Pleidlais y Gynulleidfa: Tales of the Unexpected

Posted on: 18 Aug 2016

Yn rhan o'n tymor Roald Dahl ar Ffilm, rydym yn cymryd y cyfle hwn i ddangos detholiad o benodau o Tales of the Unexpected ac ry'n ni eisiau i chi ddewis pa benodau i'w dangos! 

Cliciwch i gael mwy o wybodaeth a chliciwch fan hyn i bleidleisio dros eich hoff bennod.

Caiff y pleidleisiau eu cyfrif ac fe gyhoeddir y penodau buddugol ar Maw 30 Awst. Caiff tair pennod eu dangos ymhob dangosiad ar Maw 6 + Maw 20 Medi am 6pm.

Cliciwch fan hyn i archebu eich tocynnau nawr.

The Man From the South

DG/1979/25mun/DimTyst. Cyf: Michael Touchner Gyda: Pamela Stephenson, José Ferrer, Michael Ontkean

Mae llongwr Americanaidd a'i gariad, Cathy, ar wyliau yn Jamaica. Maent yn cymryd rhan mewn bet rhyfedd gyda Carlos, sydd wrth ei fodd yn gamblo. Ar ôl i'r dyn ifanc ymffrostio am ei daniwr sigaréts, mae Carlos yn cynnig ei Jaguar iddo os gall y bachgen gynnau ei daniwr yn llwyddiannus ddeg gwaith yn olynol. Ond os bydd yn methu hyd yn oed unwaith, os na fydd y bachgen yn cynnau'r taniwr yn berffaith, bydd Carlos yn torri ei fys.

Mrs Bixby and the Colonel’s Coat

DG/1979/25mun/DimTyst. Cyf: Simon Langton Gyda: Michael Hordern, Julie Harris, Sandra Payne

Mae Mrs Bixby yn cael perthynas â dyn arall, y tu ôl i gefn ei gŵr. Mae ei chariad yn rhoi cot minc iddi ac mae hi'n dyfeisio cynllun cyfrwys i esbonio presenoldeb y got i'w gŵr.

William and Mary

DG/1979/25mun/DimTyst. Cyf: Donald McWhinnie Gyda: Elaine Stritch, Marius Goring, Jimmy Mac

Mae gwraig weddw yn clywed gan ei meddyg bod ymennydd ei gŵr wedi cael ei gadw'n fyw. Yn ystod ei fywyd, gosododd hwnnw gŵr reolau caeth ar fywyd ei wraig – ac mae hi eisiau dial yn awr.

Lamb to the Slaughter

DG/1979/25mun/DimTyst. Cyf: John Davies Gyda: Brian Blessed, Susan Goerge, Michael Byrne

Mae Mary Marney yn wraig tŷ ffyddlon ac yn dod o hyd i'w gŵr yn farw gelain. Mae'r heddlu’n dod i'r casgliad bod Patrick wedi cael ei ladd â gwrthrych mawr di-fin ond maent yn drysu ar ôl methu â dod o hyd i'r arf dan sylw. A'r heddlu'n ffrindiau i Patrick, mae Mary'n eu gwahodd i aros a rhannu'r cig oen sydd yn rhostio yn y ffwrn, wrth iddyn nhw drafod yr achos.

The Landlady

DG/1979/25mun/DimTyst. Cyf: Herbert Wise Gyda: Siobhán McKenna, Leonard Preston

Mae dyn ifanc o Lundain, Billy Weaver, yn cyrraedd gwesty. Caiff ei gyfarch gan y landledi, ond mae ei chwilfrydedd yn drech nag ef ar ôl iddo ddarllen y llyfr gwesteion. Mae e'n gweld enwau dynion ifainc yno ac yn cofio eu bod wedi mynd ar goll. Mae'r landeldi'n dweud wrtho ei bod yn ymddiddori mewn tacsidermi.

Neck

DG/1979/25mun/DimTyst. Cyf: Christopher Miles, Gyda: Joan Collins, John Gielgud, Peter Bowles, Carmen Silvera

Mae Lady Turton, gwraig i gasglwr celfyddyd, yn cynnal cyfres o affêrs, er mawr siom i'w gŵr chwerw a'u bwtler, Jelks. Un noson, wrth jolihoetian gyda'r Uwchgapten Jack Haddock, ac wrth wneud hwyl am ben gweithiau celfyddyd annwyl ei gŵr, mae hi'n llwyddo i gael ei phen yn sownd mewn darn o waith amhrisiadwy.

Edward the Conqueror

DG/1979/25mun/DimTyst. Cyf: Rodney Bennett Gyda: Joseph Cotton, Wendy Hiller, Phil Brown

Mae gŵr a gwraig yn mabwysiadu cath strae. Mae'r wraig yn ffurfio perthynas â'r gath, a'r gŵr yn cenfigennu.

