Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ymweliad

Ailagor mewn lluniau

Er mwyn eich helpu i ddychmygu'r newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud, rydyn ni wedi creu oriel o luniau. 

CROSEO 

Croeso i Chapter, cartref i ddwy sinema, oriel, dwy theatr, caffi-bar sydd wedi ennill gwobrau, stiwdios artistiaid a llu o fannau amrywiol sydd ar gael i’w llogi ar gyfer dosbarthiadau, gweithdai, ymarferion a chyfarfodydd.

MYNEDIAD

Mae mynediad drwy Market Place drwy’r drysau blaen drwy Blas y Farchnad yn unig. Mae ein hadeilad yn gwbl hygyrch ac mae digonedd o fannau parcio ar gyfer deiliaid bathodyn glas yn y meysydd parcio yn y tu blaen a’r tu ôl. Mae parcio am ddim.

Mae ein hadeilad ar ddau lawr ac mae yna lifft i fynd a chi i’r llawr cyntaf os na allwch ddefnyddio’r grisiau. 

Ar ein llawr gwaelod mae gyda ni dri tŷ bach sy’n hygrch i gadeiriau olwyn gan gynnwys un sydd â digon o le ac offer ar gyfer ymwelwyr sydd ddim ym gallu defnyddio’r tŷ bach yn annibynnol. Mae gyda ni dai bach bob rhywedd newydd sbon yn ein caffi-bar a thai bach un-rhywedd ar hyd coridor y sinema. Lan lofft mae gyda ni un tŷ bach sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn a digonedd o dai bach un-rhywedd. Mae cyfleusterau newid babanod ym mhob un o’n tai bach hygyrch. 

CYRRAEDD CHAPTER

 

Er mwyn ein helpu i gadw pawb yn ddiogel, rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn ein hadeilad (oni bai eich bod yn eistedd wrth fwrdd).

Os ydych chi’n ymweld â’n caffi bar, does dim angen archebu ymlaen llaw. Pan fyddwch chi’n cyrraedd, dewch o hyd i fwrdd gwag.

Mae digonedd o arwyddion i’ch cyfeirio ac mae ein staff yma i’ch helpu chi. Gallwch nabod y staff drwy eu crysau-t neu hwdis du gyda’r brand arnyn nhw.

 

Mae llai o gapasiti drwy’r holl adeilad ac rydym wedi cyflwyno trefn lanhau mwy trylwyr. Mae pob un o’n staff yn gwisgo offer diogelu (PPE) ac wedi cael hyfforddiant diweddar o ran mesurau iechyd a diogelwch.

CAFFI BAR

 

Os ydych chi’n ymweld â’n caffi bar, does dim angen archebu ymlaen llaw. Pan fyddwch chi'n cyrraedd, rhaid i chi gofrestru wrth ein desg flaen lle bydd aelod o'n tîm yn eich tywys at y bwrdd a ddyrannwyd i chi. Cofiwch nad ydyn ni’n cadw byrddau mwyach.

 

Gallwch archebu o'ch bwrdd drwy ddilyn y cyfarwyddiadau syml a ddarperir. Mae cod QR a chyfarwyddiadau syml ar bob bwrdd. Gallwch archebu a thalu drwy'ch ffôn neu ddyfais ddigidol, a does dim angen i chi lawrlwytho ap. Os yw'n well gennych, gallwch archebu o'ch sedd drwy aelod o staff.

 

Gallwch hefyd archebu bwyd a diod i fynd. Defnyddiwch daliadau digyffwrdd os yn bosibl.

ORIEL

  

Os ydych chi’n ymweld â’r oriel does dim rhaid archebu o flaen llaw ac mae mynediad am ddim. Bydd aelod o’n tîm yna i’ch croesawu a dangos y ffordd i mewn.

 

Fyddwn ni ddim yn argraffu’r taflenni gwybodaeth mwyach ond mae paneli testun tu fewn yr oriel i roi gwybod mwy i chi am yr artist(iaid) a’r gwaith ac mae ein staff yn fodlon cael sgwrs gyda chi am yr arddangosfa os hoffech wybod mwy. Mae gwybodaeth ar gael ar ein gwefan hefyd, cliciwch yma.

Mae’n orfodol gwisgo mwgwd yn yr oriel drwy’r amser.

SINEMA

 

Os ydych chi’n dod i wylio ffilm neu neu berfformiad theatr rydym yn eich annog i archebu arlein o flaen llaw. Os nad yw hyn yn bosibl gall aelod o’n tim eich helpu wrth y ddesg groeso. Allwn ni ddim derbyn arian parod am docynnau sinema mwyach felly defnyddiwch daliad digyffwrdd.

Pan fyddwch chi’n archebu arlein byddwch yn derbyn e-docyn gyda chôd QR. Dewch a hwn gyda chi ar eich ffôn neu argraffwch y tocyn adre cyn eich ymweliad.

 

Mae gyda ni beiriannau hunan-sganio tocynnau nawr wrth y fynedfa i’r ddwy sinema. Rhaid i chi sganio eich tocyn wrth ddrws y sinema.

  

Chwiliwch am sedd wag. Er mwyn i chi fod yn ddiogel a chyffyrddus rydyn ni wedi tynnu rhai seddau er mwyn creu llwybrau mynediad.

Cynghorwn eich bod yn gwisgo mwgwd.

LLOGI

 

Os ydych chi wedi llogi gofod ar gyfer gweithdy, dosbarth, cyfarfod neu ymarfer, bydd angen i chi fewngofnodi wrth y dderbynfa i gael allweddi i’ch ystafell. Ar ddiwedd bob diwrnod, bydd gofyn i chi roi’r allweddi’n ôl.

Bydd aelod o’n tîm yn eich tywys i’r gofod os nad ydych chi’n gyfarwydd â’n hadeilad. Cynghorwn eich bod yn gwisgo mwgwd nes eich bod chi yn eich ardal ddynodedig.

 

Os ydych chi wedi llogi gofod lan lofft dilynwch yr arwyddion ac arhoswch ar y chwith ar y grisiau ac yn y coridorau.

GADAEL YR ADEILAD

Bydd rhaid i chi adael yr adeilad drwy’r drysau blaen neu gefn.

Gobeithio y cewch chi ymweliad gwych a gallwn ni ddim aros i’ch gweld chi eto!

 

Lluniau: Warren Orchard

Ymweliad