Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Rydyn ni’n agor! Digwyddiadau ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar. Mae manylion yr hyn dylech ei ddisgwyl ar gael yma. Gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn barhau i weithredu a diogelu ein dyfodol. Diolch. 

 

Ymweliad

Ailagor mewn lluniau

Er mwyn eich helpu i ddychmygu'r newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud, rydyn ni wedi creu oriel o luniau. 

CROSEO 'NOL

Croeso ‘nol i Chapter, cartref i ddwy sinema, oriel, dwy theatr, caffi-bar sydd wedi ennill gwobrau, stiwdios artistiaid a llu o fannau amrywiol sydd ar gael i’w llogi ar gyfer dosbarthiadau, gweithdai, ymarferion a chyfarfodydd.

MYNEDIAD

Mae mynediad drwy Market Place drwy’r drysau blaen yn unig. Mae ein hadeilad yn gwbl hygyrch ac mae digonedd o fannau parcio ar gyfer deiliaid bathodyn glas yn y meysydd parcio yn y tu blaen a’r tu ôl. Mae parcio am ddim.

Mae ein hadeilad ar ddau lawr ac mae yna lifft i fynd a chi i’r llawr cyntaf os na allwch ddefnyddio’r grisiau. 

Ar ein llawr gwaelod mae gyda ni dri tŷ bach sy’n hygrch i gadeiriau olwyn gan gynnwys un sydd â digon o le ac offer ar gyfer ymwelwyr sydd ddim ym gallu defnyddio’r tŷ bach yn annibynnol. Mae gyda ni dai bach bob rhywedd newydd sbon yn ein caffi-bar a thai bach un-rhywedd ar hyd coridor y sinema. Lan lofft mae gyda ni un tŷ bach sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn a digonedd o dai bach un-rhywedd. Mae cyfleusterau newid babanod ym mhob un o’n tai bach hygyrch. 

CYRRAEDD CHAPTER

 

I’n helpu i gadw pawb yn ddiogel os gwelwch yn dda gwisgwch orchudd wyneb a diheintiwch eich dwylo wrth gyrraedd.

Bydd ein staff yn eich croesawu yn y dderbynfa lle mae rhaid i chi hefyd gofrestru ar gyfer Tracio ac Olrhain. You can do this using the NHS app or we will also be taking details manually for those who don’t have a smart device or don’t wish to use the app.

Mae dwy ddesg groeso: mae un ar gyfer y caffi-bar sy’n syth o’ch blaen pan fyddwch chi’n dod mewn; a’r llall ar gyfer tocynnau, gwybodaeth a llogi, sydd ar y chwith wrth i chi ddod mewn.

 

Mae digonedd o arwyddion i’ch cyfeirio ac mae ein staff yma i’ch helpu chi. Gallwch nabod y staff drwy eu crysau-t neu hwdis du gyda’r brand arnyn nhw.

 

Mae llai o gapasiti drwy’r holl adeilad ac rydym wedi cyflwyno trefn lanhau mwy trylwyr. Mae pob un o’n staff yn gwisgo offer diogelu (PPE) ac wedi cael hyfforddiant diweddar o ran mesurau iechyd a diogelwch.

CAFFI BAR

 

Os ydych chi’n ymweld â’r caffi-bar os gwelwch yn dda archebwch fwrdd o flaen llaw. Gallwch wneud hyn drwy cliciwch yma neu ffoniwch 029 2035 5664. Cyrrhaeddwch yn brydlon ar yr adeg penodol er mwyn  i ni osgoi ciwiau yn y dderbynfa.

We are also able to seat walk-ups, but as capacity is limited we can’t always guarantee availability.

Bydd aelod o staff yn eich croesawu, gofyn am eich manylion archebu ac yn mynd a chi i’ch bwrdd.

 

Gallwch archebu bwyd a diod o’r bwrdd drwy ddilyn y cyfarwyddiadau syml sydd ar gael. Mae côd QR ar bob bwrdd sy’n mynd a chi i’n bwydlen bwyd a diod. Gallwch archebu a thalu drwy eich ffôn neu ddyfais digidol. Os nad oes gennych ddyfais clyfar gall aelod o’n tim gymryd eich archeb wrth y bwrdd. Defnyddiwch daliadau digyffwrdd os yn bosibl.

