Telerau ac Amodau

Darllenwch y telerau a'r amodau canlynol yn ofalus - pan fyddwch yn prynu tocyn dros y ffôn, dros y cownter, ar-lein neu drwy asiantaeth, rydych yn cytuno i'r telerau ac amodau gwerthu.

Gellir prynu tocynnau ar-lein ar www.chapter.org, dros y ffôn ar 029 2030 4400, drwy'r post neu wyneb-yn-wyneb yn y swyddfa docynnau. Gwiriwch fanylion eich tocyn yn ofalus – ni allwn warantu y caiff camgymeriadau eu cywiro ar ôl i'r archeb gael ei chadarnhau.

Os prynwch chi docynnau ar-lein, rhaid i chi dalu amdanyn nhw bryd hynny. Bydd modd i chi dalu amdanynt trwy gyfnewid y pwyntiau sydd gennych ar eich Cerdyn CL1C ond dim ond pan fydd cyfanswm eich pwyntiau yn gyfwerth â phris llawn tocyn unigol.

Mae'r holl docynnau, prisiau, a gostyngiadau yn ddibynnol ar le, ac fellir eu newid a / neu eu tynnu'n ôl heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd amodau o'r fath yn berthnasol i docynnau a brynwyd eisoes. Mae Chapter yn cadw'r hawl i gyflwyno cynigion a newidiadau i brisiau heb rybudd ymlaen llaw. Pris y tocyn fydd y pris a nodir ar yr adeg y derbyniwn ni eich archeb.

Pan gaiff disgownt ei hawlio, bydd angen prawf o hawl y prynwr i dderbyn y disgownt hwnnw ac ni ellir cyfuno gwahanol gynigion ar gyfer un tocyn - h.y. un disgownt yn unig i bob tocyn. Gall lleoedd â phris gostyngedig fod yn gyfyngedig.

Bydd pobl ag anableddau y mae angen cynorthwy-ydd personol arnynt i fynd gyda nhw i ddangosiad yn gallu hawlio tocyn am ddim i'r cynorthwy-ydd.

Caiff tocynnau eu gwerthu at ddefnydd preifat yn unig ac ni ddylid eu hailwerthu er budd masnachol i'r deiliad. Os oes gennym le i gredu bod tocynnau'n cael eu hailwerthu, gallwn eu annilysu a gwrthod mynediad i'r perfformiad.

Ni fydd Chapter yn gyfrifol am unrhyw docyn a gaiff ei golli, ei ddwyn neu ei ddinistrio. Cadwn yr hawl i benderfynu a ddylid rhoi tocynnau yn lle rhai a gollwyd.

Caiff pob tocyn ei werthu yn amodol ar hawl Chapter i newid y rhaglen, y dangosiad neu'r cast o ganlyniad i amgylchiadau anrhagweladwy, heb rybudd ymlaen llaw.

Pan archebwch chi wasanaeth gennym, bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio ar system gyfrifiadurol y Swyddfa Docynnau. Drwy wneud archeb, rydych yn cydsynio i'ch gwybodaeth bersonol gael ei storio yn unol â Deddfau Diogelu Data. Gofynnir i chi a all y wybodaeth hon gael ei defnyddio:

i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau neu ddatblygiadau sydd ar y gweill yn Chapter; gan sefydliadau celfyddydol neu gwmnïau eraill at ddibenion tebyg.

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth heb eich caniatâd penodol chi at unrhyw un arall ac eithrio asiantau sy'n prosesu ein data neu yn trefnu ymgyrchoedd ar ein rhan.

Mae'n bosib hefyd y byddwn yn defnyddio ac yn datgelu gwybodaeth ddienw am batrymau archebu (heb gynnwys manylion cerdyn credyd) i asiantaethau allanol (ee Cyngor Celfyddydau Cymru) at ddibenion dadansoddi ac ymchwil. Bydd Chapter yn gwneud pob ymdrech i sicrhau diogelwch y data yn ystod y broses hon.

Caiff tocynnau eu gwerthu yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 ac unrhyw ddiwygiadau dilynol.

 

Cerdyn Cl1C

Gallwch gyfnewid pwyntiau ar eich Cerdyn CL1C am docyn unigol pris llawn.

Ni ellir defnyddio pwyntiau ar gyfer yr archeb a esgorodd ar y pwyntiau hynny yn y lle cyntaf.

Os bydd angen gwneud ad-daliad pan gaiff tocynnau eu prynu gyda phwyntiau CL1C, caiff y pwyntiau hynny eu hail-gredydu i'ch Cerdyn CL1C. Ni wneir unrhyw ad-daliadau mewn arian parod mewn achosion o'r fath.

Gellir eithrio unrhyw ddigwyddiad neu gynnyrch o'r cynllun CL1C, ar fympwy Chapter.