A Dip In the Pool

DG/1979/25mun/DimTyst. Cyf: Michael Touchner Gyda: Jack Weston, Gladys Spencer

Mae William Botibol, dyn ar long bleser, yn cymryd rhan mewn bet i ragweld pa mor bell y gall y llong deithio mewn 24 awr. Mae e'n credu y bydd yn ennill os bydd y llong yn gorfod stopio ac oedi am ychydig - os, er enghraifft, y bydd yn rhaid troi yn ôl i godi dyn sydd wedi mynd dros ei bwrdd. Er mwyn ennill trwy dwyll, mae e'n mynd gyda menyw i’r dec cyn esgus disgyn dros yr ochr. Yn anffodus iddo fe, nid yw'r fenyw mor ddiniwed ag yr ymddengys.

The Way Up to Heaven

DG/1979/25mun/DimTyst. Cyf: Simon Langton Gyda: Julie Harris, Ronald Culver, Angus MacKay

Mae gan Mrs Foster ofn patholegol bod yn hwyr ac mae ei gŵr yn cymryd pleser sadistaidd mewn bod ar ei hôl hi. Ar ddiwrnod ei hymadawiad ar wyliau i Efrog Newydd, i ymweld â'u merch, mae Mr Foster yn ceisio oedi unwaith eto ond a yw e wedi gwthio ei wraig yn rhy bell y to hwn?

Royal Jelly

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Herbert Wise Gyda: Susan George, Timothy West, Andrew Ray

Mae ceidwad gwenyn yn poeni ar ôl i'w wraig ddweud wrtho bod eu merch fach yn sâl ac yn colli pwysau. Er mwyn helpu ei ferch fach i fagu pwysau, mae e'n dechrau rhoi Jeli Brenhinol iddi.

Skin

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Herbert Wise Gyda: Derek Jacobi, Boris Isarov, Lucy Gutteridge, Donald Pickering

Roedd hen gardotyn, a chyn-datŵydd, yn gyfaill i'r arlunydd enwog, Soutine. Ar ei gefn, mae ganddo datŵ gan yr artist, sydd bellach yn amhrisiadwy.

Galloping Foxley

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Claude Whatham Gyda: John Mills, Anthony Steel, Paul Spurrier, Johnathan Scott-Taylor

Mae William Perkins yn cael ei boenydio gan atgofion o gael ei fwlio mewn ysgol breifat 60 mlynedd yn ôl. Mae e’n eistedd ar drên un diwrnod – gyferbyn â dyn cyfarwydd ... yr union fwli hwnnw, efallai.

The Hitch-hiker

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Alistair Reid Gyda: Cyril Cusack, Rod Taylor, John Forgeham

Mae'r Americanwr swagar, Paul Duveen, yn stopio i roi lifft yn ei BMW newydd i'r crwydryn Gwyddelig oedrannus, Michael. Mae Michael yn lleidr pocedi, peth handi wedi iddyn nhw gael eu stopio gan blismon traffig ar feic modur. Ar ôl i'r plismon fynd, mae Michael yn dangos llyfr nodiadau a thystiolaeth y plismon i Paul - mae e wedi eu dwyn o'i boced yntau - ac mae Paul yn hapus. Ond cyn pen dim mae ei hapusrwydd yn ddim ond atgof.

Poison

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Graham Evans Gyda: Saeed Jaffrey, Anthony Steel, Andrew Ray, Judy Geeson

Yn yr India drefedigaethol Brydeinig, mae Timber Woods yn mynd i ymweld â'i ffrind, Harry Pope. Mae Harry yn gorwedd yn llonydd yn ei wely, mewn chwys oer - mae yna neidr ar ei stumog, dan y dillad gwely. Mae Timber yn galw'r Dr Ganderbai, meddyg Indiaidd lleol.

Taste

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Alistair Reid Gyda: Ron Moody, Anthony Carrick, Mercia Glossop

Mae gan Mike Schofield fet gyda'i gyfaill, y connoisseur gwin, Richard Pratt, na fydd Pratt yn gallu dyfalu o ba winllan y daw'r gwin y byddan nhw'n ei yfed gyda’r swper y mae e wedi’i baratoi. Mae'r betio'n cynyddu ac yn cynyddu: mae Pratt eisiau betio i briodi merch Schofield ac os bydd yn colli, bydd yn rhoi ei ddau dŷ i Schofield.

My Lady Love, My Dove

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: John Rosenberg, Herbert Wise Gyda: Elaine Stritch, Lisa Eichhorn, Douglas Lambert, Shane Rimmer

Mae Pamela Beauchamp wedi gwahodd ffrindiau i aros gyda hi am y penwythnos. Am ychydig o hwyl, mae hi wedi gosod meicroffon cudd yn eu hystafell. Ar ôl gêm o ‘bridge’ sydd yn llawn tensiwn, mae hi'n gwrando ar y sgyrsio yn yr ystafell ac yn dysgu bod ei ffrindiau wedi twyllo.

