Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu, bydd angen pàs Covid cyfredol, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar. Am fanylion a gwybodaeth ar pàs Covid, cliciwwch yma.

Ymweliad

Beth ddylech chi wybod cyn ymweld

Beth ddylech chi wybod cyn ymweld

Croeso! Ar y dudalen yma, bydd gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl pan fyddwch chi’n dod i Chapter, a manylion y mesurau sydd ganddon ni ar waith i sicrhau bod eich ymweliad mor bleserus a diogel â phosib. Caiff y dudalen yma ei diweddaru'n rheolaidd, felly cofiwch ei gwirio cyn ymweld â ni er mwyn sicrhau eich bod wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Diweddariad pwysig – pàs Covid yn ein sinemâu a theatrau o 15 Tachwedd ymlaen

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu o 15 Tachwedd ymlaen, bydd angen pàs Covid cyfredol i nodi eich bod wedi’ch brechu’n llawn, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar (o fewn 48 awr).

Gallwch gofrestru am bàs Covid ar wefan y GIG yma

Bydd eich pàs Covid a chanlyniadau profion llif unffordd yn cael eu gwirio ar bwynt mynediad ein sinemâu, theatrau ac unrhyw ofod lle mae perfformiad yn digwydd.

Gallwch gyflwyno eich pàs Covid fel un o’r canlynol:

 • Fel pàs Covid digidol y GIG (gyda chod QR) i brofi eich statws brechu.
 • Fel tystysgrif wedi’i hargraffu yn cadarnhau eich statws brechu. Dylech nodi y gall tystysgrifau papur gan Lywodraeth Cymru gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i’ch cyrraedd, felly bydd angen paratoi ymlaen llaw.

Os nad oes gennych chi bàs Covid, bydd angen dangos cadarnhad o brawf llif unffordd negyddol a gafwyd drwy neges destun neu e-bost gan gov.uk. Bydd hefyd angen dangos prawf o hunaniaeth ochr yn ochr â’ch canlyniad prawf.

Os ydych chi eisoes wedi archebu tocyn ar gyfer digwyddiad a gynhelir ar 15 Tachwedd neu ar ôl hynny, gallwch wneud cais am ad-daliad os nad oes modd i chi ddangos pàs Covid neu dystiolaeth o brawf negyddol. O 15 Tachwedd ymlaen, os ydych chi’n archebu i ddod i weld perfformiad neu ffilm, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud hyn cyn ymweld, neu bydd yn rhaid i ni wrthod mynediad, ac ni fyddwch yn cael ad-daliad.

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar y pàs Covid a phrofion llif unffordd, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu darllen ein cwestiynau cyffredin.

Diweddarwyd 21 Hydref 2021

Rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau er mwyn sicrhau bod eich ymweliad â ni yn haws ac yn fwy pleserus fyth! Does dim angen mewngofnodi wrth y dderbynfa mwyach, a does dim angen i ni gymryd eich manylion felly bydd modd i chi symud yn rhydd drwy’r adeilad. Gofynnwn i chi gadw hygyrchedd a diogelwch mewn cof, felly peidiwch ag ymgynnull yn ein coridorau na mewn grwpiau. Oni bai eich bod wedi’ch eithrio, byddwn ni’n dal i ofyn i chi wisgo mwgwd wrth symud o gwmpas yr adeilad, yn y tai bach, yn ein dangosiadau ffilm, ein harddangosfeydd a’n perfformiadau theatr.

Caffi Bar
Os ydych chi’n ymweld â’n caffi bar, does dim angen archebu ymlaen llaw. Pan fyddwch chi’n cyrraedd, dewch i mewn a dewch o hyd i sedd wag. Yna gallwch archebu mewn dwy ffordd: dilyn y cyfarwyddiadau syml ar eich bwrdd gan ddefnyddio’r cod QR, neu archebu wrth gownter y caffi bar. Os byddwch chi’n archebu wrth y cownter, cofiwch y byddwn ni’n gofyn i chi am rif eich bwrdd, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael bwrdd yn gyntaf. Sut bynnag y byddwch chi’n gwneud eich archeb, bydd aelod o’n tîm yn dod â’ch bwyd a’ch diod at y bwrdd. Cofiwch nad ydyn ni’n cadw byrddau mwyach.

Sinemâu
Os ydych chi wedi archebu tocyn ar-lein, gallwch fynd yn syth i’r sinema a sganio’r cod QR ar eich tocyn wrth y fynedfa. O 29 Hydref 2021, rydyn ni’n dychwelyd i seddi heb eu cadw. Mae hyn yn golygu na fydd gennych rif sedd dynodedig, felly gallwch ddewis eich sedd. Er eich cyfforddusrwydd a’ch diogelwch, rydyn ni’n gwerthu nifer is na’r capasiti llawn, felly dylech allu cadw rhywfaint o bellter rhwng grwpiau eraill, ond allwn ni ddim gwarantu hyn bob tro. Mae gofyn i chi wisgo masg yn ystod y dangosiad ffilm.

