Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

GALLERY: Human Conditions of Clay

ORIEL: Cyflyrau Dynol Clai

Pio Abad, Jonathan Baldock, Oliver Beer, William Cobbing, Shawanda Corbett, Nathalie Djurberg & Hans Berg, Ryan Gander, Antony Gormley, Nancy Herbert, Lubaina Himid, Rachel Kneebone, Lindsey Mendick, Zoë Paul, Tal R, Renee So, Francis Upritchard ac Ai Weiwei   

Curadwyd gan Deborah Smith 

Mae Cyflyrau Dynol Clai yn archwilio sut caiff dynoliaeth ei mynegi drwy ddefnydd materol o glai – gwaith celf sy’n meddu ar bresenoldeb ac ôl dynol. Mae’r artistiaid yn y sioe yn dangos defnydd dynamig o glai drwy addasu’r deunydd a’i gyflwyniad – o osodwaith, animeiddiadau, a gwaith ar bapur, i gerflunwaith, ffotograffiaeth a pherfformiad fideo – wrth gyfleu eu llinellau ymholi a’u diddordebau mewn hanes, materion cyfoes, ymddygiad dynol, llên gwerin a thraddodiad.

Mae arfer Shawanda Corbett yn archwilio gwahanol gylchoedd o fywyd dynol drwy ddamcaniaeth seiborg, i gwestiynu beth sy’n creu corff llawn. Yn y ffotograffau It was just yesterday a Now go around the corner and get your brother (o 2021) mae Corbett yn gosod ei hunan yn ganolog i’r gwaith, gan orchuddio ei hwyneb mewn slip clai, gyda llinellau i gyfleu ystumiau, gan gyfeirio at ffilmiau mud y dauddegau a’r tridegau, a Buster Keaton yn enwedig, a gafodd y ffugenw ‘The Great Stone Face’ o ganlyniad i’w fynegiant wyneb di-ystum.

Cerfluniau hunangofiannol gan Lindsey Mendick yw Putin, Sushi, Tea a Cigs (oll o 2020). Mae’r gwaith wedi’i ysbrydoli gan straeon rhyngblethol awdur benywaidd, iselder, ac ysbiwyr Rwsiaidd. Pan oedd hi’n ddeunaw oed, cafodd Mendick chwalfa nerfol, a gadawodd yr ysgol gelf a dychwelyd i gartref ei rhieni yng ngogledd Llundain. Yn dioddef ag agoraffobia ac insomnia, ac yn gweld rhith o ddynion mewn dillad duon o’i ffenest, mae’n darganfod bod eu cymydog, yr ysbïwr Rwsiaidd Alexander Litvinenko, wedi cael ei wenwyno. Mae’r gwaith yma’n adrodd y bennod yma:

Mae’r cerfluniau ffigurol yn Hot Future (2018), Four Dead a Buey (ill dau o 2017) gan Francis Upritchard yn cynrychioli “harneisiau pobl”, a wnaed i osgoi categoreiddio, “cerfluniau yw’r rhain: pethau heb hunan ysbryd”. Mae’r cyrff nodweddiadol yma gan Upritchard wedi’u lliwio’n llachar a’u haddurno mewn dillad traddodiadol o wahanol rannau o’r byd.

Animeiddiad stop-symud yw Dark Side of the Moon (2017) gan Natalie Djurberg a Hans Berg, sy’n defnyddio vignettes clai gyda cherddoriaeth hudol. Mae straeon tylwyth teg dirdro wedi'u cydblethu'n ddi-dor i adrodd stori'r lleuad a chymeriadau eraill.

Mae arfer Antony Gormley yn archwilio natur y gofod mae bod dynol yn byw ynddo. Yn Blanket Drawing I (1983) caiff y lle y mae corff yn preswylio ynddo ei ddiffinio mewn slip clai tsieina, gan gael gwared ar gorfforoldeb y corff ei hunan.

Yn y fideo Long Distance (2018) gan William Cobbing, mae perfformwyr yn mynd ati’n ddall i addasu clai amrwd sy’n gorchuddio eu pennau. Mae’r cyrff sydd wedi’u cysylltu gan y clai yn anwesu, dyrnu a phrocio’n barhaus, mewn ymgais i ffurfio siâp sefydlog, heb ganlyniad.

Mae Ai Weiwei yn cymhwyso ei dechnegau artistig a chreadigol ei hunan i ddeunydd traddodiadol porslen. Mae Porcelain Vase (Crossing of the Sea) (2017) yn cyfleu, ar draws ei arwynebau gwydrog, ddelweddau arluniol o ddadleoliad dynol trasig, trawma a dioddefaint ffoaduriaid sy’n croesi’r môr.

Mewn manylder trylwyr, mae Remain (2015) yn cyflwyno grŵp o esgyrn a ganfuwyd yn y tir mewn gwersyll llafur a fu’n gweithredu o dan gyfundrefn y Cadeirydd Mao yn y pumdegau. I Pio Abad, mae cloddio naratif drwy gatalogau ocsiwn yn datgelu hanesion preifat pobl gyhoeddus. Yn Decomposition, No2 (2019) mae cyfres o arluniadau Abad mewn inc India dulas yn cynrychioli’r 24 fas porslen Tsieineaidd a werthodd y Brodyr Lehmann mewn ocsiwn, ddwy flynedd ar ôl i’w cwmni daliannol enwog ddymchwel.

