Lleoliad: Oriel
Dyddiad: dydd Sadwrn 11 Gorffennaf - dydd Sul 6 Medi

Gallery open:

  • Tue / Wed / Sat / Sun 12-6pm
  • Thu / Fri 12-8pm
  • Closed Monday

NEGES BWYSIG

You can enjoy the content we have for this event but you can no longer book online for this event.

Thirteen Blackbirds Look At A Man

Oriel

Fiona MacDonald, Cathie Pilkington, Annie Whiles & Sean Ashton

Mae artistiaid yr arddangosfa hon yn chwilio am gyseiniant a chysylltiad mewn mytholeg. Waeth beth fyddo gofynion ffasiynau cyfoes, mae eu gwaith yn ddyhead greddfol ac yn gwest am fan lle mae pethau bob dydd yn encilio, lle y gall teyrnas y dychymyg ddwyn ffrwyth.

Rydym yn byw mewn byd cymhleth lle mae cysylltedd, a ystyrid unwaith yn beth hudolus, yn cael ei ystyried bellach mewn ffyrdd mwyfwy rhesymegol. Ac eto mae yna rywbeth sydd yn aros, rhyw elfen anesboniadwy: mae mytholeg fel petai’n ‘gronfa’ o’r ‘dirgelion’ hyn.

Man lle mae alegorïau a chyfresi cymhleth o ddigwyddiadau fel petaent yn ceisio egluro deddfau natur a’r bydysawd – a chadw hefyd elfen o ryfeddod sydd yn gwrthsefyll rheswm. Mae’r parth hwn, y parth mytholegol, yn un sy’n cofleidio gwrthddywediadau ac mae creulondeb a drama ei straeon yn syfrdanol, ar brydiau.

Mae artistiaid yr arddangosfa hon yn ymwneud â’r gofod mytholegol ag angerdd greddfol a dogn helaeth o hiwmor. Mae eu gweithiau fel petaent yn datgelu syniadau am gyfriniaeth weledol a theimladau neo– grefyddol. Mae’r cymeriadau wedi eu tynnu o fywyd go iawn, o’r Beibl, o chwedlau Groegaidd neu o straeon tylwyth teg Almaenaidd ond maent wedi eu gwreiddio bob un mewn perthynas â ‘naratifau cysegredig’.

Mae Fiona MacDonald yn tynnu ar reolau diwylliannol straeon tylwyth teg a’r dychymyg. Mae’r hierarchaeth draddodiadol rhwng pobl, anifeiliaid a phlanhigion yn diflannu ac mae hi’n archwilio syniadau am ansicrwydd, croesrywedd a chyd-ddibyniaeth. Mae hi’n ymddiddori mewn deunyddiau, yn y corfforol ac mewn agweddau perthynol, prosesaidd ar gelfyddyd weledol. Mae hi’n ymwneud yn bennaf â phynciau sy’n ymwneud â lle ac â rhyngweithio â bodau annynol. Mae ei dulliau yn cynnwys paentio, cerflunwaith, fideo a ffotograffiaeth, ac fe gyfunir y rhain o bryd i’w gilydd mewn casgliadau neu grwpiau llac sy’n adleisio graddfeydd anghymesur a materoldeb y byd naturiol. Mae’r gweithiau gorffenedig yn llithro - yn amseryddol ac yn emosiynol - rhwng y cyffredin a’r gwych. 

