Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

In line with Welsh Government guidelines, we’re closed until further notice. Please check back for updates. Visit our News channel for the latest information, or see What’s On from home.

Ymweliad

Bwyd & Diod

Bwyd & Diod

Croeso'n ôl i'n Caffi Bar!

Mae ganddon ni fwydlen dymhorol flasus, ac rydyn ni wedi gwella'r gofod i gynnwys bar modern, goleuadau ecogyfeillgar, a thoiledau pob-rhywedd newydd sbon. Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, ac i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau posib pan fyddwch chi'n ymweld â ni, gofynnwn i chi weithio gyda ni drwy ddilyn ein canllawiau i ymwelwyr. I gael rhagor o wybodaeth am beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymweld, cliciwch yma.

Y Caffi Bar golau a chyfeillgar yw calon ein safle, ac mae ganddo awyrgylch bywiog ar bob adeg o'r dydd, bob dydd o'r wythnos. Dyma'r lle perffaith i fwynhau celf gyda'ch coffi, i fachu rhywbeth blasus cyn ffilm, neu i dreulio amser gyda ffrindiau dros rywbeth i'w rannu. Mae cysylltiad gwe di-wifr cyflym ar gael am ddim, ac mae croeso i chi ddefnyddio ardal newydd y gliniaduron (sydd â digonedd o blygiau trydan) fel swyddfa dros dro i gynnal cyfarfodydd anffurfiol.

Oriau Agor

Caffi

Dydd Llun - Dydd Sul: 9yb – 9yh

Rydyn ni'n gweini bwyd drwy'r dydd, ac mae'r amseroedd wedi'u nodi isod:
• Brecwast: 9 – 11.30yp
• Cinio: 12yp – 4yp
• Platiau Bach a Byrbrydau: 4yp – 9yh
• Swper: 4yp – 9yh 

Bar

Llun - Sul: 12yp – 10yh (archebion olaf 9.30yh)

 

Archebu Bwrdd

Rydyn ni'n gwybod y bydd rhai ohonoch chi am allu galw heibio pan fydd yr awydd am ein byrgyr blasus neu goffi ewynnog yn codi, ac fe wnawn ni'n gorau i groesawu ymweliadau heb archebu, ond yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni'n annog yn erbyn hyn. Dylech archebu ymlaen llaw pan fo'n bosib. Dylech nodi na chaniateir mwy na 4 person i bob archeb (mae hyn yn cynnwys plant), a bydd angen archebu'r byrddau awyr agored ymlaen llaw hefyd.

Os oes angen bwrdd i fwy na 4 o bobl o'r un cartref, bydd angen i chi archebu dros y ffôn drwy 029 2035 5664 neu anfon e-bost at reservation@chapter.org, a dod â phrawf o gyfeiriad ar gyfer pob aelod o'r grŵp.

 

Sut i archebu bwrdd:

Ar-lein

Gallwch archebu bwrdd i gael bwyd a/neu ddiod ar-lein yma.

Book with ResDiary

Ffôn

Gallwch archebu bwrdd dros y ffôn hefyd, drwy ffonio ein tîm cyfeillgar yn y Caffi Bar ar 029 2035 5664.

 

Cyrraedd eich bwrdd

 

Y drysau blaen yw unig fynedfa'r adeilad.

Pan fyddwch chi'n cyrraedd, ewch i'r ddesg flaen lle bydd aelod o'n tîm yn eich croesawu a'ch tywys at eich bwrdd dynodedig.

Bydd ein staff yn gwisgo cyfarpar diogelu personol, a bydd gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb tan eich bod yn eistedd wrth eich bwrdd. Mae glanweithydd dwylo ar gael ledled yr adeilad, ac rydyn ni'n gweithredu trefn lanhau drylwyr. Rydyn ni wedi lleihau ein capasiti, ac mae'r byrddau o leiaf 2m oddi wrth ei gilydd. Mae marciau ar y llawr i'ch helpu gyda chadw pellter cymdeithasol a chanfod eich ffordd o gwmpas y gofod.

 

Archebu bwyd a diod

 

Bydd modd archebu a thalu am eich bwyd a diod ar-lein. Dilynwch y cyfarwyddiadau syml ar eich bwrdd. Does dim angen lawrlwytho ap.

Petai'n well ganddoch chi archebu gydag aelod o staff, mae hynny'n iawn hefyd! Rhowch wybod i ni, ac fe gymerwn ni eich archeb a thaliad di-gyswllt wrth y bwrdd.

Bydd bwyd a diod yn cael ei weini i'ch bwrdd.

 

Bwydlen 

Mae ein bwydlen newydd yn cynnwys llawer o'ch ffefrynnau yn Chapter - gan gynnwys brecwast poeth swmpus, byrgys cig eidion neu blanhigion blasus, powlenni salad lliwgar, ein sglodion sglyfaethus poblogaidd, a dewis o ginio dydd Sul. Rydyn ni hefyd wedi ychwanegu rhai prydau tymhorol y byddwch chi'n siŵr o'u mwynhau! Mae ein bwydlen i'w gweld isod:

Gweld ein bwydlen

 

Bwyd i fynd

 

Mae bwyd i fynd ar gael. Pan fyddwch chi'n cyrraedd y ddesg flaen, bydd aelod o'n tîm yn eich croesawu a'ch cyfeirio at yr ardal bwyd i fynd er mwyn gwneud eich archeb. Lle bo'n bosib, defnyddiwch daliad di-gyswllt. Byddwch yn cael eich tywys i ardal aros cyn i ni eich galw er mwyn casglu'ch archeb.

 

Hygyrchedd

Dylech nodi mai'r drysau blaen yw unig fynedfa'r adeilad.

Mae ein Caffi Bar ar y llawr gwaelod lle mae mynediad gwastad i'r adeilad drwy ddrysau awtomatig. Mae gofodau parcio anabl penodedig yn y maes parcio blaen a chefn.

Rydyn ni'n wrth ein boddau o gael toiledau pob-rhywedd newydd sbon yn ein Caffi Bar, ynghyd â thoiledau ar wahân i ddynion a menywod yn yr ardal Sinema. Mae dau gyfleuster newid sy'n addas i gadeiriau olwyn, ac un cyfleuster Changing Places (sy'n cynnig digon o ofod ac offer i bobl nad oes modd iddynt ddefnyddio'r toiled yn annibynnol) ar y llawr gwaelod.

Rydyn ni wedi creu'r fideo byr yma i ddangos i chi beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n dychwelyd. Mae'r fideo'n cynnwys capsiynau yn Gymraeg neu Saesneg, gyda chyfieithiad Iaith Arwyddion Prydain.

 

Cwestiynau Cyffredin  

Croeso 'nol

>>>

Sinema

>>>

Gwybodaeth Tocynnau

>>>

Oriel

>>>

Hygyrchedd

>>>

Ymweliad