Rhaglenni Ffilm ac Animeiddio

Goresgyn Chapter

12 Hydref

Yn rhan o brosiect Goresgyn Caerdydd (http://www.britishcouncil.org/wales-arts-takeover-cardiff-toc.htm), bydd Chapter yn cynnal prosiect cydweithredol gyda myfyrwyr blwyddyn 1af BA (Anrh) Animeiddio, Cyfarwyddo a Chynhyrchu Prifysgol De Cymru, Campws Dinas Casnewydd, a myfyrwyr blwyddyn gyntaf cwrs Dylunio Gêmau Coleg Noroff, Oslo.

Nod y prosiect yw galluogi myfyrwyr i ddefnyddio delweddau o'u dinasoedd ei gilydd fel man cychwyn ar gyfer datblygu gwaith byr wedi'i animeiddio. Bydd y gweithiau'n seiliedig ar themâu 'Newid', 'Metamorffosis' neu 'Oresgyn', ac yn fodd o annog myfyrwyr i edrych o'r newydd ar y cyffredin ac i ystyried safbwyntiau newydd. Bydd yna gyfle hefyd i gyfrangowyr ddysgu sgiliau a thechnegau newydd.

Mae Tŷ Opera Oslo, Palas Brenhinol Norwy a Neuadd y Ddinas yn Oslo, ynghyd â'r Theatr Newydd, Pont Gludo Casnewydd, Cei'r Fôr-forwyn a Chastell Caerdydd ymhlith y mannau eiconig a fydd yn cael eu trawsnewid gan y myfyrwyr animeiddio creadigol hyn, sydd ar gychwyn eu gyrfaoedd.

Bydd y gweithiau gorffenedig yn cael eu dangos am y tro cyntaf yn Chapter ar y 12fed o Hydref, ac fe'u cyflwynir yng Nghyntedd y Sinema drwy gydol yr wythnos ganlynol.

Gallwch ddilyn y broses greadigol, a gweld yr hyn sy'n deillio o'r cydweithio, drwy ddilyn ein blog ar-lein yn www.takeoverchpater.wordpress.com

Sesiwn Animeiddio Agored

Sad 12 Hydref

11am - 3pm

Hoffech chi roi cynnig ar animeiddio? Bydd Gerald Conn o Gritty Realism (www.grittyrealism.com) yng nghaffi Chapter, wrth y bwrdd Iseldiraidd (ger mynedfa'r oriel), o 11yb-3yp. Gyda chymorth Myfyrwyr Animeiddio Casnewydd, bydd Gerald yn cynnal sesiwn agored lle gallwch alw heibio a gofyn cymaint o gwestiynau ag y dymunwch a chreu darn bach o waith eich hun.Croeso i bobl o bob oedran. 

Gweithio gyda Throseddwyr a Rhai Mewn Perygl o Droseddu

Mae Chapter yn cynnig cyrsiau a gweithdai llythrennedd ffilm pwrpasol sydd wedi’u llunio i fynd â bryd pobl ifanc sydd wedi’i dyfarnu'n euog o droseddu, neu wedi cael eu cydnabod fel bod mewn perygl. Mae’r cyfan o’r gweithdai a’r cyrsiau wedi’u graddoli, a’u nod yw datblygu priodoleddau cyfranogwyr gan ddefnyddio dulliau seiliedig ar drafodaeth, a hefyd ddatblygu sgiliau ymarferol trin camera a golygu.

Carchardai a Sefydliadau Troseddwyr Ifanc

Yn ystod y tair blynedd diwethaf mae Chapter wedi cynnal dros 70 o weithdai llythrennedd ffilm diwrnod cyfan yn Uned Pobl Ifanc Carchar y Parc. Wedi’i leoli ar gyrion Pen-y-bont ar Ogwr, mae lle yng Ngharchar y Parc i hyd at 64 o bobl ifanc rhwng 15 ac 18 oed mewn Uned Ddiogel ar gyfer Pobl Ifanc. Yn 18 oed, mae’r bobl ifanc yn cael eu symud o’r uned i ymuno â phoblogaeth carchardai i oedolion. 

Mae gweithdai ffilm wedi cynnwys dangosiadau o ffilmiau a chyflwyniad i dechnegau sylfaenol gwneud a golygu ffilmiau.  Mae rhai o’r bobl ifanc yn gweithio tuag at gymwysterau Agored Cymru mewn Archwilio Ffilm, Golygu iMovie, a Sylfaen Gwneud Ffilmiau. 