Mae Fiona MacDonald yn byw ac yn gweithio yng Nghaint. Cyflwynir ei harddangosfa ‘Woodland Portrait Project’ yn Peacock Visual Arts yn Aberdeen ac yn Kaleidoscope yn Sevenoaks yn 2015. Hi oedd Cymrawd Paentio Abbey yr Ysgol Brydeinig yn Rhufain yn 2011. Mae ei harddangosfeydd unigol blaenorol yn cynnwys Morffology yn Maddox Arts yn 2009, Anthropoflora yn Long and Ryle 2007 a Habitat yn Phoenix Arts, Brighton yn 2006. Mae ei sioeau yn rhan o ddeuawd yn cynnwys Phyllida Barlow a Fiona MacDonald, CoExist, Southend a A Point in a Field gydag Anne Gathmann yn yr Exeter Phoenix yn 2010. Hyfforddodd Fiona yng Ngholeg Celfyddyd Chelsea a Phrifysgol Fetropolitan Leeds.

fiona1macdonald.wordpress.com

Mae Cathie Pilkington yn gerflunydd ac yn artist ffigurol sy’n gweithio yn Llundain. Mae hi’n enwog am grefftio ffurfiau cynyddol amwys. Mae ei gwaith cerfluniol yn dod â bydoedd cydberthynol a gwrthweithiol celfyddyd gain a chrefft at ei gilydd. Mae hi’n creu darnau’n ofalus ag amrywiaeth eang o ddeunyddiau. Mae hi’n cynnwys elfennau parod yn eu gwaith – caiff y rhain eu rhoi at ei gilydd mewn modd anstrwythuredig – yn ogystal â thechnegau a phrosesau mwy cyfarwydd fel modelu, cerfio a phaentio. Yn yr arddangosfa hon, mae Pilkington yn dangos casgliad o tableaux cerfluniol a gwrthrychau eraill mewn strwythur pren sy’n gweithredu fel, ac yn gyfeiriad at, system o silffoedd yn y cartref neu ddodrefnyn i rannu ystafell. Caiff y dryswch bwriadol o wrthrychau ffurfiol a gwrthrychau hapgael ei ategu gan y modd y cyflwynir yr eitemau hyn – maent wedi eu gosod mewn gofod sydd fel petai’n pendilio rhwng storfa ac arddangosfa. 

Mae Cathie Pilkington yn byw ac yn gweithio yn Llundain. Astudiodd am radd BA Technegau’r Gof Arian yng Ngholeg Celfyddyd Caeredin ac fe ddyfarnwyd iddi wedi hynny Wobr Gyntaf John Watson am Gelfyddyd. Aeth yn ei blaen i astudio Cerflunio yn y Coleg Celfyddyd Brenhinol a dyfarnwyd Cymrodoriaeth Celfyddyd Gain Cheltenham iddi yn 1998. Mae ei harddangosfeydd diweddar yn cynnwys ‘The Value of the Paw’, Amgueddfa Plentyndod y V & A, 2012. Mae ei gwaith yn rhan o gasgliadau Sefydliad Deste, Athen, Oriel Gelfyddyd Dinas Manceinion a Chasgliad David Roberts. Dyfarnwyd iddi Wobr Teulu Sunny Dupree i Artist Benywaidd yn Arddangosfa Haf 2014 ac fe’i hetholwyd i’r Academi Frenhinol ym mis Mai 2014. Cynrychiolir Pilkington gan Marlborough Fine Art, lle y cyflwynwyd ei harddangosfa unigol ddiweddaraf, yn 2014. 