Theatr
Os ydych chi wedi archebu tocyn ar-lein, gallwch fynd yn syth i’r theatr a sganio’r cod QR ar eich tocyn wrth y fynedfa, a bydd ein tywysydd yn mynd â chi i mewn. O 29 Hydref 2021, rydyn ni’n dychwelyd i seddi heb eu cadw. Mae hyn yn golygu na fydd gennych rif sedd dynodedig, felly gallwch ddewis eich sedd. Er eich cyfforddusrwydd a’ch diogelwch, rydyn ni’n gwerthu nifer is na’r capasiti llawn, felly dylech allu cadw rhywfaint o bellter rhwng grwpiau eraill, ond allwn ni ddim gwarantu hyn bob tro. Mae gofyn i chi wisgo masg yn ystod y perfformiad. Os ydych chi’n mynd i gig sefyll neu ddigwyddiad lle caniateir diod, does dim angen i chi wisgo masg pan fyddwch chi yn y gofod.

Oriel
Mae mynediad i’r oriel am ddim a does dim angen archebu. Er eich cyfforddusrwydd a’ch diogelwch, byddwn ni’n parhau i gyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i 10 ar y tro, ac fe’ch cynghorwn i wisgo mwgwd wrth symud o gwmpas y gofod. Os hoffech weld ein harddangosfa, ewch yn syth at y fynedfa lle bydd aelod o’n tîm yno i’ch croesawu.

Gofodau llogi
Os ydych chi wedi llogi ystafell gyda ni, bydd angen i chi gofrestru wrth ein desg wybodaeth fel bod modd i’n staff roi allwedd i chi.

Er y bydd rhai o’n cyfyngiadau’n cael eu codi, rydyn ni am i chi wybod bod eich diogelwch a’ch cyfforddusrwydd yn dal i fod yn flaenoriaeth gennym. Bydd ein timau yn dal i ddilyn trefn lanhau fanwl, mae digonedd o lanweithydd dwylo ledled yr adeilad, a byddwn ni’n parhau i wisgo mygydau i’ch cadw chi mor ddiogel â phosib.

Diolch am weithio gyda ni i sicrhau bod modd i ni ddiogelu’r bobl fregus sy’n defnyddio ein hadeilad bob dydd, a chadw ein staff yn ddiogel fel bod modd i ni gynnig y gorau i chi o fyd celf, ffilm, perfformio, bwyd a diod.

 

Y newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud i'ch cadw chi'n ddiogel

Rydyn ni wedi gwneud gwelliannau i'n hadeilad er mwyn sicrhau ei bod hi'n ddiogel i chi ddychwelyd: 

 • Gorsafoedd diheintio dwylo
 • Trefn lanhau drylwyr
 • Capasiti llai
 • Cyfarpar diogelu personol i'r staff
 • Mwy o arwyddion i'ch tywys
 • Archebion ar-lein ar gyfer y Caffi Bar a'r Sinema
 • Tocynnau hunan-sganio
 • Gwasanaeth bwrdd yn y Caffi Bar
 • Taliadau di-gyswllt

Mae ein staff wedi cael hyfforddiant llawn ar y mesurau iechyd a diogelwch newydd, ac maen nhw ar gael i'ch helpu ar draws yr adeilad neu wrth ein Desg Wybodaeth. Gallwch adnabod ein timau Blaen y Tŷ gan y byddan nhw'n gwisgo crysau Chapter.

 

Beth allwch chi ei wneud i weithio gyda ni?

Gofynnwn i chi weithio gyda ni i gadw pawb mor ddiogel â phosib:

 • Peidiwch â dod i Chapter os oes gennych symptomau COVID
 • Gwisgwch orchudd wyneb
 • Defnyddiwch ddiheintydd dwylo a golchwch eich dwylo
 • Cadwch bellter cymdeithasol
 • Archebwch ar-lein ar gyfer y Caffi Bar a'r Sinema

 

Amseroedd Agor 

Mae'r adeilad ar agor 7 diwrnod yr wythnos, 8.30yb – 11.30yh

Dydd Sul – Dydd Mercher: 9yb-10yh, Iau – Sadwrn: 9yh-11yh

Desg Wybodaeth: 9yb-9yh

Caffi: Dydd Sul – Dydd Mercher 9yb-10yh, Dydd Iau - Dydd Sadwrn 9yb-11yh (gweinir bwyd drwy'r dydd, ac mae'r amseroedd gweini penodol wedi'u nodi yma

Bar: Dydd Sul - Dydd Mercher, Canol dydd – 10yh, Dydd Iau - Dydd Sadwrn, Canol dydd - 11yh

Oriel: Dydd Mawrth – Dydd Sul, 11yb–5yh, ar gau bob dydd Llun

Sinema: Llun – Sul, see film listings for specific dates & times of screenings

Theatr:See performance listingsfor specific times and dates

 

Ailagor mewn lluniau

Er mwyn eich helpu i ddychmygu'r newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud, rydyn ni wedi creu oriel o luniau

 

Cwestiynau Cyffredin

Os oes gennych gwestiwn sydd heb ei ateb yma na chwaith yn y tudalennau Bwyd & Diod, Sinema, Oriel, Gwybodaeth am Docynnau, nac Hygyrchedd, anfonwch e-bost at enquiry@chapter.org ac fe wnawn ni eich ateb cyn gynted â phosib.

Bwyd & Diod

What to know before visiting our caffi bar including how to book a table and ordering food & drink

>>>

Sinema

What to expect when attending a film screening 

>>>

Oriel

What to expect when you arrive to our gallery

>>>

Gwybodaeth Tocynnau

Ticket prices and how to book 

>>>

Hygyrchedd

>>>

Ymweliad