Gwyl Ffilmiau Llundain 2017

Posted on: 10 Oct 2017 by Philip Wyn Jones

Ar ol rhyfeddu at arddangosfa’r Scythiaid yn yr Amgueddfa Brydeinig, roedd hi’n bryd i mi wylio fy ffilm gyntaf yn yr wyl. Roeddwn wedi dewis wyth ffilm i gyd, bob un yn dod o wlad wahanol.

I Ffrainc yr es i gyntaf, ar gyfer Ava (Lea Mysius, 105 mun). Merch yn ei harddegau yw Ava. Mae’n dechrau colli ei golwg, mae’n casau ei mam hyfryd ac mae’n dod yn ffrindiau gyda dihiryn o foi. Mae ffotograffiaeth y ffilm yn wych, yn pwysleisio goleuni a lliwiau, a’r gerddoriaeth linynnol yn llawn awyrgylch. Yn anffodus, mae yma  ddwy olygfa estynedi g a diangen sydd yn arafu’r ffilm yn ofnadwy ac yn gwneud iddi deimlo fel ffilm lawer hirach nag ydy hi mewn gwirionedd.

I’r Eidal awn ni nesaf, ar gyfer Equilibrium (Vincenzo Marra, 83 mun). Mae offeiriad ifanc yn cael gyrfa lwyddiannus yn Rhufain ond yn teimlo fod ei fywyd yno yn rhy gysurus. Mae’n penderfynu mynd adre i Napoli gan dybio y caiff fwy o sialensau yn y fan honno, a gwir yw’r gair. Rhaid iddo ddewis rhwng gwarchod ei braidd niferus neu fentro allan i ddinas lle mae problemau di-ri yn effeithio ar bawb. Mae ei benderfyniad yn gweddnewid ei fywyd am byth. Nid ffilm ddogfen yw hon ond mae’r cyfuniad o actorion theatr a rhai amatur yn rhoi iddi flas realistig iawn. Mae’r offeiriad yr un mor ddwys ac urddasol a Montgomery Clift yn I Confess a’r ffilm rymus hon hefyd yn dwyn i gof y ffilm Brydeinig Priest gyda Linus Roache.

Draw i Awstralia nawr ar gyfer 1% (Stephen McCallum, 92 mun), un o’r ffilmiau mwyaf treisgar welais i erioed. Nid beirniadaeth yw hynny gan mai trais sy’n nodweddu’r math o fywyd a ddisgrifir yma. Dynion garw a’u beiciau modur taranllyd yw’r prif gymeriadau. Gwelwn gang yn erbyn gang, brawd yn erbyn brawd a gang yn chwalu cyn ailffurfio ar gyfer math o ryfel cartref. Mae’n ffilm anodd ei gwylio ond yn un effeithiol dros ben.

I Mecsico awn ni nawr, ar gyfer April’s Daughter (Michel Franco, 103 mun).  Dyma ffilm sy’n hoelio’r sylw o’r dechrau i’r diwedd. Gwraig ganol oed yw April ond mae’n benderfynol o aros yn ifanc. Yn wir mae’n edrych yn ifancach na’i merch hynaf! Pan ddaw i’r amlwg fod merch ifancaf April, sy’n dal yn ei harddegau cynnar, yn disgwyl babi mae April yn neidio i’r adwy, ond mewn ffordd hynod anghonfensiynol . Does ryfedd fod sensor ffilmiau Mecsico wedi gwahardd pobl dan 15 oed rhag weld y ffilm syfrdanol hon. Bydd caredigion Ozon ac Almodovar yn mwynhau hon.

Wal neu beidio, does dim yn ein  rhwystro ni rhag mentro i’r Unol Daleithiau, ar gyfer The Light of the Moon (Jessica M Thompson, 95 mun). Bron ar ddechrau’r ffilm mae dynes ifanc broffesiynol yn cael ei threisio. Mae gweddill y ffilm yn ymwneud a’i hymateb hithau, ei ffrindiau a’i chydweithwyr. Dyw hon ddim yn ffilm ddogfen nac yn un ddogfennol ei naws. Mae’r ferch yn gymeriad cryf, digon annifyr ar brydiau ac mae ei threfniadau byw yn anghonfensiynol. Effaith hyn yw cryfhau’r ffilm a’i gwneud yn astudiaeth o gymeriad penodol yn hytrach nag un i gynrychioli  dioddefwyr eraill.

Denmarc sy’n ein croesawu ni nesaf, ar gyfer Word of God (Henrik Ruben Genz (108 mun ). Mae hon yn bell o fod yn ffilm grefyddol.  Mae’r teulu dan sylw yn cynnwys mam, tad a thri mab. Rheolau yw dileit y tad. Un enghraifft ydy’r trefniant ei fod ef a’i wraig yn cael rhyw bob nos Fawrth a nos Wener yn ddi-ffael. Ef, felly, yw ‘duw’ y teitl. Mae’n ei ffansio’i hun fel awdur ac athro a’i hunangofiant arfaethedig yn dwyn y teitl ‘Mein Kampf’. Comedi ragorol yw hon ond mae hefyd yn llawn dwyster.  Mae’n unigryw ac yn gofiadwy.

A dyma ni yn ol ym Mhrydain ar gyfer Beast. Drama ddirgelwch eithaf henffasiwn ydy hon. Mae merch sydd a chefndir trwblus yn cwrdd a hync o ddosbarth cymdeithasol is na thrigolion eraill y  pentref hwn ar ynys Jersey. Ar yr un adeg mae rhes o ferched lleol yn cael eu llofruddio. Yr hync sy’n cael ei amau a’i gyhuddo ond mae tystiolaeth y ferch yn ei achub ac mae gwr estron yn cael ei garcharu. Nid dyna ddiwedd y stori. Rydyn ni ar dir rhy gyfarwydd o lawer ac mae’r ddeialog ar brydiau yn boenus o ystrydebol. Efallai y bydd y golygfeydd yn ddigon i ddenu ymwelwyr i’r ynys.

Awn ni draw i Wlad yr Ia ar gyfer fy ffilm olaf, Rift (Erlinger Theroddsen, 111mun).Dyma i chi stori ysbrydion a ffilm iasoer a’r prif gymeriadau yn hoyw.  Caiff un o’r dynion alwad ffon gan ei gyn-gariad am dri o’r gloch y bore. Mae hwnnw wedi’i ddychryn. Pam, tybed? Cawn ni wybod yn gyflym ac yna cawn ninnau ein dychryn. Dyma glasur o ffilm iasoer a pheidiwch a meddwl am eiliad y cewch fynd adre ar y diwedd a’r dychrynfeydd gwaethaf drosodd.

Philp Wyn Jones

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×