Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Telerau ac Amodau

  • CY
  • Telerau ac Amodau

Telerau ac Amodau

Diweddarwyd Medi 2020

Oherwydd Covid 19, ac i gefnogi ymbellhau cymdeithasol a diogelwch pob un o’n cwsmeriaid a’n staff, mae Chapter wedi gwneud nifer o newidiadau i’r ffordd rydych yn prynu tocynnau.

Darllenwch y telerau a'r amodau canlynol yn ofalus - pan fyddwch yn prynu tocyn rydych yn cytuno i’n telerau ac amodau gwerthiant.

O fis Hydref 2020, dim ond arlein y gellir prynu tocynnau ar  www.chapter.org. Does dim modd bellach prynu tocynnau drwy’r ffôn neu bost. Fe fydd prynu tocynnau yn y cnawd/dros y cownter yn cael ei ganiatáu mewn amgylchiadau arbennig (os nad yw archebu arlein ar gael/yn bosibl) ond rydym yn annog pobl i beidio defnyddio’r dull yma o brynu os yn bosibl er mwyn  eich diogelu chi a’n staff. Gwiriwch fanylion eich tocyn yn ofalus – ni allwn warantu y caiff camgymeriadau eu cywiro ar ôl i'r archeb gael ei chadarnhau.

Os prynwch chi docynnau ar-lein, rhaid i chi dalu amdanyn nhw bryd hynny. 

Mae'r holl docynnau, prisiau, a gostyngiadau yn ddibynnol ar le, ac fellir eu newid a / neu eu tynnu'n ôl heb rybudd ymlaen llaw. Ni fydd amodau o'r fath yn berthnasol i docynnau a brynwyd eisoes. Mae Chapter yn cadw'r hawl i gyflwyno cynigion a newidiadau i brisiau heb rybudd ymlaen llaw. Pris y tocyn fydd y pris a nodir ar yr adeg y derbyniwn ni eich archeb.

Pan gaiff disgownt ei hawlio, bydd angen prawf o hawl y prynwr i dderbyn y disgownt hwnnw ac ni ellir cyfuno gwahanol gynigion ar gyfer un tocyn - h.y. un disgownt yn unig i bob tocyn. Gall lleoedd â phris gostyngedig fod yn gyfyngedig.

Bydd pobl ag anableddau y mae angen cynorthwy-ydd personol arnynt i fynd gyda nhw i ddangosiad yn gallu hawlio tocyn am ddim i'r cynorthwy-ydd. 

Mae Chapter hefyd yn rhan o Hynt, y cynllun mynediad cenedlaethol sy'n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i sicrhau bod cynnig cyson ar gael i ymwelwyr â nam neu ofyniad mynediad penodol, a'u Gofalwyr neu Gynorthwywyr Personol. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.hynt .co.uk

Mae Chapter hefyd yn rhan o Gynllun Cardiau CEA a ddatblygwyd ar gyfer sinemau gan yr UK Cinema Association (UKCA). Mae’r cerdyn yn galluogi ymwelydd anabl â’r sinema i dderbyn tocyn am ddim ar gyfer rhywun i ddod gyda nhw pan yn ymweld â sinema sy’n rhan o’r cynllun. Am ragor o wybodaeth ewch i  www.ceacard.co.uk

Caiff tocynnau eu gwerthu at ddefnydd preifat yn unig ac ni ddylid eu hailwerthu er budd masnachol i'r deiliad. Os oes gennym le i gredu bod tocynnau'n cael eu hailwerthu, gallwn eu annilysu a gwrthod mynediad i'r perfformiad.

Ni fydd Chapter yn gyfrifol am unrhyw docyn a gaiff ei golli, ei ddwyn neu ei ddinistrio. Cadwn yr hawl i benderfynu a ddylid rhoi tocynnau yn lle rhai a gollwyd.

