Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Chapter Arts Centre Film School

Ysgol Ffilm Canolfan Gelfyddydau PChapter

Llun 1 Ion 0001 - Gwen 29 Hyd 2021

Cyfres o bedair darlith ryngweithiol a dangosiadau ffilm sy’n archwilio agweddau gwahanol ar ddiwylliant ffilm a dealltwriaeth o ffilm, yn addas i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed. Bydd y darlithoedd a’r dangosiadau yma’n cael eu cynnal wyneb yn wyneb yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter. Archebwch le ar ddigwyddiad neu ddau!

Sesiynau:
Mercher 27 Hydref: Iaith Ffilm 
Iau 28 Hydref: Hanes Ffilm  
Gwener 29 Hydref: Technegau Golygu 

Amserlen (12.30 - 4.30pm):
12.15pm - Cofrestru 
12.30pm - Darlith Ryngweithiol 
2pm - Egwyl 
2.30pm - Dangosiad Ffilm 

Mercher 27 Hydref​: Iaith Ffilm 
Mae’r ddarlith ryngweithiol yma’n ceisio ateb y cwestiwn: Beth yw Iaith Ffilm? Gan ddefnyddio amrywiaeth o glipiau, a thrwy ymarferion unigol a thrafodaeth grŵp, bydd y ddarlith yn archwilio sut caiff ystyr ei greu drwy osod delweddau sy’n symud a sain gyda’i gilydd, a sut mae gwahanol genres yn defnyddio iaith ffilm mewn gwahanol ffyrdd. Bydd y cyfranogwyr yn gweld sut caiff ffilm ei chreu, yn datblygu eu dealltwriaeth feirniadol o ffilm, ac yn gallu siarad am ffilm gan ddefnyddio geirfa feirniadol ehangach a mwy gwybodus. 

Iau 28 Hydref: Hanes Ffilm 
Cafodd y ffilm gyntaf ei chreu dros 120 mlynedd yn ôl. Dros y blynyddoedd, mae datblygiad ffilmiau a iaith ffilm a thechnoleg wedi creu cerrig milltir pwysig yn Hanes Sinema; y defnydd o sain, symud at liw, defnyddio montage, cynnwys animeiddio stop-symud fel effeithiau arbennig, effeithiau digidol, a symud at sinema 3D a 4D. Yn y sesiwn yma, bydd cyfranogwyr yn archwilio’r cerrig milltir allweddol yma ac yn gwylio clipiau i gefnogi eu dysgu. Bydd cyfranogwyr yn cael eu hannog i greu eu hanes ffilm eu hunain, ac ystyried Sinema mewn cyd-destun byd-eang. 

Gwener 29 Hydref: Technegau Golygu 
Golygu yw rhan greadigol derfynol y broses greu ffilmiau. Gall ychwanegu sain ac effeithiau sain at glipiau ar ôl eu saethu ddylanwadu’n fawr ar edrychiad a theimlad ffilm. Yn ystod y Ddarlith Ryngweithiol yma, bydd y cyfranogwyr yn archwilio sut caiff golygu ei ddefnyddio i bennu cyflymder a rhythm ffilm. Bydd y ddarlith hefyd yn archwilio’r broses ôl-gynhyrchu yn gyffredinol, a bydd hefyd yn trafod Foley, golygu sain, ac effeithiau arbennig. Fel pob darlith yn y gyfres yma, bydd y ddarlith yn cael ei chefnogi gan glipiau ffilm, ymarferion unigol a thrafodaeth grŵp. 

Mae nifer cyfyngedig o fwrsariaethau ar gael ar gyfer pobl ifanc sy’n dymuno mynd i’r bob darlith, ond sy’n byw mewn cartref incwm isel. I wneud cais am ffurflen gais bwrsariaeth, anfonwch e-bost at: learning@chapter.org

Mae’r gweithgarwch yma’n rhan o raglen Academi Ffilm BFI ledled Prydain, a chaiff ei gefnogi gan arian y Loteri Genedlaethol.

undefinedundefined

 

 

Prisiau:

Each session costs £15pp

Mae pob sesiwn yn costio £15 y pen

After booking, you'll receive an e-ticket to your email inbox. Please bring this with you to the workshop.

If you have specific access requirements, please email learning@chapter.org

For ticket queries, please email ticketing@chapter.org

Tocynnau ac Amseroedd