 

Gallwch hefyd archebu bwyd a diod i fynd. Pan fyddwch yn cyrraedd rhowch wybod i’n staff ac fe ddangosan nhw y ffordd i’r ardal tecawê a lle i aros ar gyfer casglu. Defnyddiwch daliadau digyffwrdd os yn bosibl.

ORIEL

  

Os ydych chi’n ymweld â’r oriel does dim rhaid archebu o flaen llaw ac mae mynediad am ddim. Mae llai o gapasiti felly arhoswch wrth y fynedfa wrth gyrraedd. Bydd aelod o’n tîm yna i’ch croesawu a dangos y ffordd i mewn.

 

Os ydych chi’n ymweld â’r oriel does dim rhaid archebu o flaen llaw ac mae mynediad am ddim. Mae llai o gapasiti felly arhoswch wrth y fynedfa wrth gyrraedd. Bydd aelod o’n tîm yna i’ch croesawu a dangos y ffordd i mewn.

Fyddwn ni ddim yn argraffu’r taflenni gwybodaeth mwyach ond mae paneli testun tu fewn yr oriel i roi gwybod mwy i chi am yr artist(iaid) a’r gwaith ac mae ein staff yn fodlon cael sgwrs gyda chi am yr arddangosfa os hoffech wybod mwy. Mae gwybodaeth ar gael ar ein gwefan hefyd, cliciwch yma.

Mae’n orfodol gwisgo mwgwd yn yr oriel drwy’r amser.

SINEMA

 

Os ydych chi’n dod i wylio ffilm rydym yn eich annog i archebu arlein o flaen llaw. Os nad yw hyn yn bosibl gall aelod o’n tim eich helpu wrth y ddesg groeso. Allwn ni ddim derbyn arian parod am docynnau sinema mwyach felly defnyddiwch daliad digyffwrdd.

At present, it is not possible to book a wheelchair space online for our cinemas. We are working on fixing this and ask, in the meantime, that you please call our Information Desk on 029 2031 1050. We apologise for any inconvenience this might cause.

Pan fyddwch chi’n archebu arlein byddwch yn derbyn e-docyn gyda chôd QR. Dewch a hwn gyda chi ar eich ffôn neu argraffwch y tocyn adre cyn eich ymweliad.

 

Mae gyda ni beiriannau hunan-sganio tocynnau nawr wrth y fynedfa i’r ddwy sinema. Rhaid i chi sganio eich tocyn wrth ddrws y sinema.

  

Mae eich tocyn yn cynnwys y rhes a rhif eich sedd benodol. Mae’n bwysig iawn eich bod chi’n eistedd yn y sedd gywir er mwyn i ni sicrhau pellter diogel rhwng ein holl ymwelwyr. Er mwyn i chi fod yn ddiogel a chyffyrddus rydyn ni wedi tynnu rhai seddau er mwyn creu llwybrau mynediad ac wedi cau rhai rhesi o seddau sydd ddim yn cael eu defnyddio.

Mae’n orfodol gwisgo mwgwd yn y sinema drwy’r amser.

LLOGI

 

Os ydych chi wedi llogi gofod ar gyfer gweithdy, dosbarth, cyfarfod neu ymarfer fe fydd rhaid i chi gofrestru yn y dderbynfa ar gyfer Tracio ac Olrhain. Rhaid i chi gofrestu bob diwrnod y byddwch chi’n llogi.

Bydd aelod o’n tîm yn dangos y gofod i chi a chi fydd yn gyfrifol am gofrestu manylion pob un sy’n dod i’r digwyddiad ar gyfer Tracio ac Olrhain. By law, you will need to keep these records for 21 days.

 

Os ydych chi wedi llogi gofod lan lofft dilynwch yr arwyddion ac arhoswch ar y chwith ar y grisiau ac yn y coridorau.

GADAEL YR ADEILAD

Bydd rhaid i chi adael yr adeilad drwy’r drysau blaen. Mae dwy allanfa ar y chwith a’r dde i’r fynedfa otomatig lle cyrrhaeddoch chi.

Gobeithio y cewch chi ymweliad gwych a gallwn ni ddim aros i’ch gweld chi eto!

 

Lluniau: Warren Orchard

Ymweliad