Mae fframwaith y cwrs hefyd yn ystyried themâu a materion sy’n amlygu eu hunain yn y ffilmiau, ac yn ymwneud â phynciau fel rhagfarnau, achubiaeth a dinasyddiaeth, yn ogystal â chynnig agwedd ddiwylliannol amgen ar fywyd.

Mae Staff Chapter â chliriadau manwl gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB), yn ogystal â chliriadau’r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

 

Timau Atal Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Thimau Troseddwyr Ifanc

Mae gan Chapter berthynas gref â’r Gwasanaethau Timau Troseddau Ieuenctid lleol, ac yn ddiweddar mae wedi cydweithio â Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Castell-nedd Port Talbot, ac wedi cynnal 4 prosiect 8 wythnos ar wneud ffilmiau, gan weithio gyda’r Tîm Troseddau Ieuenctid, Engage (x2) ac Ysgol Gymunedol Felindre.

Yn ystod yr wyth sesiwn defnyddiwyd y ffilm Run Lola Run fel deunydd gwreiddiol er mwyn datblygu syniadau a chreu ffilmiau yn ymwneud â’r thema ‘canlyniadau’. Mae’r wyth sesiwn 4 awr hefyd wedi cynnwys rhannau o’r ffilm o Dde Affrica Tsotsi a’r ffilm o wlad Belg L'enfant. Cyn-droseddwyr oedd un grŵp, o Stad Sandfields ym Mhort Talbot, ac un grŵp o ysgol gymuned ym Mhort Talbot - pobl ifanc sydd wedi eu gwahardd o addysg prif ffrwd, a 2 grŵp o’r fenter Port Talbot Engage, menter Ewropeaidd sy’n gweithio i ailysgogi pobl ifanc mewn perygl o gael eu hymyleiddio’n gymdeithasol ac yn addysgol. Mae’r gyfres o weithdai sy’n rhan o’r rhaglen hon o weithgareddau’n cynnwys llythrennedd ffilm a thrafodaeth, sgiliau ymarferol gwneud ffilmiau, a sgiliau TGCh. Mae’r prosiectau hyn hefyd yn ceisio gosod her i’r rhai sy’n cymryd rhan mewn elfennau o sgiliau sylfaenol (soft skills) allweddol fel cyfrannu, cyfathrebu, ysgogi, ystyried, gwrando ac empathi emosiynol.     

Mae’n cynnwys cymysgedd o waith llythrennedd, a gwaith ymarferol, yn cynnwys cyflwyniad i iMovie, meddalwedd SAM Animation a Garageband, yn ogystal â thechnegau sylfaenol gwneud ffilmiau a gwaith camera.

Mae Chapter hefyd yn parhau i ddatblygu’r bartneriaeth ddwy flynedd gyda gwasanaeth Troseddu Ieuenctid Caerdydd yn dilyn cwblhad llwyddiannus dau brosiect Gwneud Ffilmiau Splash Art a oedd yn cael eu hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mae Prosiectau Splash Art yn cynnwys gweithdai yn ystod gwyliau’r haf, gwyliau hanner tymor yr hydref a’r gwanwyn. Mae This is My Cardiff: Max’s Story ac Anti Social Behaviour yn ddau brosiect gwneud ffilmiau sydd wedi cael eu hyrwyddo gan Staff Chapter yn archwilio materion sy’n berthnasol i bobl ifanc ar y prosiect sy’n cael eu cynnal yn uniongyrchol gan y Timau Troseddu Ieuenctid.

E-bostiwch learning@chapter.org for details.

 

Rhaglen Gymorth Llythrennedd Ffilm Afan

- Mae'r prosiect yn rhaglen 3-blynedd o weithdai mewn ysgolion, canolfannau cymunedol a lleoliadau penodol eraill sy'n cefnogi menter sinema gymunedol yng Nghwm Afan.

- Mae'r prosiect yn rhychwantu tair blynedd Cynllun Sinema Gymunedol Ffilm Afan, a ariennir gan gronfa Fawr y Loteri. Er mwyn cefnogi'r sinema gymunedol dros y tair blynedd nesaf, bydd Chapter, ar y cyd ag Asiantaeth Ffilm Cymru, Cymunedau'n Gyntaf a Reel Education Afan, yn cyflwyno rhaglen rad-ac-am-ddim o weithdai a gweithgareddau addysgol sy'n canolbwyntio ar lythrennedd, i ysgolion a sefydliadau cymunedol. Bydd y gweithdai hyn yn defnyddio ffilm i ategu gwaith athrawon a'u helpu nhw i gyflawni eu hamcanion yn yr ystafell ddosbarth ac i ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd yn y gymuned.