Ni fyddwch yn derbyn pwyntiau am archebion a wneir â phwyntiau CL1C.

Gall pwyntiau gael eu cyfnewid am docynnau sinema neu theatr neu eitemau eraill sy'n rhan o'r cynllun yn unig. Nid oes ganddynt werth ariannol.

Nid yw eich cerdyn CL1C yn caniatáu i bwyntiau gael eu defnyddio fel rhan-daliad. Mae angen y nifer llawn o pwyntiau arnoch ac fe gaiff y rhain eu tynnu oddi ar y cyfanswm ar eich cerdyn.

Gweler telerau ac amodau llawn y Cerdyn CL1C ar www.chapter.org/cy/amodau-thelerau-cl1c

 

Casglu Tocynnau

Caiff tocynnau eu cadw yn Swyddfa Docynnau ein prif safle yn Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE oni nodir fel arall.

 

Cyfnewid ac Ad-daliadau:

Byddwn yn ad-dalu neu'n cyfnewid tocynnau pan fydd hynny'n bosib ond Chapter biau'r hawl i ddewis yn y mater hwn. Byddwn yn sicrhau ad-daliadau bob amser pan gaiff y digwyddiad ei ganslo neu ei aildrefnu neu mewn achos o newid o bwys i raglen digwyddiad ac fe all prynwr y tocyn hawlio ad-daliad am gost gwirioneddol yr archeb.

Mae newid o bwys yn newid sydd, yn ein barn resymol ni, yn gwneud y digwyddiad yn sylweddol wahanol i'r digwyddiad y prynwyd y tocyn ar ei gyfer. Ni chaiff y defnydd o actorion gwahanol ('understudies') mewn perfformiad theatr ei ystyried yn newid o bwys.

Gellir cyfnewid tocynnau am docyn ar gyfer perfformiad/dangosiad arall hyd at 24 awr cyn dyddiad y perfformiad/dangosiad gwreiddiol, yn ddibynnol ar le.

 

Derbynnir tocynnau i'w hailwerthu ond bydd Chapter yn ceisio ailwerthu tocynnau ddim ond pan fydd y perfformiad yn llawn ac ni allwn warantu y caiff tocynnau eu hailwerthu.

Caiff ad-daliadau (ac ad-daliadau o werth tocynnau a ailwerthir) eu gwneud i'r person a brynodd y tocyn yn unig a, lle bo'n bosib, gwneir yr ad-daliad â'r un dull ag a ddefnyddiwyd i brynu'r tocyn. Pan gaiff archeb wreiddiol ei thalu ag arian parod, bydd angen i'r cwsmer gasglu a llofnodi i ddweud ei fod wedi derbyn yr ad-daliad gan ein Swyddfa Docynnau. Bydd unrhyw docynnau a brynir gyda phwyntiau Cerdyn CL1C yn cael eu had-dalu â phwyntiau ac ni ellir cyfnewid y rhain am arian parod.

Nid ac ni fydd y Telerau a'r Amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol fel defnyddiwr.

 

Gwasanaeth i Gwsmeriaid:

Gall fod yna gyfyngiadau oedran ar gyfer rhai digwyddiadau ac fe fydd hi'n gyfrifoldeb ar ddeiliad y tocyn i gadarnhau hyn cyn prynu.

Mae hi'n bosib y gofynnir i hwyrddyfodiaid aros tan fydd yna adeg addas yn y perfformiad cyn mynd i'w seddi. Mewn rhai amgylchiadau, bydd hyn yn golygu egwyl, neu os nad oes yna egwyl, ac mewn amgylchiadau eithafol, fe all cyrraedd yn hwyr olygu colli'r digwyddiad cyfan. Ni fydd yna ad-daliad i gwsmeriaid sy'n colli rhannau o berfformiadau neu berfformiadau cyfain am iddyn nhw gyrraedd yn hwyr.

Mae Chapter yn cadw'r hawl i ofyn i ddeiliaid tocynnau adael y lleoliad ar unrhyw adeg ac ar unrhyw sail resymol, gan gynnwys iechyd a diogelwch, rhesymau trwyddedu, neu os ydym yn credu y gallai cysur, mwynhad neu ddiogelwch defnyddwyr eraill gael eu heffeithio. Cadwn yr hawl i gymryd unrhyw gamau priodol er mwyn gweithredu'r hawl hon.

Ni chaniateir defnydd heb awdurdod o offer ffotograffig neu recordio, gan gynnwys camerâu ffôn symudol, yn yr awditoriwm.

