Gwyl Ffilmiau Caeredin 2017 Rhan Dau

Posted on: 10 Jul 2017 by Philip Wyn Jones

10: Freak Show (Trudie Styler, UDA, 91 mun). Lleolir y gomedi hon mewn ysgol uwchradd ond mae iddi ochr ddidrifol hefyd, sef hawl yr unigolyn i fod yn ef neu hi ei hun. Mae bachgen nid yn unig yn hoyw ond hefyd yn hoffi gwisgo fel merch ac mae fel petai’n cymryd rhan mewn sioe gerdd barhaol. Caiff ei fwlio ac mae’n unig ond yn y pen draw ef yw’r buddugwr. Mawr glod i’r cyfarwyddwr. Hi oedd cynhyrchydd y ffilm ond trodd yn gyfarwyddwr pan dynnodd y dewis cyntaf allan. Mae wedi gwneud ffilm hwyliog dros ben.

11: Bad Day for the Cut (Chris Baugh, DU, 99 mun). Ar ddechrau’r ffilm dreisgar hon caiff hen wraig ei llofruddio. Gogledd Iwerddon yw’r lleoliad ac mae a wnelo hyn a thrafferthion y gorffennol. Mae ei mab yn ceisio cael hyd i’r llofrudd a bron yn syth mae allan o’i ddyfnder. Mae hiwmor, digon tywyll, yn y ffilm a’r ffilmio drwyddi draw yn effeithiol. Yn anffodus nid yw’r ffilm yn arbennig o ddiddorol.

12: Snow Woman (Kiki Sugino, Siapan, 96 mun). Hen chwedlau’r wlad yw tarddiad y ffilm anghyffredin hon. Mae dau gyfaill yn ymdrechu i gerdded trwy storom eira mewn ardal fynyddig ac un ohonynt yn cael ei daro’n wael. Yn ystod y nos daw gwraig eithriadol o brydferth atynt mewn gwisg wen. Mae fel petai am gynorthwyo’r dyn gwael ond ei bwriad yw ei ladd. Fe’i gwelwn hi eto dro ar ol tro yng nghwrs y ffilm. Hi yw Merch yr Eira. Mae’r ffantasi iasoer yma yn ymddangos yn real iawn a’r golygfeydd yn yr eira yn brydferth y tu hwnt.

13: Menashe (Joshua Z Weinstein, UDA, 82 mun). Gwr gweddw cymharol ifanc yw Menashe. Mae’n ceisio magu ei fachgen bach mewn ardal yn Brooklyn sy’n cael ei reoli, i bob pwrpas, gan Iddewon uniongred. Yn ol eu rheolau nhw rhaid cael mam a thad i fagu plentyn ac mae ei deulu ei hun yn elyniaethus tuag ato. Profiad newydd i mi oedd gweld ffilm sydd bron ei gyd mewn Yiddish a diddorol oedd gweld sut mae’r dyn hyfryd yma yn ceisio ymdopi a’r sefyllfa.

15: I Dream in Another Language (Ernesto Contreras, Mecsico, 100 mun). Aiff ieithegydd ifanc i ran o’r wlad lle mae un o’r ieithoedd brodorol ar fin trengi. Dim ond dau siaradwr sy’n dal yn fyw ac maen nhw heb siarad a’i gilydd am flynyddoedd lawer. Paham? Sut mae’r ddau oedd yn gyfeillion mynwesol tra’n ifanc wedi cyrraedd y fath sefyllfa? Rhaid i’r ieithegydd gael hyd i’r ateb ac ailgynnau’r cyfeillgarwch. Wrth geisio gwneud hynny, fodd bynnag, codir sawl hen grachen. Dyw’r ffilm ddim yn gyfan gwbl ddifrifol. Mae digonedd o hiwmor ynddi ac actio penigamp.