Caiff pob tocyn ei werthu yn amodol ar hawl Chapter i newid y rhaglen, y dangosiad neu'r cast o ganlyniad i amgylchiadau anrhagweladwy, heb rybudd ymlaen llaw.

Pan archebwch chi wasanaeth gennym, bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio ar system gyfrifiadurol y Swyddfa Docynnau. Drwy wneud archeb, rydych yn cydsynio i'ch gwybodaeth bersonol gael ei storio yn unol â Deddfau Diogelu Data. Fe fyddwch yn cael eich holi a ellir cadw’r data hwn er mwyn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau neu ddatblygiadau yn y dyfodol yn Chapter ac fe fyddwch yn cael eich holi a ydych yn hapus i dderbyn ceisiadau Marchnata a/neu Codi Arian oddi wrth Chapter.  

Mae'n bosib hefyd y byddwn yn defnyddio ac yn datgelu gwybodaeth ddienw am batrymau archebu (heb gynnwys manylion cerdyn credyd) i asiantaethau allanol (ee Cyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad Ffilm Prydain) ) at ddibenion dadansoddi ac ymchwil. Bydd Chapter yn gwneud pob ymdrech i sicrhau diogelwch y data yn ystod y broses hon.

Caiff tocynnau eu gwerthu yn unol â Deddf Diogelu Data 2018 ac unrhyw ddiwygiadau dilynol.

 

Casglu tocynnau

Ni fydd tocynnau bellach yn cael eu hargraffu a’u cadw yn y Swyddfa Docynnau

Rhaid prynu pob tocyn arlein a’i sganio yn electronig drwy ffôn clyfar neu ddyfais debyg neu drwy argraffu’r tocyn ar bapur adref (a rhaid i chi cadw’r papur eich hun nid ei adael yn y ganolfan) wtrh i chi fynd mewn i’r sinema

I’r rhai hynny mewn amgylchiadau arbennig sy’n methu prynu tocynnau arlein bydd tocynnau yn cael eu hargraffu yn y ganolfan.

Cyfnewid, Ad-daliad a Credyd:

Ad-daliad

Nid oes ad-daliad neu gredyd o gwbl oni bai bod y digwyddiad yn cael ei ganslo neu’r amser yn cael ei newid gan Chapter, neu pan fo newid o sylwedd i’r rhaglen neu'r digwyddiad. Bryd hynny fe fydd y prynwr yn gallu hawlio ad-daliad am gost y pryniant.

Mae newid o bwys yn newid sydd, yn ein barn resymol ni, yn gwneud y digwyddiad yn sylweddol wahanol i'r digwyddiad y prynwyd y tocyn ar ei gyfer. Ni chaiff y defnydd o actorion gwahanol ('understudies') mewn perfformiad theatr ei ystyried yn newid o bwys.

Gellir cyfnewid tocynnau am docyn ar gyfer perfformiad/dangosiad arall hyd at 24 awr cyn dyddiad y perfformiad/dangosiad gwreiddiol, yn ddibynnol ar le.

Derbynnir tocynnau i'w hailwerthu ond bydd Chapter yn ceisio ailwerthu tocynnau ddim ond pan fydd y perfformiad yn llawn ac ni allwn warantu y caiff tocynnau eu hailwerthu.

Mae ein polisi ad-dalu yn cynnwys newidiadau i ddigwyddiadau sydd wedi’u hachosi gan gau oherwydd Covid 19, p’run ai canllawiau gorfodol y Llywodraeth neu Dîm Rheoli Chapter.

 

Credyd

Ambell dro gellir cynnig credyd yn lle ad-daliad ond mae hyn yn ôl barn Tîm Rheoli Chapter. Pan fo credyd yn cael ei gynnig rhaid defnyddio o fewn 12 mis i’r digwyddiad sydd wedi’i ganslo. Ni ellir byth troi credyd yn ad-daliad.  