www.marlboroughfineart.com

Mae Annie Whiles yn ymwneud â chelfyddyd fel petai’n ymwneud â pheth tra amheus. Mae hi’n rhan o berthynas â iaith gynrychioliadol sy’n archwilio’r tyndra rhwng yr hyn a wyddwn yn reddfol a’n hymddygiad posib fel artistiaid a chynulleidfaoedd cyfoes. Mae hi’n gweithio’n agos â dyfeisiau darluniadol ac mae hynny’n arwain at ymwneud difyr rhwng y cyffredin a’r gwyrthiol, rhwng realaeth Sofietaidd a swrrealaeth. Mae ganddi ddiddordeb yn y syniad o berchnogaeth sydd yn ein clymu at hud a lledrith, fel petai’n rhyw fath o eiddo coll diwylliannol. Mae gwaith Whiles yn cyfeirio at iaith arwyddluniol ac at arteffactau seremonïol, defodol a chymdeithasol. Mae hi’n creu cerfiadau pren, darnau wedi’u brodio â llaw, darluniau a ffilmiau. Mae i’w gwaith gysylltiadau sicr â St Copertino, nawddsant gofodwyr, a oedd yn enwog am ei allu i ymddyrchafael ac a enillodd y llysenw ‘Cegrwth’, am ei fod yn gyson gegrwth. Mae Whiles yn gweithio ar hyn o bryd ar brosiect sy’n archwilio pobl gegrwth gyfoes - llwythi o gerfiadau pren wedi’u paentio sydd yn gallu teithio heb symud. Gall y llwythi hyn anghofio eu presenoldeb materol ond ni allant ddianc rhag eu digrifwch eu hunain. 

Mae Annie Whiles yn ddarlithydd stiwdio ar gwrs BA (Anrh) Celfyddyd Gain Coleg Goldsmiths. Mae ei harddangosfeydd unigol yn cynnwys ‘Beggars Belief’ yn Danielle Arnaud yn 2011 a Cuckoo yn 2008. Aeth yr arddangosfa ar daith hefyd i Oriel Gelf Grundy yn Blackpool. Mae ei sioeau grŵp yn cynnwys, ‘No Now!’, Space Station 65, 2012; ‘Pile’, Chapter, Caerdydd, 2011; ‘The Peckham Experiment’, Gofod Celfyddydol Camberwell, 2009, a ’The Fabric of Myth’, Compton Verney, 2008. Mae ei sioeau yn rhan o ddeuawd yn cynnwys ‘Annie Whiles ac Alison Jones’, Oriel Coleg York, 2012 a ‘United We Fall - Annie Whiles a Mark Pearson’, Oriel Standpoint, Llundain, 2008. 

www.anniewhiles.com

Mae Sean Ashton yn gelwyddgi sy’n byw yn Llundain. Mae ei gelwyddau diweddar yn cynnwys ‘Mr Heggarty Goes Down’ i Collapse Vol. VIII, stori am academydd sy’n defnyddio’i gorff i brofi damcaniaeth am bosibiliadau radical; a ‘The Portrait of Cary Grant’, gwaith dychanol am gasglwr gweithiau celfyddydol enwog, a gomisiynwyd gan Sefydliad Jerwood i gyd-fynd â’r sioe ‘Suspicion’ (cwblhawyd y ddau ddarn yn 2014). Yn 2007, cyhoeddodd lyfr o gelwyddau, ‘Sunsets and Dogshits’ (Alma Books), casgliad o adolygiadau o weithiau celf apocryffaidd, llyfrau, digwyddiadau chwaraeon a ffenomenau diwylliannol eraill. Mae e’n celwydda’n rheolaidd ar ran yr Art Review, cylchgrawn sydd yn rhoi sylw i gelwyddau gweledol artistiaid cyfoes.  

Cynhyrchwyd cyhoeddiad yn cynnwys ysgrif gan Sean Ashton i gyd–fynd â’r arddangosfa a bydd hwn ar gael am £10 yn ein swyddfa docynnau o fis Awst ymlaen. I archebu copi ymlaen llaw, e–bostiwch visual.arts@chapter.org. Cofiwch gynnwys  y côd 13JULY i gael gostyngiad o 20%, cyn diwedd mis Gorffennaf.

Derbyniodd yr arddangosfa hon gefnogaeth ariannol gan Sefydliad Henry Moore, Prifysgol Goldsmiths Llundain a Chanolfan Diwylliant a’r Celfyddydau Prifysgol Beckett Leeds. Gyda diolch i Oriel Celfyddyd Gain Marlborough, Llundain.

 

 

Fy Nghyfrif Chapter

Wedi colli eich cyfrinair?

Ddim yn aelod eto?

×