Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni ar agor! Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi gwneud rhai newidiadau i’ch cadw chi’n ddiogel, gan gynnwys pellter cymdeithasol o 2 fedr, Tracio ac Olrhain, mynediad drwy’r drysau blaen yn unig, a seddi dynodedig yn ein sinemâu a’n theatrau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma

Ymweliad

Croeso

Newyddion diweddaraf 3 Ionawr 2022

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, byddwn ni’n gwneud rhai newidiadau. Rhaid defnyddio’r drysau blaen i ddod i mewn i’r adeilad ac mae angen i chi gofrestru ar gyfer Tracio ac Olrhain wrth ein desg flaen. Bydd pellter cymdeithasol o 2 fetr ym mhob rhan o'r adeilad, ac ar gyfer perfformiadau a dangosiadau ffilm, rydyn ni’n dychwelyd at seddi wedi’u cadw. Rydyn ni’n eich cynghori i archebu tocynnau ar-lein ymlaen llaw. Rhaid i chi wisgo masg oni bai eich bod yn eistedd wrth fwrdd yn ein caffi bar (mae eithriadau'n berthnasol).

Caffi Bar
Os ydych chi’n ymweld â’n caffi bar, does dim angen archebu ymlaen llaw. Pan fyddwch yn cyrraedd, rhaid i chi gofrestru ar gyfer Tracio ac Olrhain wrth ein desg flaen. Yna bydd aelod o'n tîm yn eich tywys at y bwrdd a ddyrannwyd i chi. Yna gallwch archebu mewn dwy ffordd: dilyn y cyfarwyddiadau syml ar eich bwrdd gan ddefnyddio’r cod QR, neu archebwch o'ch bwrdd gydag aelod o staff. Sut bynnag y byddwch chi’n gwneud eich archeb, bydd aelod o’n tîm yn dod â’ch bwyd a’ch diod at y bwrdd. Os ydych chi am archebu bwyd neu ddiod i fynd, bydd dal angen i chi gofrestru wrth ein desg flaen a bydd aelod o staff yn eich tywys i'r man bwyd i fyndRhaid i chi wisgo masg oni bai eich bod yn eistedd wrth fwrdd (mae eithriadau'n berthnasol). 

Sinemâu a Theatrau
Os ydych chi wedi archebu tocyn ar-lein, dylech gofrestru wrth y ddesg flaen ar gyfer Tracio ac Olrhain. Ac yna, gallwch fynd yn syth i'r sinema neu'r theatr. Bydd angen i chi ddangos pàs COVID neu dystiolaeth o brawf llif unffordd negyddol wrth fynd i mewn. Bydd seddi wedi’u cadw ac rydyn ni’n gwerthu llai o docynnau i sicrhau pellter cymdeithasol o 2 fetr. Eisteddwch yn y sedd a gadwyd ar eich cyfer (fe welwch rif eich sedd ar eich tocyn, gellir gweld cynlluniau eistedd ar gyfer ein sinemâu yma). Rydyn ni’n eich cynghori chi i archebu ar-lein ymlaen llaw. Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb yn ystod dangosiadau ffilm a pherfformiadau theatr (mae eithriadau'n berthnasol).

Oriel
Mae mynediad i’r oriel am ddim a does dim angen archebu, ond mae’n rhaid i chi gofrestru ar gyfer Tracio ac Olrhain wrth y ddesg flaen. Er eich cyfforddusrwydd a’ch diogelwch, byddwn ni’n parhau i gyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i 10 ar y tro, ac fe’ch cynghorwn i wisgo mwgwd wrth symud o gwmpas y gofod. Os hoffech weld ein harddangosfa, ewch yn syth at y fynedfa lle bydd aelod o’n tîm yno i’ch croesawu.

Gofodau llogi
Os ydych chi wedi llogi ystafell gyda ni, bydd angen i chi gofrestru wrth ein desg wybodaeth fel bod modd i’n staff roi allwedd i chi. Rhaid i chi wisgo masg nes eich bod yn yr ystafell a neilltuwyd ar eich cyfer.

 

Pàs Covid yn ein sinemâu a theatrau 

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, os ydych chi’n 18+ oed ac yn ymweld â’n theatrau neu’n sinemâu o 15 Tachwedd ymlaen, bydd angen pàs Covid cyfredol i nodi eich bod wedi’ch brechu’n llawn, neu eich bod wedi cael prawf llif unffordd negyddol yn ddiweddar (o fewn 48 awr).

Gallwch gofrestru am bàs Covid ar wefan y GIG yma

Bydd eich pàs Covid a chanlyniadau profion llif unffordd yn cael eu gwirio ar bwynt mynediad ein sinemâu, theatrau ac unrhyw ofod lle mae perfformiad yn digwydd.

Gallwch gyflwyno eich pàs Covid fel un o’r canlynol:

  • Fel pàs Covid digidol y GIG (gyda chod QR) i brofi eich statws brechu.
  • Fel tystysgrif wedi’i hargraffu yn cadarnhau eich statws brechu. Dylech nodi y gall tystysgrifau papur gan Lywodraeth Cymru gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith i’ch cyrraedd, felly bydd angen paratoi ymlaen llaw.

Os nad oes gennych chi bàs Covid, bydd angen dangos cadarnhad o brawf llif unffordd negyddol a gafwyd drwy neges destun neu e-bost gan gov.uk. Bydd hefyd angen dangos prawf o hunaniaeth ochr yn ochr â’ch canlyniad prawf.

Os ydych chi’n archebu i ddod i weld perfformiad neu ffilm, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud hyn cyn ymweld, neu bydd yn rhaid i ni wrthod mynediad, ac ni fyddwch yn cael ad-daliad.

I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar y pàs Covid a phrofion llif unffordd, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu darllen ein cwestiynau cyffredin.

Ymweliad