Preifatrwydd

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut y byddwn yn defnyddio ac yn parchu'r data a gasglwn gennych.

Yn unol â thelerau Deddf Diogelu Data, mae arnom ddyletswydd cyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw Adran o'r Llywodraeth neu i drydydd parti oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Data Personol

Bydd Chapter yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod preifatrwydd y Defnyddiwr yn cael ei ddiogelu. Pan fydd y Defnyddiwr yn cofrestru â Chapter ac yn archebu gwasanaethau, bydd Chapter yn gofyn am enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Mae'r wybodaeth hon yn caniatáu i Chapter gwblhau archeb y Defnyddiwr ac i roi gwybod i'r Defnyddiwr am statws yr archeb. Caiff manylion cardiau talu eu storio ar weinydd diogel.

Fe all Chapter ofyn i'r Defnyddiwr ateb amryw gwestiynau cyffredinol amdano'i hun, gan gynnwys pa feysydd sydd o ddiddordeb iddo/iddi er mwyn gallu teilwra gwybodaeth at feysydd a diddordebau posib y defnyddiwr yn y dyfodol.

Hoffai Chapter ddefnyddio gwybodaeth y Defnyddiwr at ddiben darparu deunydd am unrhyw feysydd arbennig o waith y Cwmni y credir y byddant o ddiddordeb i'r Defnyddiwr ac at ddibenion gweithgarwch marchnata cysylltiedig. Bydd Chapter yn darparu'r deunydd hwn i'r Defnyddiwr ddim ond os yw'r Defnyddiwr wedi rhoi tic yn y blwch "Dw i'n cytuno" ar y Ffurflen Gofrestru.

Os bydd y Defnyddiwr yn dymuno derbyn deunydd am unrhyw ddigwyddiadau eraill neu os yw'r defnyddiwr yn dymuno peidio â derbyn unrhyw ddeunydd marchnata o gwbl, gall y Defnyddiwr ofyn ar unrhyw adeg am gael newid neu ddiddymu ei ddewisiadau trwy newid y blwch "Dw i'n cytuno" ar eu Ffurflen Gofrestru neu drwy gysylltu â'r Swyddfa Docynnau.

Caiff y data personol a gesglir gan Chapter ei werthuso o dro i dro er mwyn penderfynu a ddylid parhau i gadw data o'r fath. Gall y Defnyddiwr hysbysu'r Gorfforaeth drwy e-bost os nad yw'n dymuno i ddata gael ei gadw'n barhaol.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×