Mae credyd a gynigwyd ar gyfer digwyddiadau gafodd eu canslo oherwydd Covid ym mis Mawrth ac Ebrill 2020 yn ddilys i’w defnyddio tan ddiwedd Medi 2021 pan fyddan nhw’n dirwyn i ben.

 

Cyfnewid

Tickets may be exchanged to an alternative performance/screening of the same event up to 24 hours prior to the original performance/screening date, subject to availability.

Tickets will be accepted for resale but Chapter will only attempt to resell tickets once a performance is sold out and cannot guarantee that tickets will be resold.

Refunds or the reimbursement of resold tickets shall only be made to the person who purchased the ticket and be made using the same method as was used to purchase the tickets.

These Terms and Conditions do not and shall not affect your statutory rights as a consumer.

 

 

Gwasanaethau i Gwsmeriaid:

Mae'n bosibl y bydd cyfyngiad oed gan ddigwyddiadau, a chyfrifoldeb deiliad y tocyn yw gwirio hynny cyn ei brynu.

Gellir gofyn i bobl sy'n cyrraedd yn hwyr aros tan bod adeg addas yn ystod y perfformiad cyn mynd at eu seddi. Mewn rhai amgylchiadau, gall hyn fod yn ystod yr egwyl, neu, os nad oes egwyl, ac o dan amgylchiadau eithafol, gall hyn olygu methu'r digwyddiad cyfan. Ni fydd ad-daliad yn cael ei roi i gwsmeriaid sy'n methu rhan o berfformiad neu'r perfformiad i gyd oherwydd eu bod yn hwyr.

Rhaid i gwmseriaid ddilyn cyfarwyddiadau staff Blaen y Tŷ Chapter sydd yn gyfrifol am iechyd a diogelwch pawb sy’n defnyddio’r adeilad. Mae nifer o newidiadau yn sgil Covid 19 gan gynnwys cyflwyno systemau un-ffordd yn yr adeilad a threfniadau seddau sy’n caniatáu ymbellhau cymdeithasol ac yn rydym yn gofyn i bob cwsmer gefnogi Chapter a dilyn y canllawiau ac ymddwyn yn gyfrifol pan yn y ganolfan.

Mae Chapter yn cadw'r hawl i ofyn i ddeiliaid tocyn adael yr adeilad ar unrhyw adeg ar sail resymol, sy'n cynnwys rhesymau iechyd a diogelwch, rhesymau trwyddedu, neu lle rydym o'r farn ei fod yn effeithio ar gyfforddusrwydd, mwynhad neu ddiogelwch defnyddwyr eraill, a gallwn gymryd unrhyw gamau priodol i orfodi'r hawl hwn.

Ni chaniateir defnyddio offer tynnu lluniau na recordio yn yr awditoriwm, gan gynnwys camerâu ar ffonau symudol, heb awdurdod.

Mae Chapter yn cadw'r hawl i gynnal gwaith ffilmio cyffredinol a recordio sain yn yr adeilad ac o'i gwmpas, neu drydydd partïon ar ei ran.  Bydd Chapter yn rhoi gwybod i gwsmeriaid ar y pwynt archebu os bwriedir ffilmio yn ystod y digwyddiad maent yn ei fynychu, ac felly rhoddir y dewis i gwsmeriaid i archebu dangosiad/perfformiad/digwyddiad arall yn ei le. Os rhoddir caniatâd a phrynir tocyn i'r digwyddiad, dangosa hyn bod y deiliad yn cydsynio i gael ei lun wedi'i dynnu neu ei sain wedi'i recordio, ac i ymelwad masnachol o'r ffilm neu recordiad o'r fath gael ei wneud heb hawl am dâl.

Yn ogystal, ac yn benodol mewn rhannau o'r adeilad lle nad oes angen tocyn (caffi bar ac ati), bydd Chapter yn codi digon o arwyddion ac yn rhybuddio cwsmeriaid mor fuan â phosibl i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r gweithgarwch ffilmio, er mwyn galluogi cwsmeriaid i wrthwynebu os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Dylech sicrhau bod ffonau symudol, peiriannau galw a larymau digidol wedi'u diffodd neu wedi'u distewi cyn dechrau perfformiad/dangosiad. 