Mae Rachel Kneebone yn croesawu natur anrhagweladwy y deunydd o’i dewis, sef porslen, a’r broses danio. In Whirl  (2017) mae Kneebone yn cyfleu breuder y deunydd a symudiad troelli cyflym, gan ddefnyddio motiffau rhyngblethol fel tendriliau, plygiadau, rhubanau a sfferau i bwysleisio symudiad a hylifedd.

Caiff techneg hynafol o’r 16eg ganrif, sef tanio raku Siapaneaidd, ei harchwilio yn Scholar’s Palace (2015) gan Tal R. Mae anghysondeb i’r broses yma - wrth danio, caiff ocsigen ei dynnu o’r clai gan adael yr wyneb yn ddu oherwydd dwyster y cysylltiad. Yr hyn sy’n weddill yw harddwch ar ffurf organig, wedi’i siapio gan hanes, o’r hyn mae Tal R yn ei ddisgrifio fel ei ‘gymylau cerrig’.

Mae arluniad wal Venus of Valdivia (2019) gan Renee So. wedi’i wneud o lawer o deils mewn palet o liwiau rhydlyd, ac mae’n cyfleu dwy fenyw â gwallt mawr, a ysbrydolwyd gan ffigurau hanesyddol Fenws o Valdivia, totemau ffrwythlondeb sy’n adnabyddus am eu steiliau gwallt mawreddog nodedig. Gyda dau fas newydd wedi’u torchi’n draddodiadol, mae Untitled (2021) yn cyfeirio at sawl genre o gelf a chrochenwaith cynhanesyddol.

Tapestri mawr yw Our Bodies, In Fragmented Gesture (2019) gan Zoë Paul, a wnaed â llaw o gleiniau bach unigol sydd wedi’u tanio ar wahanol dymereddau i greu ystod o liwiau priddlyd o frown, gwyn a glas tywyll. Caiff y gleiniau eu plethu i olygfa ffigurol alegorïaidd sy’n cyfleu ffigurau noeth gwrywaidd a benywaidd.

Casgliad o hen lestri, dysglau a jygiau arddurniadol yw Swallow Hard: The Lancaster Dinner Service (2007/2017), a brynwyd o gwmpas Caerhirfryn ac sydd wedi’u paentio gan Lubaina Himid. Mae gwaith Himid yn deffro ein hymwybyddiaeth gydag atgofion o gaethweision, bwydydd siwgrog, dodrefn mahogani, teuluoedd barus, tobaco, a ffabrig cotwm, ac yn eu cymysgu gyda blodau gwylltion Prydain, pensaernïaeth gain, a phatrymau Affricanaidd.

Yn Resonance Vessels (British Quartet) (2021) gan Oliver Beer, mae casgliad o wrthrychau teuluol yn dod yn fyw wrth i atgofion acwstig y tu mewn i bob llestr gynyddu, gan ryddhau sain a gaiff ei bennu’n gynhenid gan gyfaint a geometreg benodol y gwrthrych.

Mae Maske (2020) gan Jonathan Baldock yn llawn hiwmor a naws chwareus, ac yn gyfres o wynebau serameg dau ddimensiwn. Mae masgiau o liwiau llachar a mynegiannau wyneb anarferol, lle mae crychau o glai yn awgrymu plygiadau croen a thoriadau a chwyddiadau, yn datgelu nodweddion fel clustiau, llygaid a thrwyn. 

Mae serameg lliwgar a mygydau gwau Nancy Herbert yn atseinio traddodiadau o ddefodau a seremonïau, a ysbrydolwyd gan ei threftadaeth o hanesion Celtaidd a phaganaidd a’i phrofiad byw o gelf frodorol Canada, a’i chymunedau Inuit.

Peiriant gwerthu sy’n rhyddhau gwrthrychau am gost o £10 yw Making Time (2021) gan Ryan Gander. Mae’r peiriant yn cynnwys cerrig porslen a wnaed â llaw sy’n archwilio economïau amser, arian a sylw.

 

 

Noddwyd y prosiect yma gan Henry Moore Foundation, Art Fund and Arts Council Wales 

undefined

Prisiau:

Entrance to Chapter Gallery is always free.

Mae mynediad i Oriel Chapter yn rhad ac am ddim bob amser. 


Gallery Opening Times: Tues – Sun, 11am – 5pm, closed Mondays

Oriau Agor Oriel: Mawrth – Sul, 11yb – 5yp, ar gau dydd Llun


Chapter Gallery is an international arts space that commissions, produces and presents contemporary visual and live art projects. We offer ambitious, challenging and wide-ranging programme of exhibitions, residencies, commissions and events by established Welsh and international artists.

Mae Oriel Chapter yn ofod celfyddydol rhyngwladol sy'n comisiynu, yn cynhyrchu ac yn cyflwyno prosiectau yn y celfyddydau gweledol a byw. Rydym yn cynnig rhaglen uchelgeisiol, heriol ac amrywiol o arddangosfeydd, cyfnodau preswyl, comisiynau a digwyddiadau gan artistiaid sefydledig o Gymru ac o bedwar ban byd.

-

Click here to access our Human Conditions of Clay education pack, aimed at Key Stages 2 & 3. This pack – for families and teachers – is full of information about the artists and their artworks, themes explored in the exhibition, and creative activities inspired by the work on display. 

Gallwch gael mynediad at ein pecyn addysg hefyd, sy’n llawn syniadau i helpu pobl ifanc i ymgysylltu’n fwy dwys gydag artistiaid, gwaith a themâu’r sioe.

Tocynnau ac Amseroedd