16: The Little Hours (Jeff Baena, UDA, 90 mun). Mae munudau agoriadol y ffilm hon yn addawol iawn. Dysgwn iddi gael ei seilio ar storiau Boccaccio, mae’r gerddoriaeth yn swynol ac mae’r golygfeydd o gefn gwlad yr Eidal yn fendigedig. Y berthynas rhwng dyn ifanc golygus a chriw o leianod yw’r thema. Yna mae’r ffilm yn dirywio. Mae’r iaith, a’r lleianod, yn gwrs, a’r golygfeydd rhywiol fel porn medal truenus y 1970au. Mae rhai o’r lleianod hefyd yn wrachod a dyma esgus am ddawnsio porcyn o gwmpas tan yn yr awyr agored. Dyma un o’r ffilmiau gwaethaf i mi ei gweld erioed.

17: The Midwife (Martin Provost, Ffrainc, 117 mun), Mae bydwraig y ffilm hon yn fam sengl, a’i fab, bellach, yn ddyn ifanc. Dyw ei chefndir ddim yn un hapus; ei mam yn marw’n ifanc a’i llysfam wedi diflannu dros ugain mlynedd yn ol . Yna mae’r llysfam yn ailymddangos. Paham? Mae ei dyfodiad yn newid cwrs y stori o hynny ymlaen. Mae datblygiad y stori yn gampus a’r golygfeydd yn yr ysbyty yn llawn emosiwn. Yn goron ar y cyfan mae perfformiadau Catherine Frot fel y fydwraig a Catherine Deneuve fel y llysfam. Dyma i chi ffilm gofiadwy.

18: Romans (The Shammasian Brothers, DU, 91 mun). Cyfeirio mae’r teitl at un o lythyrau yr Apostol Paul ac yn benodol at ei gyngor ynghylch dial. Labrwr yn ei dridegau yw’r prif gymeriad. Mae’n cael ei bortreadau gan Orlando Bloom sy’n rhoi perfformiad rhagorol. Cafodd brofiad erchyll pan oedd yn ddeuddeg oed ac mae’r troseddwr, offeiriad poblogaidd, uchel ei barch, ar fin dychwelyd i’r ardal. Doedd ei fam ddim yn ei gredu ar y pryd a dyw ei gariad ddim yn gwybod yr hanes. Beth wnaiff e nawr. Caiff yr ateb ym Meibl ei fam ac mae’r canlyniad yn un erchyll. Portreadir y fam yn y ffilm hon ac yn Kaleidoscope  gan yr actores wych honno, Ann Reid ac mae’n dda gen i ddweud iddi ennill Gwobr yr Wyl fel yr actores orau, i gydnabod ei gwaith yn y ddwy ffilm.

19: 1945 (Ferenc Torok, Hwngari, 91 mun). Roedd y flwyddyn honno yn un dyngedfennol yn hanes Hwngari a down i ddeall y cefndir yn y ffilm drawiadol hon. Wrth i’r ffilm ganolbwyntio  ar un pentref bach daw’r cyfan yn fyw ar lefelau lleol a phersonol. Paham, er enghraifft, mae dau Iddew newydd gyrraedd yno ac a fydd y briodas yn mynd yn ei blaen? Mae’r actorion yn gampus a’r penderfyniad i saethu’r ffilm mewn du a gwyn yn dwyn i gof ffilmiau’r cyfnod hwnnw a’r 1950au cynnar, yn arbennig Westerns seicolegol y cyfnod fel High Noon.

20: A Quiet Heart (Eitan Anner, Israel, 92 mun). Dyma ichi ffilm frawychus. Mae gwraig ifanc o Tel Aviv yn ffoi i Jerwsalem, efallai yn sgil carwriaeth anhapus. Yn fuan daw i sylweddoli ei bod hi’n byw mewn ardal lle mae’r trigolion yn Iddewon uniongred eithafol. Mae mewn sefyllfa argyfyngus yn arbennig ar ol dysgu bod perchennog blaenorol ei fflat wedi marw mewn amgylchiadau amheus. Yr hyn sy’n codi calon y gwyliwr ydy mai Iddew wnaeth y ffilm. Dyw pawb ddim mor eithafol a’u llywodraeth ac mae hyn yn arbennig o wir am y  bobl sy’n gwneud ffilmiau.

Philip Wyn Jones.

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×