Ni chaniateir ysmygu yn unrhyw ran o'r adeilad.

Rhaid i ddeiliaid tocyn gydymffurfio â phob statud perthnasol, cyhoeddiad diogelwch a rheoliadau'r safle wrth fynychu'r digwyddiad. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw newidiadau cyfredol neu yn y dyfodol i ganllawiau  mewn perthynas â Covid 19.

Os oes gan ddeiliaid unrhyw ofynion arbennig neu bryderon am unrhyw effeithiau arbennig a all fod yn rhan o'r digwyddiad, dylid nodi hynny ymlaen llaw wrth archebu tocynnau. Gall effeithiau arbennig gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i, sain, effeithiau sainweledol, effeithiau pyrotechnegol ac effeithiau goleuo.

Dylid cyfeirio cwynion am unrhyw agwedd ar berfformiad i'r Rheolwr ar Ddyletswydd cyn, yn ystod neu'n syth ar ôl y perfformiad.

 

Cerdyn CL1C

Mae’r cynllun hwn bellach wedi darfod a does dim pwyntiau CL1C ar gael mwyach.

Ni ellir defnyddio unrhyw bwyntiau  CL1C sydd dros ben ar gyfer talu.

 

Talebau Sinema neu Anrheg.  

Mae talu drwy dalebau wedi’i atal dros dro a ddim ar hyn o bryd yn ffordd ddilys o dalu.

Bydd pob tocyn anrheg a brynwyd rhwng Hydref 2019 a Hydref 2020 yn cael eu anrhydeddu ond rhaid eu defnyddio o fewn 12 mis i brynu neu byddan nhw’n annilys.

 

Credydau Amser

Fyddwn ni ddim bellach yn derbyn credydau amser fel taliad am docynnau.

 

Telerau ac amodau'r cysylltiad di-wifr

Mae'r telerau a'r amodau isod yn gweithredu fel cytundeb rhyngoch chi a Chanolfan Celfyddydau Chapter yn eich defnydd o'r cysylltiad di-wifr sy'n rhad ac am ddim.

1. Ygwasanaeth

1.1 Gwneir unrhyw ddefnydd o wasanaeth rhyngrwyd Chapter ar eich risg eich hun.

1.2 Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb na rheolaeth dros eich gweithgarwch ar y rhyngrwyd, ac ni allwn warantu y bydd unrhyw weithgarwch rydych yn ei gyflawni yn ddiogel.

1.3 Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb na rheolaeth dros yr wybodaeth (gan gynnwys gwybodaeth breifat) rydych yn dewis ei hanfon neu ei derbyn dros y rhwydwaith.

1.4 Ni allwn warantu'r cyflymder y bydd eich data yn teithio dros y rhwydwaith.

1.5 Ni allwn warantu y bydd y rhwydwaith yn gweithio ar eich dyfais. At hynny, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod meddalwedd gwrthfeirysau a maleiswedd ar eich dyfais neu galedwedd. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw atebolrwydd am ddifrod i'ch dyfais neu galedwedd drwy eich diffyg defnydd o osodiadau diogelwch neu eich methiant chi i ddiogelu eich dyfais drwy ddefnyddio meddalwedd briodol. Nid ydym chwaith yn gyfrifol am unrhyw feirysau neu ysbïwedd a gaiff ei lawrlwytho i'ch dyfais wrth i chi ddefnyddio ein cysylltiad di-wifr.

