at ei berthynas dyngedfennol.

4: NEWTON (Amit V Masarkar, India, 104 mun). Dyma gyfuniad hynod o gomedi a dadl yn erbyn swyddogion llygredig. Swyddog diniwed, dibrofiad ond cydwybodol yw’r cymeriad canolog. Fel swyddog etholiad caiff ei anfon trwy ardaloedd digon peryglus i gasglu ychydig o bleidleisiau mewn pentref anghysbell. Mae swyddogion anfoddog o’r fyddin yn ei dywys yno ond criw amheus ydyn nhw mewn gwirionedd. Cael a chael yw hi a druan o’r swyddog. Ond mae dyddiau gwell i ddod.

5: STORY OF A GIRL (Kyra Sedgwick, UDA, (90 mun). Dyma ffilm am deulu lle mae pawb yn anhapus am wahanol resymau.  Problem y ferch ydy iddi gael ei ffilmio yn cael rhyw pan oedd hi o dan yr oedran priodol. Caiff hi ychydig o gysur trwy weithio mewn caffe sydd a pherchennog caredig.Yna, yn sydyn, mae pawb yn hapus Problem y ffilm hon ydy ei bod hi’n ofnadwy o gyfarwydd. Does dim byd newydd yma a dim i ddenu’r gynulleidfa. Anodd gweld paham y cafodd ei dewis i’r wyl.

6: FOG IN AUGUST (Kai Wessel, Yr Almaen, 126 mun). Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn yr Almaen, mae bachgen ifanc holliach, yn gorfforol a meddyliol, mab i sipsi, yn cael ei osod mewn ysbyty sy’n llawn cleifion ag anableddau o bob math. Fe ddaw’n amlwg i’r gynulleidfa ac yna i’r bachgen fod y sefydiad yma yn rhan o gynllun y Natsiaid i  greu cenedl o bobl berffaith a dileu’r gweddill. Arbrofir yno a’r dulliau mwyaf effeithiol o ladd heb fod hynny’n amlwg. Mae’r erchyllterau yn pentyrru a’r bachgen a chyfeilles iddo yn ceisio atal hyn. Dau blentyn yn erbyn peirianwaith grymus iawn a’r peryglon yn amlwg. Dyma ffilm bwerus a chofiadwy.

7: TOM OF FINLAND (Dome Karukoski, Y Ffindir, 114 mun). Yma cawn hanes yr arlunydd erotig a ddaeth yn enwog dan yr enw Tom of Finland a fathwyd gan gyhoeddwr. Mae’r stori’n dechrau yn y 1930au ac yn gorffen ar yr adeg pan ddaeth AIDS i ddychryn y byd. Symudir yn ol ac ymlaen trwy amser yn effeithiol iawn ac mae’r gerddoriaeth yn hyfryd. Roedd rhaid i ‘Tom’ fynd draw I’r Unol Daleithiau cyn sylweddoli iddo fod yn ddylanwadol iawn a bod llu o ddynion yn ceisio efelychu’r cymeriadau yn ei luniau. Yna defnyddiodd ei dalent fel rhan o’r ymgyrch yn erbyn AIDS.

8: BROTHER JAKOB (Eli Roland Sachs, Yr Almaen, 92 mun). Roedd Jakob yn ddyn ifanc hwyliog a llawer o ffrindiau. Yn sydyn, newidiodd. Cafodd afael ar gopi Saesneg o’r Quran a’i. ddarllen. Dyma oedd yr ateb i’w holl broblemau. Trodd ei gefn ar gerddoriaeth a phob math o adloniant. Anfonodd negeseuon testun ac ebost at ei ffrindiau a’i berthnasau gan gynnwys y plant a thrwy hynny achosi llawer o elyniaeth. Roedd Jakob a’i frawd Eli wedi bod yn agos iawn a phenderfynodd Eli wneud ffilm ddogfen i geisio deall y sefyllfa’n well. Y ffilm bersonol iawn hon ydy’r canlyniad. Pa mor ddwfn ydy cred Jakob? Ddaw e’n ol eto i ganol ei deulu?

9: KALEIDOSCOPE (Rupert Jones, DU, 100 mun). Mae hon yn ddrama ddirgelwch gyffrous a’r prif gymeriad yn cael ei bortreadu gan frawd y cyfarwyddwr, Toby Jones. Daw merch fywiog i fflat y dyn, maen nhw’n yfed llawer o alcohol  ac mae’r canlyniadau’n drychinebus, efallai Ydy’r ferch yn cael eu llofruddio? Ydy mam y dyn yn dod yno? Pam mae’r heddlu’n galw a beth am y gymdoges gyfeillgar? Dyma ichi adloniant o safon uchel iawn.

10: IN DUBIOUS BATTLE (James Franco, UDA, 114 mun). Mae Franco yn un o’r prif gymeriadau yn y ffilm ragorol hon sy’n addasiad o nofel gan John Steinbeck. Y thema yw sefyllfa druenus y gweithlu Americanaidd  yn y 1930au. Maen nhw’n cael eu cyflogi i gasglu afalau am gyflog deniadol ond yn syth ar ol cyrraedd yno clywant mae dim ond un rhan o dair o’r cyflog sydd ar gael. Rhaid ymateb ond beth bynnag wnan nhw oes unrhyw obaith iddynt lwyddo? Mae’r ffilm yn hoelio’r sylw ar ei hyd ac yn ddigon da i sefyll ochr yn ochr a chlasuron John Ford o’r 1930au.

Philip Wyn Jones 

I’w barhau...

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×