New kitchen hours: 9am - 6pm

Opening times
Zendaya and Josh O'Connor star in Challengers. Both are stood facing each other and Josh O'Connor has his back towards the camera. A hot pink light shines on the left side of Zendaya.

Chapter’s May Highlights

  • Published:

Gyda Experimentica a Ŵyl Animeiddio Caerdydd wedi dod i'w ben, rydym ni eisiau dweud diolch i bawb wnaeth mynychu, perfformio, gyflwyno a gweithio arnyn nhw'r flwyddyn yma. Oedd hi'n fendigedig i weld yr adeilad yn brysur gydag wynebau newydd a chyfarwydd i fwynhau'r gorau o berfformiad, animeiddio a ffilm.

Mae ein horiel yn edrych yn newydd sbon ers i ni agor y ffenestri fyny i adael golau adlewyrchu ar arddangosfa aml-gyfrwng Adham Faramawy In The Simmering Air and the Flows of the Undercurrent sy'n cyfuno ei gwaith fideo, paentio a cherflun diweddaraf am y tro cyntaf.

Ewch ar A Listening Walk yn ein caffi bar gyda geiriau Nisha Ramayya a fydd yn cymryd chi ar daith trwy dirweddau go iawn a dychmygol.

Dathlu'r ŵyl Calan Mai Gaeleg a ni am On Beltane: Alternatives to Survival gan Anushiye Yarnell, Mary-Ann Roberts a Bragod gyda Robert Evans ar ddyd Sadwrn 4 Mai.

Mae Dyad Productions a AUSTEN'S WOMEN yn ôl am ei gynhyrchiad diweddaraf o Lady Susan ac mae Everyman yn cyflwyno drama swynol a hardd, The Glass Menagerie.

Am ein hail randaliad o ein gigau y Wener pedwaredd y mis yw'r arwyr o Gymru, Islet, sy'n dod a'u pylsiau rhythmig gyffroes. Gyda chymorth gan artist Japaneaidd unigol ICHI, mae'r gig yn addo “Y cymysgedd perffaith o arbrofi ac adloniant, gyda’r ymennydd a’r galon yn cael eu swyno ar yr un pryd” (Stewart Lee).

Rydym yn edrych ymlaen at Challengersyn ein sinemâu, y ddrama rywiog a gyffroes o Luca Guadagnino. Wedi'i gynhyrchu a serennu'r dalentog Zendaya, mae'r ffilm yn dilyn y triongl cariad tyndra rhwng eu hun, Josh O'Connor a Mike Faist. Yn dychwelyd i ein sgriniau yn La Chimera, mae Josh O'Connor hefyd yn cymryd chi ar daith ramantus o ddarganfod a chynllwyn yn gomedi ffantasi o gariad wedi'i cholli Alice Rohrawacher. Dod yn fuan!

Wrth i'r haf nesáu, mae ein horiau cegin wedi newid ac rydym yn cynnig dewislen bwyd i gymryd chi trwy'r ddydd, o 9yb i 6yp. Nag ydym yn gwasanaethu bwyd ar ôl 6yp oherwydd rydyn ni eisiau ffocysu ein hegni ble mae'r galw uchaf - sef yn ystod y dydd! Felly cadw'ch llygaid ar newydd am ein dewislen bwyd newydd - lansio'n fuan!

With Experimentica 24 and Cardiff Animation Festivals wrapped up, we’d like to say thank you to everyone who attended, performed, presented and worked on them this year. It was wonderful to see the building bustling with new and returning faces all here to enjoy the best of performance, animation and film.

Our gallery looks brand new now that we've opened-up the windows to let light drift in on Adham Faramawy’s multi-media exhibition,In The Simmering Air and the Flows of the Undercurrent that for the first time combines their recent video works, paintings and sculptures.

In our caffi bar, you can go on A Listening Walk with the words of Nisha Ramayya that will take you on a journey through real and imagined landscapes.

Celebrate the Gaelic May Day festival Beltane with us for Anushiye Yarnell, Mary-Ann Roberts and Bragod with Robert Evans' On Beltane: Alternatives to Survival on Saturday 4 May.

Dyad Productions' AUSTEN'S WOMEN are back for their latest production Lady Susan and Everyman brings The Glass
Menagerie
a haunting drama with charm and beauty.

For the second installment of our Fourth Friday gigs, Welsh cult heroes Islet bring their exhilarating rythmic pulses. With support from Japanese solo artist ICHI, the gig promises "The perfect mix of experimentation and entertainment". (Stewart Lee)

We're looking ahead to Challengers, the thrilling and sexy drama from Luca Guadagnino. Produced by and starring the talented Zendaya, the film follows the tense love triangle between herself Josh O’Connor and Mike Faist. Returning to our screens in La Chimera, Josh O’Connor also takes you on a romantic journey of discovery and intrigue in Alice Rohrawacher's beguiling fantasy-comedy of lost love.

As summer approaches, our kitchen hours have changed and we're bringing you our menu right through the day, from 9am – 6pm. We're no longer serving food after 6pm because we want to focus our energies where there is the greatest demand – which is during the day! Keep your eyes peeled for news of our new menu – launching soon!