Georgy Porgy

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Graham Evans Gyda: Joan Collins, John Alderton, Margaretta Scott, Ann Beach

Mae Ficer â dychymyg gorweithgar yn gweld menywod noeth wrth iddo bregethu. Un diwrnod, mae e'n cael, yn annisgwyl, bod merched yn cael eu hudo ganddo ac mae menyw brydferth yn ei chynnig ei hun iddo.

Depart in Peace

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Alan Gibson Gyda: Joseph Cotton, Maureen O'Brien, Gloria Grahame

Mae casglwr celfyddyd yn ei gael ei hun yng nghanol dadl rhwng dwy fenyw brydferth.

The Umbrella Man

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Claude Whatham Gyda: Michael Gambon, John Mills, Michael Sheard

Ar brynhawn gwlyb, mae 'con-man' oedrannus yn dechrau sgwrs â dieithryn ar y stryd. Mae'r hen ddyn yn gwerthu ymbarél sidan i'r dieithryn, un sydd wedi'i ddwyn, gan honni fod angen yr arian arno i gymryd tacsi. Mae cymysgwch ag ymbarelau eraill wedi hynny yn arwain at ddatguddio cwpl sy'n twyllo gŵr y fenyw.

Genesis and Catastrophe

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Herbert Wise Gyda: Helmut Griem, Hana Maria Pravda, Alastair Llewellyn

Yn 1889, ar ôl colli tri o blant, mae menyw o Awstria yn poeni bod ei bachgen newydd-anedig yn sâl. Mae'r meddyg yn ceisio helpu ac yn annog gŵr y wraig i fod yn bositif. Maent yn penderfynu rhoi'r enw Adolphus i'r bachgen.

Mr Botibol's First Love

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Herbert Wise Gyda: Anna Massey, Jack Weston, Alan Rowe, Allan Corduner, Paul Greenhalgh

Mae gan Mr Botibol obsesiwn â cherddoriaeth glasurol ac mae e'n adeiladu neuadd gyngerdd yn ei dŷ. Mae e'n esgus arwain cerddorfa i gyfeiliant ei recordiau ac yn chwarae piano tawel. Mae e'n cyfarfod â menyw sy'n rhannu ei gariad at gerddoriaeth - gyda'i gilydd maent yn "perfformio" yn y neuadd ddychmygol.

Vengeance is Mine Inc.

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: Alan Gibson Gyda: Julian Fellowes, Betsy Blair, Robert Mill, Morris Barry

Mae dau actor di-waith yn Efrog Newydd yn penderfynu dial ar feirniad papur newydd o’r enw Lionel Brewster. Mae Mrs Wilbur yn cyflogi’r ddau i weithredu ar ei rhan.

Parson’s Pleasure

DG/1980/25mun/DimTyst. Cyf: John Bruce Gyda: John Gielgud, Bernard Miles, Lee Montague

Mae deliwr anonest mewn henebion yn esgus bod yn offeiriad. Mae e'n casglu hen ddodrefn ac yn dod ar draws ffermwr sydd yn rhoi hen ddodrefnyn iddo sydd yn werth ffortiwn.

The Boy who Talked with Animals

DG/1981/25mun/DimTyst. Cyf: Alan Gibson Gyda: Paul Spurrier, David Buck, Stuart Whitman, John Nettleton

Ar ei wyliau yn Jamaica, mae'r David ifanc yn perswadio'i dad i brynu crwban mawr a ddaliwyd gan bysgotwyr, er mwyn ei ryddhau. Ar ôl i'r bachgen a'r crwban ddiflannu, mae dyn Americanaidd, Jenner, yn ei gael ei hun wrth galon y cyffro.

The Sound Machine

DG/1981/25mun/DimTyst. Cyf: John Gorrie Gyda: James Warwick, Harry Andrews, Margery Mason

Mae botanegwr wedi dyfeisio peiriant sy'n trosi seiniau planhigion yn lleferydd. Ond mae'r hyn a glyw yn rhoi sioc enbyd iddo.

The Surgeon

DG/1988/25mun/DimTyst Cyf: Graham Evans Gyda: John Alderton, Shirley Cain, Jonathan Coy, Raad Rawi

Mae'r Dr Robert Sandy yn derbyn diemwnt enfawr gan glaf diolchgar – Tywysog o'r Dwyrain. Mae Robert yn awyddus i'w werthu am arian ond mae ei drachwant yn arwain at ei gwymp.
 

 

Cliciwch fan hyn i bleidleisio dros eich hoff bennod.

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×