Mae Chapter yn cadw'r hawl i ffilmio neu i drydydd parti ffilmio ar ein rhan ac i recordio sain yn neu o amgylch yr adeilad. Wrth brynu tocyn rydych yn cytuno i gael tynnu eich llun neu eich recordio ac i ddefnydd masnachol o ffilm neu recordiad o'r fath gael ei wneud heb fod gennych hawl ar daliad. Dylai unrhyw ddeiliaid tocynnau sy'n gwrthwynebu cael tynnu eu llun neu ei recordio ddweud hynny wrth Reolwr Blaen y Tŷ cyn i'r perfformiad ddechrau.

Gwnewch yn siŵr bod ffônau symudol, a dyfeisiau a larymau digidol eraill wedi eu diffodd cyn dechrau'r perfformiad / dangosiad.

Ni chaniateir ysmygu yn unrhyw fan yn yr adeilad.

Rhaid i ddeiliaid tocynnau gydymffurfio â'r holl ddeddfau perthnasol, cyhoeddiadau diogelwch a rheoliadau'r lleoliad tra byddant yn bresennol yn y digwyddiad.

Os bydd gan ddeiliaid tocynnau ofynion penodol neu bryderon am unrhyw effeithiau arbennig a allai gael eu cynnwys yn y digwyddiad, dylid sôn amdanynt ymlaen llaw wrth archebu tocynnau. Gall effeithiau arbennig gynnwys, ymysg pethau eraill, effeithiau sain, ac effeithiau pyrotechnegol neu oleuo.

Dylid cyfeirio cwynion sy'n ymwneud ag unrhyw agwedd ar berfformiad at y Rheolwr ar Ddyletswydd yn y lleoliad cyn, yn ystod neu yn syth ar ôl y perfformiad.

 

E-docyn / argraffu @dref:

Ar gyfer rhai archebion, rydym yn caniatáu i chi argraffu eich tocyn eich hun.

Rhaid i chi sicrhau eich bod yn argraffu'r tocyn yn glir ar bapur A4 a'ch bod yn dod â'r tocyn gyda chi i'r digwyddiad.

Mae tocynnau'n ddilys pan fyddan nhw'n cynnwys yr adnabyddiaeth gywir a ddewiswyd wrth archebu.

Mae tocynnau'n anhrosglwyddadwy a rhaid i chi sicrhau nad oes unrhyw un arall yn gallu cael gafael ar a/neu argraffu eich copi o'ch tocyn.

 

M-docynnau / Tocynnau Symudol:

Ar gyfer rhai archebion, rydym yn cynnig tocynnau di-bapur a ddarperir ar eich ffôn symudol ("M-docynnau"). Caiff y tocynnau hyn eu harchebu naill ai trwy'r we-fan, neu drwy ein Ap Symudol.

Wrth archebu tocynnau o'r fath drwy'r Wefan, dylech wneud yn siŵr bod gennych ffôn symudol addas drwy lawr-lwytho tocyn prawf cyn prynu.

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich ffôn symudol gennych chi ar y daith berthnasol a bod digon o fatri ganddo a'i fod yn gallu dangos y tocyn i'r tywyswyr wrth i chi fynychu'r digwyddiad.

Oherwydd yr amrywiaeth eang o ffônau symudol a rhwydweithiau sydd ar gael, ni allwn gynnig help neu gymorth technegol.

Mae hi'n bosib y bydd angen i chi dalu costau defnyddio data er mwyn llwytho tocyn i'ch ffôn symudol. Dylech ofyn i'ch darparwr rhwydwaith pa gostau a allai gael eu codi.

At ddibenion adnabod, rhaid i chi hefyd gario'r cerdyn credyd / debyd a ddefnyddiwyd i gwblhau'r archeb (os oes tocynnau wedi'u harchebu ar gyfer mwy nag un person, dylai pob sy'n mynychu gyrraedd gyda'i gilydd).

Ni fyddwn yn darparu tocynnau i gymryd lle tocynnau coll. Rhaid i'r tocyn gael ei storio ar eich ffôn symudol hyd ddyddiad ac amser y digwyddiad ac fe fydd y storio hwnnw yn gyfrifoldeb i chi. Mae M-docynnau yn anhrosglwyddadwy.

Drwy brynu M-Docyn, rydych yn cytuno i gydweithredu â'r tywysydd a gadael iddo / iddi weld y tocyn yn glir ar eich ffôn symudol. Rydych yn cydnabod y gall fod angen i chi roi eich ffôn symudol i'r tywysydd er mwyn i'r tocyn gael ei archwilio. Os na ddangoswch eich tocyn neu os nad ydych yn fodlon rhoi eich ffôn symudol i'r tywysydd os gofynnir i chi wneud, bydd gan y tywysydd yr hawl i dybio nad oes tocyn dilys gennych.

Newyddion Chapter

  • e-amserlen Chapter

    Cofrestrwch i dderbyn yr e-amserlen wythnosol.

    More info

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×