- Mae'r rhaglen yn cynnwys dwy academi ffilm rhyng-genedliadol a fydd yn caniatáu i bobl ifanc a'u perthnasau hŷn i ddysgu gyda'i gilydd am y modd y caiff ffilmiau eu gwneud, pa brosesau creadigol maen nhw'n eu defnyddio, a sut i drafod y ffilmiau a welant yn feirniadol. Y prif bartneriaid addysgol yw Ysgol Gynradd Croes-erw, Ysgol Gynradd Pen Afan, Ysgol Gynradd Glyncorrwg, Ysgol Gynradd y Cymer ac Ysgol Gyfun y Cymer.

- Bydd yna bedwar gweithdy bob tymor (12 y flwyddyn), ac fe fydd pob gweithdy yn cynnwys rhyw 20-30 o ddisgyblion. Bydd yna 12 o weithdai cymunedol y flwyddyn hefyd ar gyfer grwpiau 'anodd eu cyrraedd' - bydd y rhain yn cynnwys ryw 10 o gyfranogwyr – ac fe fydd yna 28 o sesiynau academi ffilm mewn dau leoliad gwahanol.

Harry Potter a Maen yr Athronydd

Ysgol Gyfun y Cymer (Bl 8)

Dydd Mawrth 12 Tachwedd

Gweithdy 2 awr rhyngweithiol yn archwilio themâu a iaith Harry Potter, drwy gyfrwng y llyfr a'r ffilm. Cyfunir gweithgareddau ymarferol a thrafodaethau grŵp a bydd yna dasgau darllen, ysgrifennu a llythrennedd er mwyn sicrhau profiad cyfoethog a deinamig i gyfranogwyr.

Of Mice and Men

Ysgol Gyfun y Cymer (Bl 9)

Dydd Gwener 15 Tachwedd

Mae'r gweithdy 90-munud hwn yn cynnwys dadansoddiad testunol ac ymarferion ysgrifennu creadigol er mwyn archwilio cyd-destun nofel Americanaidd glasurol Steinbeck. Bydd yna ddadansoddiadau o gymeriadau hefyd ynghyd ag ymarferion unigol a grŵp a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr gymharu'r llyfr â'r ffilm.   

The Iron Giant 

Ysgol Gynradd Cymer Afan + Ysgol Gynradd Croes-erw (Bl 5 a 6)

Dydd Llun 14 Hydref

Gweithdy 90 munud hwyliog a fydd yn helpu i ddatblygu llythrennedd disgyblion CA2. Gan ddefnyddio'r cartŵn nodedig fel man cychwyn, bydd disgyblion yn llefaru rhannau o glasur Ted Hughes, The iron Giant. Bydd yna gyflwyniad i iaith ffilm, plot a chreu cymeriadau, ac fe fydd yna ymarferion ysgrifennu i annog defnydd o gymariaethau a throsiadau.

The Lorax

Ysgol Gynradd Pen Afan + Ysgol Gynradd Glyncorrwg (Bl 1 a 2)

Dydd Mawrth 15 Hydref

Gweithdy ymarferol, hwyliog yn cynnwys posau geiriol a gweithgareddau celf a fydd yn ymchwilio i themâu'n ymwneud â'r amgylchedd. Gan defnyddio'r ffilm The Lorax fel man cychwyn, bydd disgyblion yn gweithio mewn grwpiau ac mewn parau. Trafodir cymeriadau'r ffilm, ac fe ddefnyddir ymarferion llythrennedd sylfaenol er mwyn galluogi disgyblion i fynegi eu syniadau'n ysgrifenedig.  

Cysylltwch â learning@chapter.org os hoffech chi drefnu gweithdy llythrennedd ffilm yn eich ysgol chi. 

 

Animeiddio ac Awtistiaeth

Yn dechrau yn nhymor yr Hydref 2013, mae Plant mewn Angen wedi rhoi cyllid i ni gyflwyno rhaglen 3 blynedd o weithgareddau animeiddio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, gan ddefnyddio animeiddio fel modd o ddatblygu sgiliau cymdeithasol ymhlith pobl ifanc.  Bydd y gweithdai hyn yn cynnig cyfleoedd ymchwil fydd yn archwilio'r buddiannau y gall dysgu artistig a chreadigol ei gael ar bobl ifanc, ac yn aml ar bobl ifanc agored i niwed.

 

 

 

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×