1.6 Nid oes modd argraffu drwy ddefnyddio ein cysylltiad di-wifr.

1.7 Ni allwn ddarparu cymorth technegol i chi ynghylch defnyddio ein cysylltiad di-wifr.

1.8 Rydym yn cadw'r hawl ar bob adeg i dynnu'r gwasanaeth di-wifr yn ôl, i newid y modd y caiff y rhwydwaith ei chynnal ac i ychwanegu neu dynnu'r broses o orfod mewngofnodi i gyfrif er mwyn defnyddio'r rhwydwaith.

2. Eich defnydd o'r rhwydwaith

2.1 Ni chewch ddefnyddio'r rhwydwaith i gael mynediad at unrhyw wasanaeth ar y we neu anfon neu dderbyn e-byst neu unrhyw beth ar ffurf debyg, sy'n: 2.1.1 fygythiol neu sy'n defnyddio iaith fygythiol, sy'n brawychu neu y gellir ei ystyried fel aflonyddu; 2.1.2 cynnwys iaith/deunydd anweddus, sarhaus, hiliol neu ymosodol; 2.1.3 cynnwys deunydd pornograffig (sy'n cynnwys testun, lluniau, fideos a sain o natur rywiol); 2.1.4 cynnwys lluniau sarhaus neu ddifrïol am ryw, hil, crefydd neu gred, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, oed, anabledd neu gyfeiriadedd rhywiol; 2.1.5 cynnwys deunydd sy'n torri hawliau trydydd parti (yn cynnwys hawliau eiddo deallusol); 2.1.6 anghyfreithlon neu'n amhriodol mewn modd arall.

2.2 Ni ddylid lawrlwytho fideos, cerddoriaeth, lluniau, testun a chynnwys perthnasol arall sydd o dan hawlfraint o'r rhyngrwyd. Byddwch yn ein hindemnio ni ac unrhyw sefydliad sy'n rheoli a/neu gefnogi ein cysylltiad di-wifr am bob colled, difrod, traul (gan gynnwys costau a threuliau cyfreithiol rhesymol), atebolrwydd neu honiadau sydd o ganlyniad i chi'n torri unrhyw rai o delerau ac amodau defnyddio'r gwasanaeth di-wifr.

2.3 Mae Chapter a'n darparwr, Clearstream, yn monitro'r defnydd o'r gwasanaeth di-wifr, ac rydym yn cadw'r hawl i derfynu neu wahardd eich cysylltiad i'r rhwydwaith dros dro os canfyddir eich bod yn ymwneud â gweithgarwch sy'n mynd yn groes i unrhyw ddarpariaeth yn y cytundeb hwn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, 2.1 i 2.3 uchod.

2.4 Nid ydym yn argymell eich bod yn defnyddio ein rhwydwaith i anfon neu dderbyn data personol/cyfrinachol. Bydd dewis gwneud hynny ar eich risg eich hunan.

2.5 Ni allwn warantu bod eich data'n ddiogel wrth ddefnyddio ein rhwydwaith. Nid ydym yn atebol am unrhyw wybodaeth sy'n cael ei difrodi neu sy'n mynd ar goll, yn cynnwys yr hyn sydd wedi'i nodi yn 1.3

3. Gweithgarwch troseddol

3.1 Ni chewch ddefnyddio'r rhwydwaith i gyflawni trosedd yn ôl cyfraith y Deyrnas Unedig, Ewrop nac unrhyw Gyfandir/Gwlad arall.

3.2 Rydych yn cytuno ein bod ni'n cadw'r hawl i gydweithredu â Gorfodi'r Gyfraith ac i ddarparu unrhyw dystiolaeth, gan gynnwys eich cyfeiriad IP iddyn nhw, os ydych yn cyflawni unrhyw weithgarwch anghyfreithlon wrth ddefnyddio ein rhwydwaith.

4. Telerau eraill

4.1 Llywodraethir y cytundeb hwn gan gyfraith Cymru a Lloegr, ac mae'n atebol i awdurdod llysoedd Cymru a Lloegr sydd wedi'u lleoli yng Nghymru.

Telerau ac Amodau